NJURSVIKT

Card Set Information

Author:
lilla_bj÷rn
ID:
189327
Filename:
NJURSVIKT
Updated:
2012-12-13 19:51:01
Tags:
ssk medicin njursvikt tenta v31
Folders:

Description:
ssk medicin njursvikt tenta v31
Show Answers:

 1. Patofysiologi njursvikt
  • Försämrad reningskapacitet pga upphörande filtrering i betydande antal nefron. Då samlas kvävehaltiga produkter från kroppens proteinmetabolism i blod o kroppsvätskor.┬á
  • Syns som sjunkande GFR o stigande kreatinin i blodet.
  • De kvävehältiga substanserna utlöser autotoxikation. Uremi utvecklas om åtgärder ej vidtas.
  • Kan uppträda hastigt o kortvarigt (akut njursvikt) el smygande m kvarstående funktionsnedsättning (kronisk.)
 2. Symtom vid njursvikt
  • Illamående, trötthet, törst, (ca 30-40%┬á av njurfunktion kvar)
  • Ökat illamående, kräkningar, klåda, blödningstendens, diarréer, tarmstörningar (20% av njurfunktion kvar)
  • Alla symtom + påverkan på medvetande och hjärta (10% av njurfunktion återstår)
 3. Diagnos njursvikt
  • Urinanalyser - Albuminuri, hematuri, urinodling, urinsediment, dygnsmängd urin, PH i blod o urin, urinens osmolaritet, standardbikarbonat
  • Njurfunktionsundersökningar - p-krea, cystasin C, lohexol-clearence
  • Anemikontroll - erytrocytproducerande celler minskar vid njursvikt
  • Infektionsutredning - CRP, temp, blododling
  • Ultraljud, bladderscan - postrenalt hinder, residualurin i blåsan?
  • Kroppsvikt - följs för kontroll av ödemutveckling
 4. Orsaker akut njursvikt
  • Prerenala - plötslig negativ inverkan på blodcikulationen som medför kraftigt minskat blodflöde till glomeruli, ex pga cirkulatorisk chock, blödning "chocknjure". Sånt som försämrar njurens arteriella blödflöde, ex njurartärstenos, njurinfarkt
  • Renala - sjukliga tillstånd i njurvävnad pga toxiska skador, ex av NSAID som försämrar njurgenomblödning, toxiskt paracetamol, infektioner, sepsis, kontrastmedel
  • Postrenala - avflödeshinder ex pga av njursten tumörer, prostatahyperplasi. Gör ultraljud o bladderscan!
 5. Behandling akut njursvikt
  • Motverka metabola problem - acidos, katabolism, elektrolytrubbningar
  • Motverka cirkulatoriska problem - hypertoni, lungödem, hjärtsvikt, hyperkalemi då risk för arytmier
  • Motverka anemier och infektion
 6. Omvårdnad akut njursvikt
  • Dialys vid svår njursvikt
  • Vätskebalans - vätskeregistrering
  • Följa urinprod o vätskeförluster
  • Kroppsvikt dagligen
  • BT, puls, AF, SAT, diures, cns (mews) Vid metabolisk acidos uppkommer hyperventilation.
 7. Patofysiologi kronisk njursvikt
  • Smygande förlopp utan subjektiva besvär. Funktionella nefron upphör fungera. Som kompensation sker tillväxt av kvarvarande nefron. Det leder till ökat filtrationstryck i kvarvarande glomeruli pga att flödet i den efferenta artären stryps.
  • Ofta pga nefroskleros el diabetesnefropati.
 8. Metabola konsekvenser vid kronisk njursvikt
  • Metabolisk acidos - bidrar til hyperkalemi
  • Katabolism
  • D-vitaminbrist, - aktivt d-vitamin bildas i njurarna
  • Renal anemi - erotrocytproducerande celler minskar vid njursvikt
  • Blödningsbenägenhet pga minskad koagulationsförmåga av toxisk påverkan på benmärgen
  • Osteoporos -┬á ökad kalciumfrisättning bryter ned skelettet
 9. Symtom för uremi, 7 st
  • Nervsystemet - kväve o toxiska substanser ger cerebral påverkan. Koncentrationsstörning, depression. Successiv medvetandesänkning, encefalopati.
  • Mag-tarmkanalen - illamående, diarré, anorexi
  • Anemi - medför trötthet, dyspné
  • Hudblödningar - försämrad trombocytfunktion
  • Nutrition - katabolism m muskelatrofi
  • Urinproduktion - salt o vattenretention. Ödem, törst, nykturi, stora utspädda urinmängder (polyuri)
  • Cirkulation - hypertoni pga RAAS-aktivering o av salt o vattenretention, ökad risk för hjärtinfarkt o hjärtsvikt
 10. Att observera vid uremi
  • Blodtryck, viktuppgång, vätskeintag, urinproduktion
  • Förändrad urinutsöndring, ödem
  • Huvudvärk, illamående, muskelsvaghet, tilltagande trötthet
  • Acidos el tecken på elektrolytrubbning
  • Klåda, hudmissfärgningar
 11. Omvårdnad vid uremi / njursvikt
  • Korrigera katabolism, elektroly o vätskerubbningar, nutrition
  • Mews
  • Acidos, illamående, klåda?
  • Viktnedgång = dehydrering, katabolism
  • Viktuppgång = ödem
  • SSRI mot depression, samtalsbehandling
  • Loopdiuretika vid ödem

  Illamående och matleda - obehaglig smakupplevelse och andedräkt. underlätta aptit, t ex små portioner, stödja vid kräkning.┬á Metoklopramid (primperan) el antihistaminer som även lindrar klåda.

  Katabolism - Energitillskott, proteintillskott, vitaminer da╠Ő njursvikt fo╠łra╠łndrar proteinmetabolismen m o╠łkad katabolism i va╠łvnader och minskad proteinsyntes

  Proteinreducerad kost - Reducerar uremisymptomen men o╠łkar katabolismen. Har effekt pa╠Ő kla╠Őda, illama╠Őende, tro╠łtthet hålla koll på vikten ty viktnedgång=katabolism.

  Dietisthjälp - Proteiner med högt aminosyreinnehåll efterlämnar mindre kvävehaltiga produkter.

  Kla╠Őda -┬á Pga ex urea som irriterar hudens kla╠Ődreceptorer. Undvik att klia, va╠łrme som stimulerar receptorerna ytterligare, svala bomullskläder. Ha╠Őll huden fuktig, lkm: antihistaminer.

  Hud - Munsa╠Őr, slemhinneblo╠łdningar vanligt da╠Ő sko╠łr o╠łdemato╠łs hud. Varsam hudhantering.

  Immunfo╠łrsvar -┬á Leukocyter och antikroppars aktivitet da╠łmpas av toxiska substanser. Ofta nedsatt feberreaktion, candidas i mun, bakteriell pneumoni, hudinfektioner

  Cirkulation - Risk fo╠łr aterosklerosutv. Lkm: ACE-ha╠łmmare, ARB, tiazider, Ca-ha╠łmmare, betablockerare
 12. Omvårdnadspunkter igen vid uremi/njursvikt
  • Korrigera katabolism, elektroly o vätskerubbningar, nutrition, MewsAcidos, illamående, klåda
  • Viktnedgång = dehydrering, katabolism
  • Viktuppgång = ödem
  • SSRI mot depression, samtalsbehandling
  • Loopdiuretika vid ödem
 13. Hemodialys
  Blodet renas i dialysapparat fr slaggprodukter -┬á┬á ┬áPat har oftast ingen/liten diures vid dialys fo╠łre/under/efter -┬á┬á ┬áPuls/BT/AF regelbundet
 14. Vad är hemodialys?
  Blodet renas extrakorporalt. Blodet renas från slaggprodukter och kan även tillföras substanser.
 15. Komplikationer Vid HD
  • BT-fall
  • Feberreaktion m frossa
  • Sepsis
  • Tromboser
 16. Omvårdnad och observationer vid HD
  • Pat har oftast ingen/liten diures vid dialys fo╠łre/under/efter
  • Puls/BT/AF regelbundet.
  • Ökat intag av protein o energi för att undivka malnutrition. Ej pr-diet, dock vätskerestriktion.
  • Tecken på övervätskning - viktuppgång, torrhosta, tungandning, dyspné, svullna anklar och ödem, stigande BT.
  • Tecken på intorkning - viktnedgång, minskat AT, yrsel, lågt BT
 17. Vad är peritonaldialys?
  Bukha╠Őlan anv som va╠łtskrereservoar m 1-3 l dialysva╠łtska som skapar osmotiskt gradient beroende pa╠Ő koncentrationen.
 18. Omvårdnad övervakning samt komplikationer vid PD?
  • Omva╠Őrdnad:
  • ┬á- Hyperhydrering, o╠łdem
  • - Dehydrering
  • - Sa╠łllan va╠łtskerestriktion
  • - Kroppsvikt
  • - BT, puls
  • Komplikationer:
  • - Peritonit
  • ┬á-Buksma╠łrtor, bukspa╠łnning, feber, illama╠Őende
  • - Vadkramper pga kraftig ultrafiltration