Action Verbs

The flashcards below were created by user darthruler on FreezingBlue Flashcards.

 1. benkyoo o shimasu
  to study
 2. gakkoo e ikimasu
  go to school
 3. shimasu
  to do
 4. ikimasu
  to go
 5. kaerimasu
  to return
 6. kakimasu
  to write
 7. kikimasu
  to listen
 8. nomimasu
  to drink
 9. wakarimasu
  to understand
 10. yomimasu
  to read
 11. mimasu
  to see
 12. nemasu
  to sleep
 13. tabemasu
  to eat
 14. kimasu
  to come
 15. hanashimasu
  to speak
Author:
darthruler
ID:
103571
Card Set:
Action Verbs
Updated:
2011-09-22 14:44:59
Tags:
Action Verbs Japanese
Folders:

Description:
Japanese - Action Verbs
Show Answers: