Readings 1

Home > Preview

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.


 1. ICHI, hito
 2. NI, futa
 3. HON moto
 4. SAN mit
 5. JUU tou
 6. EN
 7. SEN
 8. SHICHI nana
 9. HACHI やっ (that's a small tsu, so "yat" maybe?)
 10. oo DAI
 11. chisa
 12. KYUU kokono
 13. MAN
 14. i(ri)
 15. kuchi
 16. i
 17. ki
 18. furu
 19. ta
 20. SAN yama
 21. tsuku
 22. HYAKU
 23. GAKU
 24. KOU taka
 25. KOU
 26. NICHI, ka, hi
 27. SHI, yo, yon, yot
 28. GO, itsu
 29. JI
 30. ROKU, mot, mui
 31. nani, nan
 32. FUN, wa
 33. YOU
 34. DO
 35. KYOU yasu
 36. KA hi
 37. MOKU ki

Card Set Information

Author:
Anonymous
ID:
101493
Filename:
Readings 1
Updated:
2011-09-13 20:50:53
Tags:
Readings
Folders:

Description:
Readings 1
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview