Cirkulation

The flashcards below were created by user roszen on FreezingBlue Flashcards.

 1. atrium sinister/dexter
  förmak vänster/höger
 2. ventriculus sn/dx
  kammare vänster/höger
 3. v. cava superior/inferior
  hålvenen övre/nedre
 4. truncus pulmonalis
  artären som för syrefattigt blod ut från v. kammare till lungorna
 5. aorta
  stora kroppspulsådern
 6. valva tricuspidalis
  högra segelklaffen
 7. valva trunci pulmonalis
  högra halvmånd klaffen (klaff till truncus pulmonalis)
 8. valva mitralis
  vänster segelklaff
 9. valva aortae
  halvmåneklaff till aortan
 10. a. brachialis
  armartären
 11. a. carotis communis (externa/interna)
  halspulsådrarna, utgående/ingående
 12. a. femoralis
  lårbensartären
 13. a. iliaca communis (externa/interna)
  delar sig från aortan in i benen, interna: ingående, externa: utgående
 14. aa. intercostales
  utskott från aortan, en mellan varje revben
 15. a. mesenterica sup/inf
  tarmkexartären, övre/undre. tillför blod till mesenterica som är hinnan runt tarmarna
 16. a. radialis
  strålbensartären (närmast tummen)
 17. a. renalis
  njurartären, förser njurarna med blod
 18. a. subclavia sn/dx
  nyckelbensartären sn/dx
 19. a. testicularis/ovaria
  testikel och äggstocksartären
 20. a. ulnaris
  armbågsartären
 21. truncus brachiocephalicus
  två fördelningar från aortan som sedan delar upp sig till carotis communis och subclavia
 22. truncus coaeliacus
  artären som förser tolvfingertarmen, magsäck, lever och mjälte med blod
 23. ductus lymphaticus dx.
  högra lympatiska gången som mynnar ut i nyckelbensvenen, v. subclavia dx.
 24. ductus thoracicus
  vänstra lympatiska gången som mynnar ut i v. subclavia sn. tar upp lympan från 3/4 av kroppen
 25. thymus
  körtel på tranchea
 26. lien
  mjälte
Author:
roszen
ID:
104183
Card Set:
Cirkulation
Updated:
Folders:

Description:
Introduktion till biomedicin - Anatomi
Show Answers: