latijn woorden.txt

The flashcards below were created by user Marius on FreezingBlue Flashcards.

 1. aufero, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  abstuli, ablatus (auferre) - wegnemen
 2. manus, gen. (geslacht)
  • manus (vrl.) - hand
  • groep
 3. de + welke naamval?
  • + abl. - over
  • wegens
  • van ... af
 4. mora
  uitstel, oponthoud
 5. metus, gen.
  metus - vrees, angst
 6. mare, gen. (geslacht)
  maris (onz.) - zee
 7. facies, gen.
  • faciei - gedaante, uiterlijk
  • gezicht
 8. libertus
  vrijgelatene
 9. oratio, gen. (geslacht)
  orationis (vrl.) - redevoering
 10. vix
  met moeite, nauwelijks
 11. depono, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  deposui, depositus (deponĕre) - neerleggen, neerzetten
 12. prodo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  • prodidi, proditus (prodĕre) - verraden
  • tonen, laten blijken
 13. paulo ante
  kort geleden, kort tevoren
 14. refero, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  • rettuli, relatus (referre) - terugbrengen
  • berichten, rapporteren
 15. moneo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  monui, monitus (monere) - waarschuwen, aansporen
 16. frango, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  fregi, fractus (frangĕre) - breken
 17. defendo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  defendi, defensus (defendĕre) - verdedigen, beschermen
 18. adeo (bijw.)
  zozeer
 19. pono, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  posui, positus (ponĕre) - plaatsen, neerleggen
 20. afficio, perf., participia
  passief van het perf.+ welke naamval? (inf.)
  affeci, affectus + abl. (afficĕre) - iem. (met) iets aandoen
 21. affectus + welke naamval?
  + abl. - aangedaan door
 22. prae + welke naamval?
  • + abl. - voor
  • wegens, door
 23. communis, gen.
  commune - gemeenschappelijk
 24. pergo (inf.)
  (pergĕre) - (voort)gaan
 25. supero (inf.)
  • (superare) - overwinnen
  • overtreffen
 26. aperio, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  aperui, apertus (aperire) - openen
 27. gravis
  zwaar, ernstig
 28. eripio, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  eripui, ereptus (eripĕre) - wegrukken, ontrukken
 29. demitto, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  demisi, demissus (demittĕre) - naar beneden laten (gaan), laten zakken
 30. audax, gen.
  • audacis - moedig
  • overmoedig, brutaal
 31. frustra (bijw.)
  vergeefs
 32. coniungo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  coniunxi, coniunctus (coniungĕre) - verbinden
 33. recipio, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  • recepi, receptus (recipĕre) - terugkrijgen, terugnemen
  • ontvangen, opnemen
 34. coniunx, gen.
  coniugis - echtgenoot, echtgenote
 35. sterno, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  stravi, stratus (sternĕre) - neerwerpen, uitspreiden
Author:
Marius
ID:
106932
Card Set:
latijn woorden.txt
Updated:
Folders:

Description:
latijn woorden H 21
Show Answers: