latijn woorden.txt

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user Marius on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. aufero, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  abstuli, ablatus (auferre) - wegnemen
 2. manus, gen. (geslacht)
  • manus (vrl.) - hand
  • groep
 3. de + welke naamval?
  • + abl. - over
  • wegens
  • van ... af
 4. mora
  uitstel, oponthoud
 5. metus, gen.
  metus - vrees, angst
 6. mare, gen. (geslacht)
  maris (onz.) - zee
 7. facies, gen.
  • faciei - gedaante, uiterlijk
  • gezicht
 8. libertus
  vrijgelatene
 9. oratio, gen. (geslacht)
  orationis (vrl.) - redevoering
 10. vix
  met moeite, nauwelijks
 11. depono, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  deposui, depositus (deponĕre) - neerleggen, neerzetten
 12. prodo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  • prodidi, proditus (prodĕre) - verraden
  • tonen, laten blijken
 13. paulo ante
  kort geleden, kort tevoren
 14. refero, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  • rettuli, relatus (referre) - terugbrengen
  • berichten, rapporteren
 15. moneo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  monui, monitus (monere) - waarschuwen, aansporen
 16. frango, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  fregi, fractus (frangĕre) - breken
 17. defendo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  defendi, defensus (defendĕre) - verdedigen, beschermen
 18. adeo (bijw.)
  zozeer
 19. pono, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  posui, positus (ponĕre) - plaatsen, neerleggen
 20. afficio, perf., participia
  passief van het perf.+ welke naamval? (inf.)
  affeci, affectus + abl. (afficĕre) - iem. (met) iets aandoen
 21. affectus + welke naamval?
  + abl. - aangedaan door
 22. prae + welke naamval?
  • + abl. - voor
  • wegens, door
 23. communis, gen.
  commune - gemeenschappelijk
 24. pergo (inf.)
  (pergĕre) - (voort)gaan
 25. supero (inf.)
  • (superare) - overwinnen
  • overtreffen
 26. aperio, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  aperui, apertus (aperire) - openen
 27. gravis
  zwaar, ernstig
 28. eripio, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  eripui, ereptus (eripĕre) - wegrukken, ontrukken
 29. demitto, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  demisi, demissus (demittĕre) - naar beneden laten (gaan), laten zakken
 30. audax, gen.
  • audacis - moedig
  • overmoedig, brutaal
 31. frustra (bijw.)
  vergeefs
 32. coniungo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  coniunxi, coniunctus (coniungĕre) - verbinden
 33. recipio, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  • recepi, receptus (recipĕre) - terugkrijgen, terugnemen
  • ontvangen, opnemen
 34. coniunx, gen.
  coniugis - echtgenoot, echtgenote
 35. sterno, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  stravi, stratus (sternĕre) - neerwerpen, uitspreiden

Card Set Information

Author:
Marius
ID:
106932
Filename:
latijn woorden.txt
Updated:
2012-02-07 18:08:07
Tags:
latijn woorden 21
Folders:

Description:
latijn woorden H 21
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview