latijn woorden.txt

The flashcards below were created by user Marius on FreezingBlue Flashcards.

 1. scio (inf.)
  scire - weten
 2. licet + welke naamval?
  + dat. - het is toegestaan, het is mogelijk
 3. iudex, gen.
  iudicis - rechter
 4. domum (acc.)
  naar (het) huis (bij ww. van gaan)
 5. taceo, perf. (inf.)
  tacui (tacere) - zwijgen
 6. iudicium
  proces, vonnis, oordeel
 7. natus, (vrl.), (onz.)
  nata, natum - geboren
 8. placeo, perf. (inf.) + welke naamval?
  placui (placere) + dat. - bevallen, in de smaak vallen
 9. exspecto (inf.)
  exspectare - (af)wachten, verwachten
 10. liber, (vrl.), (onz.)
  libera, liberum - vrij
 11. omnia (onz. mv.)
  alles
 12. aspicio, perf. (inf.)
  aspexi (aspicĕre) - kijken naar, aanschouwen
 13. concedo, perf. (inf.)
  concessi (concedĕre) - toegeven, toestaan, zwichten
 14. si
  als
 15. igitur
  daarom, dus
 16. narro (inf.)
  narrare - vertellen
 17. absum, perf. (inf.)
  afui (abesse) - afwezig zijn
 18. adventus
  (aan)komst
 19. serva
  slavin
 20. pectus, gen. (geslacht)
  pectoris (onz.) - borst
 21. nuntio (inf.)
  nuntiare - berichten, melden
 22. ingnosco, perf. (inf.) + welke naamval?
  ignovi (ignoscĕre) + dat. - vergeven
 23. lux, gen. (geslacht)
  lucis (vrl.) - licht
 24. sermo, gen. (geslacht)
  sermonis (mnl.) - gesprek
 25. multitudo, gen. (geslacht)
  multitudinis (vrl.) - menigte
 26. procedo, perf. (inf.)
  processi (procedĕre) - voortgaan, naar voren lopen
 27. ultimus, (vrl.), (onz.)
  ultima, ultimum - laatste
 28. accido, perf. (inf.)
  • accidi (accidĕre) - gebeuren
  • (+ dat.) overkomen (aan)
 29. propinquus, (vrl.), (onz.)
  propinqua, propinquum - vlakbij gelegen
 30. hoc modo
  op deze manier
 31. Forum, forum
  markt(plein), Forum (in Rome)
 32. tantum (bijw.)
  alleen maar, slechts
 33. sanguis, gen. (geslacht)
  sanguinis (mnl.) - bloed
 34. advenio, perf. (inf.)
  adveni (advenire) - (aan)komen, bereiken
 35. terreo, perf. (inf.)
  terrui (terrere) - bang maken
 36. timeo, perf. (inf.)
  timui (timere) - bang zijn voor, vrezen
 37. debeo, perf. (inf.)
  debui (debere) - moeten
 38. iaceo, perf. (inf.)
  iacui (iacere) - liggen
 39. animus
  geest
 40. campus
  veld, vlakte
 41. in + acc.
  naar, naar binnen
 42. non modo ... sed etiam
  niet alleen ... maar ook
 43. munus, gen. (geslacht)
  • muneris (onz.) - taak
  • geschenk
 44. in + abl.
  in, op, bij
 45. scelus, gen. (geslacht)
  sceleris (onz.) - misdaad
 46. porta
  poort
 47. ludus
  spel
 48. cum + abl.
  (samen) met
 49. ager, gen.
  agri - akker, land
 50. in animo habeo (habere)
  van plan zijn
 51. potestas, gen. (geslacht)
  • potestatis (vrl.) - macht
  • mogelijkheid, gelegenheid
 52. toga
  toga
 53. a(b) + welke naamval?
  • + abl. - weg van, van(af)
  • door (toedoen van)
 54. imperator, gen.
  imperatoris - opperbevelhebber
 55. perduco, perf. (inf.)
  perduxi (perducĕre) - brengen tot/naar
 56. ex, e + welke naamval?
  + abl. - uit, van(uit), vanaf
 57. nobis (dat./abl.)
  ons
 58. tergum
  rug
 59. expello, perf. (inf.)
  expuli (expellĕre) - verdrijven
 60. civitas, gen. (geslacht)
  civitatis (vrl.) - staat, burgerij
 61. ago, perf. (inf.)
  • egi (agĕre) - voeren, drijven
  • doen, verrichten
  • (be)handelen
 62. trado, perf. (inf.)
  tradidi (tradĕre) - overgeven, uitleveren, overleveren
 63. matrona
  (getrouwde) vrouw
 64. habeo, perf. (inf.)
  • habui (habere) - hebben
  • houden
 65. silentium
  stilte
 66. fingo, perf. (inf.)
  • finxi (fingĕre) - vormen
  • verzinnen
 67. res, acc., abl. (geslacht)
  rem, re (vrl.) - zaak, ding
 68. vox, gen. (geslacht)
  • vocis (vrl.) - stem
  • woord
 69. senator, gen.
  senatoris - senator (lid van de senaat)
 70. excedo, perf. (inf.)
  excessi (excedĕre) - uitgaan, weggaan
 71. postero die (abl.)
  (op) de volgende dag
 72. inter se
  (onder) elkaar, onderling
 73. res publica
  staat
 74. sine + welke naamval?
  + abl. - zonder
 75. domo
  van/uit huis
 76. utrum...an
  (of)...of
 77. senatus
  senaat
 78. fides
  • trouw
  • vertrouwen
 79. dolus
  list, bedrog
 80. praeter + welke naamval?
  + acc. - behalve
 81. medium
  het midden
 82. perfero, perf. (inf.)
  • pertuli (perferre) - overbrengen
  • verdragen
 83. ex eis
  van hen
 84. ullus, (vrl.), (onz.), (gen.)
  ulla, ullum, ullius - enig(e)
 85. ingenium
  • karakter, doen en laten
  • aanleg, talent
 86. non iam
  niet meer, niet langer
 87. adulescens, gen. (geslacht)
  adulescentis (mnl.) - jongeman
 88. patres, gen.
  • patrum - vaders
  • senatoren
 89. vivo, perf. (inf.)
  vixi (vivĕre) - leven
 90. cupio, perf. (inf.)
  cupivi (cupĕre) - verlangen
 91. incipio, perf. (inf.)
  incepi/coepi (incipĕre) - beginnen
Author:
Marius
ID:
105449
Card Set:
latijn woorden.txt
Updated:
2011-10-06 18:02:42
Tags:
latijn woorden 11 12
Folders:

Description:
latijn woorden H 11-12
Show Answers: