Bedøk Innføring 1

The flashcards below were created by user kjellhb on FreezingBlue Flashcards.

 1. Avanse?
  Brukes i varehandel om påslaget på varenes inntakost for å komme frem til salgspris. I prosent regnes det av avarens inntakskost.
 2. Avskrivinger?
  Er kostnadsføring av slitasje og verdiforringelse på annleggsmidler. I finansregnskapet baseres de normalt på historisk kost.
 3. Break even?
  Er det samme som nullpunkt
 4. Bruttofortjeneste?
  ER normalt kytta til varehandel og brukes om differansen mellom salgspris eller salgsinntekt og varenes inntakskost. I prosent regnes bruttofortjeneste av salgspris eller salgsinntekt.
 5. Budsjett?
  Er en formell handlingsplan uttrykt i penger
 6. Dekningsbidrag?
  • Er forskjellen mellom salgspris eller salgsinntekt og variable kostnader. Hva man sitter igjen med til å dekke faste kostnader og fortjeneste.
  • DB= Salgspris/inntekt- Variable kostnader
 7. Driftsresultat?
  Er driftsinntektene fratrukket driftskostnadene. Begrepet i Norge nesten utelukkende brukt i finansregnskapet, hvor det har denne entydige definisjonen.
 8. Direkte kostnader?
  Er kostnader som enkelt og hensiktmessig lar seg henføre direkte til "kalkyleobjektet", gjerne en vare eller ein tjeneste. Dette gjeld først og fremst Direkte lønn og direkte materialer.
 9. Dekningsgrad?
  • Dette er dekningsbidrag i Prosent. Dette finn man med å ta dekningsbidra i kroner delt på salgspris/inntekt. Altså
  • DG= DB/Salgspris
 10. Faste kostnader?
  Dette er kostnader som ikkje påvirkes av aktiviteten så lenge man produserer innenfor relevant produksjonsintervall.
 11. Forkalkyle?
  Forkalkyle er ein kaklyle som settes opp før produktet produserers, og representerer forventingene mtp Produktkostnad
 12. Fullkost/selvkost?
  Dette omfatter alle kostnader som er knytta til produksjonen totalt eller til ein enhet.
 13. Sprangvise faste kostnader?
  Dette er faste kostnader som er faste innenfor et begrenset område og som auker i sprang (trappetrinn) når aktiviteten passerer visse grenser.
 14. Proporsjonale kostnader?
  Er variable kostnader som utvikler seg heilt i takt med volumendringen. Om antall produserte enheter økes med 10 % vil også de variable kostnadene auka med 10 %
 15. Linæære avskrivinger?
  Er avskrivinger som er like store kvart år. Om eigendelen er kjøpt midt i året avskrives dog berre halvparten av heilårsbeløpet det første og siste året.
Author:
kjellhb
ID:
100722
Card Set:
Bedøk Innføring 1
Updated:
2011-09-09 17:42:08
Tags:
Bedøk Innføring
Folders:

Description:
Bedøk
Show Answers: