JPN101 - Numbers

The flashcards below were created by user darthruler on FreezingBlue Flashcards.

 1. zero
  zero
 2. ree
  zero
 3. ichi
  one
 4. ni
  two
 5. san
  three
 6. yon
  four
 7. shi
  four
 8. go
  five
 9. roku
  six
 10. shichi
  seven
 11. nana
  seven
 12. hachi
  eight
 13. ku
  nine
 14. kyuu
  nine
 15. juu
  ten
 16. juu-ichi
  eleven
 17. ni-juu
  twenty
 18. hyaku
  one hundred
 19. ni-hyaku
  two hundred
 20. san-byaku
  three hundred
 21. rop-pyaku
  six hundred
 22. hap-pyaku
  eight hundred
 23. sen
  one thousand
 24. man
  ten thousand
Author:
darthruler
ID:
103578
Card Set:
JPN101 - Numbers
Updated:
Folders:

Description:
JPN101 - Yookoso Ch. 0 - Numbers
Show Answers: