I1-01 Vocab Introductions.txt

The flashcards below were created by user debbidot on FreezingBlue Flashcards.

 1. clever; intelligent
  • 聪明
  • cōng ming
 2. finally; final; last
  • 最后
  • zuì hòu
 3. multinational
  • 跨国
  • kuà guó
 4. ordinarily; in normal times
  • 平时
  • píng shí
 5. although
  • 虽然
  • suī rán
 6. but
  • 不过
  • bú guò
 7. moreover; and also
  • 而且
  • ér qiě
 8. not only
  • 不但
  • bú dàn
 9. businessman
  • 商人
  • shāng rén
 10. doctor
  • 医生
  • yī shēng (wèi, gè)
 11. farmer
  • 农民
  • Nóng mín
 12. lawyer
  • 律师
  • lǜ shī
 13. teacher
  • 老师
  • lǎo shī
 14. worker
  • 工人
  • Gōng rén
 15. master (job descr)
  • jiā
 16. professional
  • shī
 17. professional employee; to perform
  • yuán
 18. law; legal system
  • 法律
  • fǎ lǜ
 19. at the same time
  • 同时
  • tóng shí
 20. in the future
  • 将来
  • jiāng lái
 21. to go abroad
  • 出国
  • chū guó
 22. great effort; to strive; to try hard
  • 努力
  • nǔ lì
 23. to be born
  • 出生
  • chū shēng
 24. to develop; to grow; development; growth
  • 发展
  • fā zhǎn
 25. to graduate
  • 毕业
  • bì yè
 26. to retire
  • 退休
  • tuì xiū
 27. to study; to learn
  • 学习
  • xué xí
 28. to wish for; to hope
  • 希望
  • xī wàng
 29. in; at
 30. to become
  • 成为
  • chéng wéi
 31. rather
  • 而是
  • ér
 32. everyday; frequently; often
  • 经常
  • jīng cháng
 33. to spend (time or money)
  • huā
Author:
debbidot
ID:
102723
Card Set:
I1-01 Vocab Introductions.txt
Updated:
2011-09-22 03:21:24
Tags:
Accent Mandarin I1 Chinese Introductions
Folders:

Description:
Intermediate Unit 1
Show Answers: