Bedøk Innføring1

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hva er dekningsbidrag (DB)
  Forskjellen mellom salgspris(inntekt) Og variable kostnader. Det er hva man sitter igjen med til å dekke faste kostnader og fortjeneste
 2. Break-even
  Er det samme som "nullpunkt" Det vil si at dekningsbidraget er akkurat stort nok til å dekke de faste kostnadene.
 3. Hva er en kalkyle?
  Det er en økonomisk beregning som tar for seg et delproblem, gjerne med sterkt fokus på kostnader, Men også med inntekter inkludert om det er relevant. Mest vanlige kalkyleoppsett gjelder beregning av kostnader og lønnsomhet for en vare eller tjeneste, en produktkaklyle
 4. Hva er irreversible kostnader?
  Kostnader man ikkje blir kvitt igjen, I prakisis er kostnadene meir eller mindre irreverisble, sjeldan heilt irreversible
 5. Hva står Lifo for?
  Står for "last in, first out", og benyttes for tilordning av historisk kostpris.
 6. Hva er "kostnadsdriver"?
  Det er det som styrer og forårsaker kostnadene.
 7. Hva er Fifo?
  First in, first out. Benyttes for tilordning av historisk kostpris. De eldste enhetene regnes gått ut av lageret først, men der er ikkje noko krav om at deg også skjer fysisk.
 8. Hva er en "Forkalkyle"?
  Ein kalkyle som settet opp før produktet produseres, og viser forventningene M.H.T produktkostnad. Det motsatte er etterkalkyle
 9. Hva er fortjeneste?
  Det er forskjellen mellom salgspris og selvkost
 10. Hva er selvkost?
  Selvkost omfatter alle kostnader knytta til produksjonen totalt eller til ein enhet.
 11. Ka betyr eigentleg soliditet?
  Seie noko om verksemdens evne til å tåle tap før kreditorene blir lidande. Det vanligeste "solditetstallet" er egenkapitalprosenten.
 12. Hva er sprangvise faste kostnader?
  Det er faste kostnader som er faste innenfor et begrenset område og som øker i sprang (trappetrinn) når aktiviteten passerer visse grenser.
 13. Sikkerhetsmargin?
  Seie noko om kor masse salget kan svikte i kroner før man når "nullpunkt". Dette betegnes også som risikomargin.
 14. Hva er saldoavskrivinger?
  Et system for beregning av avskrivinger der man operer med ein fast avskrivingsprosent, men der grunnlaget for beregningen hele tiden går ned med de siste beregnede avskrivingene.
 15. Hva er semivariable kostnader?
  Det er kostnader som har både eit fast og eit variabelt element.
 16. Sunk cost?
  Det er kostnader som skriver seg fra fortiden og som ikkje kan endras gjennom beslutningen. De er dermed irrelevante for beslutningen som skal treffes.
 17. Svinn?
  Er uregistrert vareforbruk som fanges opp ved varetelling.
 18. Variable Kostnader?
  Variable kostnader er kostnader som avhenger av aktiviteten innenfor ein viss tidshorisont. Jo lengre tidshorisont, desto fleire kostnader blir å betrakte som variable.
 19. Underproporsjonale kostnader?
  Er variable kostnader som øker svakere enn volumet. Om volumet økes med 10% økes for eksempel kostnadene med bare 7%
 20. Relevant område?
  Ligger mellom nedre og øvre grense for svingninger i produksjonsvolum hvor variable kostnader antas å være tilnærmet proporsjonale og faste kostnader antas faste. Beveger man seg ut av dette området vil det gjerne skje et hopp i de faste kostnadene, og variable kostnader kan bli "overproporsjonale"
 21. Linæære avskrivinger?
  Er avskrivinger som er like store kvart år. Er eigendelen kjøpt midt i året, avskrives dog bare halvparten av helårsbeløpet det første og siste året.
 22. Likviditet?
  Betyr fokus på BETALINGSEVNE.
 23. Omløpsmidler?
  Er eigendeler som er meir kortsiktige av natur eller som kan sies å være en del av varekretsløpet i bedriften. Ofte legger man en 12 måneders horisont til grunn. Typiske omløpsmidler er bankinskudd, varelager
 24. Historisk kost prinsippet?
  Består i å tilordne kostnader basert på opprinnelige kostpris og ikkje for eksempel basert på virkelig verdi eller gjenanskaffelsesverdi. For beholdninger betyr dette bruk av FIFO,Lifo
 25. Etterkalkyle?
  Settes opp etter at produktet er produsert.
 26. Inntakskost?
  Hva det koster å få varen inn på lager
 27. Budsjett?
  En formell "handlingsplan" uttrykt i penger
 28. Direkte kostnader?
  ER kostnader som enkelt og hensiktsmessig lar seg "henføre" direkte til "kalkyleobjektet" gjerne en vare eller tjeneste. Først og fremst direkte lønn og direkte materialer.
 29. Kva er eigentleg "avskrivinger"?
  Avskrivinger er kostnadsføring av SLitasje og verdiforringelse. I finansregnskapet baseres det normalt på historisk kost, og de må gjøres etter en fornuftig plan. I internregnskapet står man heilt fritt.
 30. Driftsresultat?
  Er driftsinntektene fratrukket driftskostnadene. Begrepet er i Norge nesten utelukkende brukt i finansregnskapet hvor det har denne entydige definisjonen.
Author:
Anonymous
ID:
100720
Card Set:
Bedøk Innføring1
Updated:
2011-09-09 17:25:04
Tags:
Bedriftsøkonomi Innføring
Folders:

Description:
Diverse begrep
Show Answers: