Vocab (ijapanese)

The flashcards below were created by user TheEnglishKnitter on FreezingBlue Flashcards.

 1. ikimasu
  いきます
  to go
 2. kikimasu
  ききます
  to listen
 3. yomimasu
  よみます
  to read
 4. tabemasu
  たべます
  to eat
 5. nomimasu
  のみます
  to drink
 6. mimasu
  みます
  to watch
 7. kimasu
  きます
  to come
 8. shimasu
  します
  to play
 9. hanashimasu
  はなします
  to speak/ talk
 10. sumimasen
  excuse me
 11. wakarimasu
  わかります
  to understand
 12. kaimasu
  to buy
 13. ...masen ka?
  • polite request
  • Won't you have...?
 14. kudasai
  Please could I have...
 15. desu
  • to be
  • It is...
  • I am ...
  • (polite form)
 16. da
  • to be
  • (informal)
 17. kikimashou
  Lets listen
 18. dekakemasu
  to go out
 19. shigotou-o shimasu
  to work
 20. nonbiri shimasu
  to relax
 21. benkyou shimasu
  to study
 22. sanpo-o shimasu
  to walk
 23. torimasu
  to take
 24. ~tai
  want to
 25. wakarimashita
  I understood
 26. hanahshimashita
  I spoke
 27. deshita
  was
 28. de wa arimasen deshita
  was not
 29. okimasu
  to get up
 30. aimasu
  to meet
 31. nemasu
  to go to bed
 32. ma-ni-aimasu
  to be on time
 33. konban
  this evening
 34. tokidoki
  sometimes
 35. mai nichi
  every day
 36. kyou
  today
 37. ashita
  tomorrow
 38. sayounara
  goodbye
 39. konnichi-wa
  Hello/ Good day
 40. kyou nen
  Last year
 41. sen getsu
  last month
 42. sen shuu
  last week
 43. kinou
  yesterday
 44. mai shuu
  every week
 45. mai getsu
  every month
 46. koko
  here
 47. soko
  there
 48. asoko
  over there
 49. doko
  where
 50. kore
  this
 51. sore
  that
 52. are
  over there (close by)
 53. dore
  which (of 3)
 54. koーhiー
  coffee
 55. orenji juーsu
  OJ
 56. biーru
  beer
 57. sandoicchi
  sandwich
 58. hanbaーgaー
  burger
 59. hoteruー
  hotel
 60. baー
  bar
 61. terebi
  TV
 62. rajio
  radio
 63. manga
  comic
 64. shinbun
  newspaper
 65. kamera
  camera
 66. sakkaー
  football
 67. tenisu
  tennis
 68. gorufu
  golf
 69. yakyuー
  baseball
 70. mizu
  water
 71. o-cha
  tea
 72. wain
  wine
 73. Iie (iーe)
  no
 74. eigo
  english language
 75. nihongo
  japanese language
 76. Nihon
  Japan
 77. Oーsaka
  a town 30-minutes from Kyoto
 78. sake
  • rice wine/ sake
  • generic alcohol
 79. o-negai shimasu
  • very polite please
  • humble wish
 80. zehi
  absolutely
 81. soshite
  and then
 82. denwa-o shimasu
  to make a phone call
 83. aisu kuriーma
  ice-cream
 84. kuruma
  car
 85. densha
  train
 86. nani
  what
 87. nan desu ka
  what is it?
 88. kirei
  beautiful
 89. genki
  healthy/ well
 90. kirai
  dislike
 91. omoshiroi
  interesting
 92. inu
  dog
 93. neko
  cat
 94. kawaii
  cute
 95. kara
  therefore/ because
 96. doshite
  why
 97. sakana
  fish
 98. niku
  meat
 99. yasai
  vegetables
 100. sashimi
  thinly sliced raw seafood
 101. ongaku
  music
 102. umi
  sea/ seaside
 103. yama
  mountains
 104. konsaーto
  concert
 105. kissaten
  coffee shop
 106. izakaya
  japanese pub
 107. depaーto
  department store
 108. koーen
  park
 109. soba
  buckwheat noodles
 110. raーmen
  noodle soup
 111. resutoran
  restaurant
 112. tonkatsu
  deep fried breaded pork cutlet
 113. udon
  wheat flour noodles
 114. tenpura
  deep fried fish or vegetables
 115. hi
  day
 116. youbi
  day of the week
 117. shitsurei shimasu
  • excuse me
  • korean hairdresser
 118. tomodachi
  friend
 119. issho-ni
  together
 120. nihon-jin
  a japanese (person)
 121. igirisu
  england
 122. igirisu-jin
  an english (person)
 123. zasshi
  magazine
 124. shashin
  photograph
 125. karaoke
  からおけ
  karaoke
 126. oishiku-nai
  not tasty (plain)
 127. sugoi
  awesome
 128. hayai
  early
 129. karai
  spicy
 130. amai
  sweet
 131. o-hashi
  chopsticks
 132. o-kane
  money
 133. ryoーshin
  (my) parents
 134. goーryoーshin
  (anothers) parents
Author:
TheEnglishKnitter
ID:
105815
Card Set:
Vocab (ijapanese)
Updated:
2011-10-02 21:35:08
Tags:
vocabulary japanese
Folders:

Description:
Vocabulary from the iphone app 'ijapanese'
Show Answers: