examen jargon.txt

The flashcards below were created by user Marius on FreezingBlue Flashcards.

 1. to declare
  verklaren
 2. their number decreased [increased]
  [doen] afnemen [toenemen]
 3. from line 1 you can deduce that
  afleiden
 4. to define
  bepalen /definiëren
 5. to be directed against
  gericht zijn tegen
 6. What distinction does the writer make when..?
  onderscheid
 7. the article deals with...
  gaat over; handelt over
 8. to deny
  ontkennen
 9. to derive from
  ontlenen aan / halen uit
 10. he disapproves of this fact...
  afkeuren
 11. Whose interests are disregarded here?
  veronachtzaamd; geen rekening mee gehouden
 12. determine
  vaststellen / besluiten
 13. determined
  vastbesloten
 14. ...is due to...
  het gevolg van; te wijten aan
 15. to encourage
  aanmoedigen
 16. editor
  redacteur (kist berichten voor krant+past ze aan)
 17. emphasis/ stress
  nadruk
 18. it enables the writer to...
  in staat stellen
 19. environment
  milieu, omgeving
 20. what is the essence of...
  het wezenlijke belang; de essentie
 21. at the expense of...
  ten koste van
 22. eventually
  uiteindelijk
 23. evident
  duidelijk, klaarblijkelijk
 24. to some extent
  tot op zekere hoogte
 25. What is expressed in lines 8-9?
  uitdrukken; duidelijk maken
 26. in favour of
  ten gunste van , ergens voor zijn
 27. feature
  kenmerk, (gelaats)trek
 28. from lines 8-9 you can gather that...
  afleiden
 29. handle an affair
  omgaan met
 30. headline
  krantenkop
 31. what do lines 8-9 illustrate?
  illustreren; toelichten
 32. what does the writer imply?
  suggereren; laten doorschemeren
 33. the word...indicates that...
  aangeven
 34. what could be inserted between...?
  tussenvoegen
 35. to insist
  erop staan / volhouden
 36. how is...to be interpreted?
  moet worden opgevat
 37. issue
  kwestie/probleem
 38. judging from lines 8-9
  naar...te oordelen; op grond van
 39. to justify
  rechtvaardigen / goedpraten
 40. likely / probably
  waarschijnlijk
 41. how does he look upon the fact...?
  tegenoverstaan; beschouwen
 42. mainly
  voornamelijk/vooral
 43. (a) means
  middel(en)
 44. what are lines 8-9 meant to illustrate?
  bedoeld zijn om te; willen
Author:
Marius
ID:
100853
Card Set:
examen jargon.txt
Updated:
2011-09-19 12:30:08
Tags:
en examen jargon
Folders:

Description:
en examen jargon p 2
Show Answers: