Respiration

The flashcards below were created by user roszen on FreezingBlue Flashcards.

 1. cavitas nasalis
  näshålan
 2. concha nasalis sup/media/inf
  näsmusslan, övre/mellan/nedre det finns tre stycken tydliga.
 3. septum nasale
  "separerar näsan" brosket mellan näshålorna
 4. sinus ethomidalis
  silbenshålorna, bihålorna runt näsan
 5. sinus frontalis
  pannbenshålorna, bihålorna i pannan
 6. sinus maximillaris
  kindbenshålorna, 2 bihålor i kinderna
 7. sinus sphenoidalis
  bihåla precis bakom mjuka gommen.
 8. pharynx
  svalget, från hårda gommen ner till första ringbrosket
 9. cartilago thyroidea
  sköldbrosket
 10. epiglottis
  struplocket, sitter med cartilago thyroidea
 11. plica vocalis
  äkta stämbandet
 12. os hyoideum
  tungben
 13. trachea
  luftstrupe
 14. bifurcatio tranchea
  det område som luftstrupen delas in i två delar
 15. pulmones
  lungorna
 16. fissura obliqua
  fåra i båda lungorna som avgränsar lungornas underlober uppåt
 17. fissura horisontalis
  fåra i höger lunga som avgränsar överlob & mellanlob
 18. hilus pulmonis
  lungporten
 19. lobus sub/inf/medius
  lung loberna, h. övre/mellan/nedre, v. övre/nedre
 20. mediastinum
  utrymmet mellan lungorna (plats för luftstrupe,matstrupe,hjärta)
 21. pleura parietalis
  yttre lungbladet
 22. pleura visceralis
  innre lungbladet
 23. diafragma
  diafragma
Author
ID
104191
Card Set
Respiration
Description
introduktions till biomedicin - Anatomi
Updated
Show Answers