Chin - ch1

 1. shengchijianyong
  • sheng3chi1jian3yong4
  • 省吃俭用
  • be thrifty
 2. jiangjiu
  • jiang3jiu
  • 讲究
  • picky
 3. zongdei
  • zong3dei3
  • 总得
  • have to... anyway
 4. mingpair
  • ming2pai2r
  • 名牌儿
  • brand name
 5. yaoburan
  • yao4buran2
  • 要不然
  • otherwise
 6. shengxin
  • sheng3xin1
  • 省心
  • save one from having to worry
 7. jiuba
  • jiu3ba1
  • 酒吧
  • bar
 8. kaiwanxiao
  • kai1wan2xiao4
  • 开玩笑
  • be kidding
 9. chuncui
  • chun2cui4
  • 纯粹
  • purely, simply
 10. zaojian
  • zao1jian
  • 糟践
  • ruin
 11. changxiaoshu
  • chang4xiao1shu1
  • 畅销书
  • bestseller
 12. zhishichanquan
  • zhi1shichan3quan2
  • 知识产权
  • copyright
 13. suhua
  • su2hua4
  • 俗话
  • common saying
 14. zaiwokanlai
  • zai4wo3kan4lai2
  • 在我看来
  • in my view
 15. duzhe
  • du2zhe3
  • 读者
  • reader
 16. shici
  • shi1ci2
  • 诗词
  • poetry and lyrics
 17. zhishangtanbing
  • zhi3shang4tan2bing1
  • 纸上谈兵
  • armchair strategist
 18. jihuajingji
  • ji4hua4jing1ji4
  • 计划经济
  • planned economy
 19. shichangjingji
  • shi4chang3jing1ji4
  • 市场经济
  • market economy
 20. kehu
  • ke4hu4
  • 客户
  • client, customer
Author
Anonymous
ID
148125
Card Set
Chin - ch1
Description
fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuck
Updated