Chin - ch4

 1. zhenghun
  • zheng1hun1
  • 征婚
  • solicit marriage prospects
 2. qishi
  • qi3shi4
  • 启事
  • advertisement
 3. hongniang
  • hong2niang2
  • 红娘
  • matchmaker
 4. qianpianyilv
  • qian1pian1yi1lv4
  • 千篇一律
  • stereotyped
 5. shengao
  • shen1gao1
  • 身高
  • height
 6. juti
  • ju4ti3
  • 具体
  • concrete
 7. youmo
  • you1mo4
  • 幽默
  • humour
 8. dianxing
  • dian3xing2
  • 典型
  • typical
 9. weihun
  • wei4hun1
  • 未婚
  • unmarried
 10. shanliang
  • shan4liang2
  • 善良
  • good-hearted
 11. xueli
  • xue3li4
  • 学历
  • academic degree
 12. xiangchen
  • xiang1chen4
  • 相称
  • match, suitable
 13. liangjifenhua
  • liang3ji2fen1hua4
  • 两极分化
  • polarisation
 14. langman
  • lang4man4
  • 浪漫
  • romantic
 15. shiji
  • shi2ji4
  • 实际
  • realistic, practical
 16. yange
  • yan2ge2
  • 严格
  • strict
 17. hanxu
  • han2xu4
  • 含蓄
  • implicit, suggestive
 18. yongyou
  • yong1you3
  • 拥有
  • possess
 19. cangshu
  • cang2shu1
  • 藏书
  • collection of books
 20. qidai
  • qi1dai4
  • 期待
  • eagerly anticipate
Author
Anonymous
ID
148116
Card Set
Chin - ch4
Description
fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuck
Updated