latijn woorden.txt

The flashcards below were created by user Marius on FreezingBlue Flashcards.

 1. facio, perf. (inf.)
  • feci (facĕre) - maken
  • doen
 2. turba
  menigte
 3. minus (bijw.)
  minder
 4. castra, gen. (geslacht)
  castrorum (onz.mv.) - legerkamp
 5. ideo
  daarom
 6. in castris
  in het legerkamp
 7. adsum, perf. (inf.)
  • adfui (adesse) - aanwezig zijn
  • helpen
 8. occido, perf. (inf.)
  occidi (occidĕre) - doden
 9. via
  weg
 10. effugio, perf. (inf.)
  effugi (effugĕre) - ontvluchten, ontkomen
 11. voco (inf.)
  (vocare) - roepen, noemen
 12. sedeo, perf. (inf.)
  sedi (sedere) - zitten
 13. erro (inf.)
  • (errare) - rondzwerven, dwalen
  • zich vergissen
 14. quam (na vergrotende trap)
  dan
 15. caedes, gen. (geslacht)
  caedis (vrl.) - moord, slachting
 16. addo, perf. (inf.)
  addidi (addĕre) - toevoegen
 17. nihil
  niets
 18. nec
  en niet, ook niet
 19. longus, (vrl.), (onz.)
  longa, longum - lang
 20. ordo, gen. (geslacht)
  ordinis (mnl.) - rij
 21. caveo, perf. (inf.) + welke naamval?
  cavi (cavere) + acc. - op zijn hoede zijn voor, oppassen voor
 22. accendo, perf. (inf.)
  accendi (accendĕre) - in brand steken, aansteken
 23. dolor, gen. (geslacht)
  doloris (mnl.) - pijn, verdriet
 24. respondeo, perf. (inf.)
  respondi (respondere) - antwoorden
 25. moveo, perf. (inf.)
  • movi (movere) - bewegen, verplaatsen
  • indruk maken op, ontroeren
 26. Romam
  naar Rome (bij werkwoorden van 'gaan')
 27. beneficium
  weldaad
 28. insidiae (mv.)
  hinderlaag
 29. tuus, (vrl.), (onz.)
  tua, tuum - jouw
 30. moneo, perf. (inf.)
  monui (monere) - waarschuwen
 31. perdo, perf. (inf.)
  • perdidi (perdĕre) - te gronde richten
  • verliezen
 32. dexter, (vrl.), (onz.)
  dextra, dextrum - rechts, rechter-
 33. paulo post
  korte tijd later
 34. eligo, perf. (inf.)
  elegi (eligĕre) - uitkiezen
 35. virgo, gen.
  virginis - meisje, maagd
 36. libero (inf.)
  (liberare) - bevrijden
 37. nuntius
  • bode
  • bericht
 38. constituo, perf. (inf.)
  • constitui (constituĕre) - stellen, plaatsen
  • vaststellen, besluiten
 39. duco, perf. (inf.)
  duxi (ducĕre) - leiden, brengen
 40. ripa
  oever
 41. rumpo, perf. (inf.)
  rupi (rumpĕre) - breken, verbreken
 42. telum
  werptuig, mv. wapens
 43. non solum ... sed etiam
  niet alleen ... maar ook
 44. fuga
  • vlucht
  • verbanning
 45. tamen
  toch
 46. flumen, gen. (geslacht)
  fluminis (onz.) - rivier
 47. pervenio, perf. (inf.)
  perveni (pervenire) - (aan)komen, bereiken
 48. foedus, gen. (geslacht)
  foederis (onz.) - verdrag, verbond
 49. remitto, perf. (inf.)
  • remisi (remittĕre) - terugsturen
  • loslaten
 50. iniuria
  onrecht
 51. educo, perf. (inf.)
  eduxi (educĕre) - naar buiten leiden, wegleiden
 52. promitto, perf. (inf.)
  promisi (promittĕre) - beloven
 53. maxime (bijw.)
  het meest, vooral
 54. reddo, perf. (inf.)
  reddidi (reddĕre) - teruggeven
 55. custos, gen. (geslacht)
  custodis (mnl.) - bewaker
 56. exclamo (inf.)
  exclamare - uitroepen, uitschreeuwen
 57. alter, (vrl.), (onz.)
  altera, alterum - de één, de ander (van twee)
 58. consul, gen.
  consulis - consul (hoogste ambtenaar in Rome)
 59. corpus, gen. (geslacht)
  corporis (onz.) - lichaam
 60. fugio, perf. (inf.)
  fugi (fugĕre) - vluchten
 61. spes, acc.
  spem - hoop, verwachting
 62. ubique
  overal
 63. salus, gen. (geslacht)
  salutis (vrl.) - redding, behoud, gezondheid
 64. impetus
  aanval
 65. murus
  muur
 66. pons, gen. (geslacht)
  pontis (mnl.) - brug
 67. custodio (inf.)
  custodire - bewaken, passen op
 68. arma, gen. (geslacht)
  armorum (onz.mv.) - wapens
 69. fortuna
  • lot
  • geluk
  • ongeluk
 70. dies, acc. (geslacht)
  diem (mnl./vrl.) - dag
 71. nox, gen. (geslacht)
  noctis (vrl.) - nacht
 72. sto, perf. (inf.)
  steti (stare) - staan
 73. mons, gen. (geslacht)
  montis (mnl.) - berg
 74. singuli (mv.)
  één voor één
 75. statua
  standbeeld
 76. comprehendo, perf. (inf.)
  comprehendi (comprehendĕre) - vastpakken
 77. -que
  en (staat altijd direct achter het woord)
 78. consisto, perf. (inf.)
  constiti (consistĕre) - gaan staan, blijven staan
 79. timor, gen. (geslacht)
  timoris (mnl.) - angst
 80. relinquo, perf. (inf.)
  relinqui (relinquĕre) - verlaten, achterlaten
 81. erit
  (hij) zal zijn
 82. cupidus, (vrl.), (onz.) + welke naamval?
  cupida, cupidum + gen. - begerig naar
 83. acer, gen.
  acris - scherp, fel, hevig
 84. adiuvo, perf. (inf.)
  adiuvi (adiuvare) - helpen
 85. necesse est
  het is noodzakelijk
 86. libertas, gen. (geslacht)
  libertatis (vrl.) - vrijheid
 87. simul
  tegelijkertijd
 88. plenus, (vrl.), (onz.) + welke naamval?
  plena, plenum + gen. - vol van
 89. virtus, gen. (geslacht)
  • virtutis (vrl.) - deugd, goede eigenschap
  • moed
 90. interea
  ondertussen
 91. armatus, (vrl.), (onz.)
  armata, armatum - gewapend
 92. obsideo, perf. (inf.)
  obsedi (obsidere) - bezetten, belegeren
 93. civis, gen.
  civis - burger
 94. ignarus, (vrl.), (onz.) + welke naamval?
  ignara, ignarum + gen. - onkundig van, onwetend, onbekend met
Author
ID
105726
Card Set
latijn woorden.txt
Description
latijn woorden H 9-10
Updated
Show Answers