white all.csv

The flashcards below were created by user Lize on FreezingBlue Flashcards.

 1. абрикос
  зэндалэ
 2. абхазский
  абхъаз
 3. абхазы
  абхъазхэр
 4. август
  шышъхьэІу
 5. айва
  айо
 6. акация
  акацэ
 7. аккуратный
  IэпкIэ - лъапкI
 8. активный
  чан
 9. акула
  акул
 10. алмаз
  алмаз
 11. алый
  плъыжьыбз
 12. ангина
  ангин, чыихъу
 13. апрель
  мэлылъфэгъу
 14. арбуз
  хъырбыдз, къэпраз
 15. аромат
  мэ ІашІу
 16. артист
  артист
 17. аул
  къуаджэ, чылэ
 18. бабочка
  хьампІырашъу
 19. бабушка
  нэнэжь
 20. багровый
  плъыжь – чІыпцІ, шэплъы
 21. базар
  бэдзэр
 22. балаган
  чэл
 23. балка
  хъуатэ
 24. баловаться
  бзэджэн
 25. баня
  хьэмам
 26. баран
  тІы
 27. баранина
  мэлыл
 28. барсук
  чІыкъо
 29. бархат
  къэтабэ
 30. бегать
  чъэн
 31. бегом
  чъэкІэ
 32. беда
  тхьамыкІагъу
 33. бедный
  тхьамыкІ
 34. бедро
  ко, копкъ
 35. бедствие
  тхьамыкІагъ,
 36. насыпынчъагъ
 37. бездельник
  армэу, мыпсэу-мылажь
 38. безработный
  Іофынчъэ
 39. белить
  кІэижьын, гъэлэн
 40. белка
  цызэ
 41. белокурый
  сырыф
 42. белоснежный
  фыжьыбз
 43. белый
  фыжьы
 44. бесплатный
  уасэ зылъамытрэ, пкІэ зыхэмылъ
 45. беспокоить
  гъэгумэкІын
 46. беспокоиться
  гумэкІын
 47. бесполезный
  пкІэнчъэ, федэ зыхэмылъ
 48. бесстрашный
  щынэ зымышІэрэ
 49. бесцветный
  шъончъэ, шъо зимыІэ
 50. бечева
  кІапсэ
 51. библиотекарь
  библиотекэм иІофышІ
 52. бинокль
  бинокль, нэрыплъ
 53. бинт
  бинт, псыпс
 54. биография
  биографие
 55. бисер
  щыгъыжъый
 56. битва
  зао
 57. бить
  еон
 58. благоустроенный
  зэтегъэпсыхьагъэ
 59. бледный
  кІыфы
 60. блестеть
  лыдын, жъыун
 61. близко
  благъэу
 62. блуждать
  гъощэн
 63. блюдо
  шхыныгъо
 64. богатый
  бай
 65. богатырь
  батыр
 66. бодрый
  чэф, зишІугъо
 67. боевой
  чан, нэутхэ
 68. боец
  зэолI
 69. болезненный
  узгъэл
 70. болезнь
  узы
 71. болеть
  сымэджэн
 72. болото
  орыжъ, темэн
 73. болтун
  гущыІэрый
 74. больница
  сымэджэщ
 75. больной
  сымадж
 76. больше
  нахьыбэу
 77. большой
  ины
 78. борода
  жакІэ
 79. бородавка
  къамцІыч
 80. босиком
  лъапцІэу
 81. босой
  лъапцІэ
 82. ботинки
  щырыкъухэр
 83. бочка
  пхъэчай
 84. боязливый
  щынапхэ
 85. бояться
  щынэн, щтэн
 86. брат
  шы
 87. братский
  зэкъош
 88. братство
  зэкъошныгъ
 89. брать
  штэн
 90. бревно
  пкъэу
 91. брить
  упсын
 92. бриться
  зыупсын
 93. бросить
  дзын, чІэдзын
 94. брюки
  гъончэдж
 95. будить
  къэгъэущын
 96. будущий
  къэхъущт, къэкIощт (уахътэр)
 97. буква
  хьарыф
 98. букварь
  тхыбзэ
 99. букет
  къэгъэгъэ Іэрам
 100. булавка
  бгъэхэІу
 101. бульон
  лэпсы
 102. бумага
  тхылъыпІэ
 103. бурка
  кІакІо
 104. бурый
  шхъонтІэ-чІыпцІ, цІэплъы
 105. бурьян
  цІырау
 106. бутылка
  бэшэрэб
 107. бывать
  щыІэн
 108. бык
  быгъу
 109. быстро
  псынкІэу, шІэхэу
 110. быстрый
  псынкІэ
 111. В
 112. вы
  шъо
 113. вам, к вам
  шъо, шъуадэжь
 114. вареник
  псырыжъо хьалыжъу, хьалыжъожъый
 115. варёный
  гъэжъуагъэ
 116. варить
  гъэжъон
 117. вата
  бзыуцыф
 118. ваш
  шъошъуий
 119. вбить
  хэІун, хэІулІэн
 120. вблизи
  благъэу, мычыжьэу,
 121. гъунэгъоу
 122. вбежать
  илъэдэн, дэлъэдэн
 123. вверху
  ышъхьагъкІэ, ыкІыІукІэ
 124. вдали
  чыжьэу, пэчыжьэу, чыжьэкІэ
 125. вдвое
  фэдитІукІэ
 126. вдоль
  икІыхьагъэкІэ
 127. вдохнуть
  жьы къэщэн
 128. вдребезги
  шъхъын-шъхъынэу
 129. вдруг
  зэкІэм, ошІэ-дэмышІэу
 130. ведро
  щалъэ
 131. ведьма
  уды
 132. вежливый
  шъхьэкІэфэныгъэ зыхэлъ
 133. везде
  тыди, тыдэкІи
 134. везти
  щэн
 135. век
  лІэшІэгъу (илъсишъ)
 136. веко
  напІэ
 137. вековой, вечный
  егъэшIэрэ
 138. велеть
  унашъо шІын
 139. великан
  иныжъ
 140. великий
  инышхо, джадэ
 141. великолепный
  дэгъу дэд, хъарзын
 142. величайший
  ин дэд
 143. веник
  пхъэнкІыпхъ
 144. верба
  пцел
 145. верблюд
  махъушэ
 146. верёвка
  кІапсэ
 147. верить
  шIошъ хъун, уицыхьэ телъын
 148. верно
  тэрэз, тэрэзэу, шъыпкъэу
 149. верность
  шъыпкъэныгъ
 150. вернуться
  къэгъэзэжьын, къэкІожьын
 151. вес
  онтэгъугъ, хьылъагъ
 152. весело
  чэфэу
 153. веселиться
  чэфын
 154. весёлый
  чэфы
 155. весна
  гъатхэ
 156. весной
  гъатхэм
 157. весь
  зэкІэ
 158. ветер
  жьыбгъэ
 159. ветка
  къутамэ
 160. вечер
  пчыхьэ
 161. вечером
  пчыхьэм
 162. вздремнуть
  шъхьэукъон
 163. взойти
  дэкІоен, къыкъокІын
 164. взрыхлить
  гъэушъэбын
 165. взять
  штэн
 166. взяться
  убытын
 167. вид
  лъэпкъ, теплъэ
 168. видеть
  лъэгъун
 169. виднеться
  къэлъэгъон
 170. визжать
  пцІэун, кІыин
 171. вилы
  куахъо
 172. виноград
  сэнашъхьэ
 173. винить
  гъэмысэн
 174. вишня
  чэрэз
 175. вишнёвый
  плъыжь-чІыпцІэ
 176. вклеить
  дэщхэн, дэгъэпкІэн
 177. вкопать
  чІэтІэн, хэтІэн
 178. вкусно
  ІашІоу
 179. вкусный
  ІашІу
 180. вниз
  ычІэгъкІэ
 181. внизу
  ычІэгъ, ычІэгъкІэ
 182. внимательно
  ынаІэ тетэу
 183. вновь
  икІэрыкІэу
 184. внук
  къом е пхъум ыкъу
 185. внучка
  къом е пхъум ыпхъу
 186. вовремя
  игъом
 187. вода
  псы
 188. водопад
  псыкъефэх
 189. водопой
  псыешъуапІ
 190. водохранилище
  псыІыгъыпІ
 191. воевать
  зэон
 192. военный
  1) дзэкІолІ 2) зэолІ…
 193. вождь
  пащэ
 194. возвратить
  етыжьын
 195. воздух
  жьы
 196. возить
  зещэн, щэн
 197. возиться
  пылъын
 198. волк
  тыгъужъ
 199. волна
  псыор
 200. волос
  шъхьацы
 201. вольно
  шъхьафитэу
 202. вольный
  шъхьафит
 203. вор
  тыгъуакІу
 204. воробей
  пхъэшъхьэкІэ бзыу, бзыужъый
 205. ворона
  къолэжъ
 206. вороной
  къарэ
 207. ворота
  къэлапчъ
 208. воротник
  пшъапІэ
 209. восемь
  и
 210. восемнадцать
  пшІыкІуй
 211. восемьдесят
  тІокІиплІ
 212. восклицательный знак
  Іэтыгъэ тамыгъ
 213. вызвать
  къеджэн, къэщэн
 214. выздоравливать
  хъужьын
 215. выливать
  игъэчъын, икIутын
 216. выпекать
  гъэжъэн
 217. выпачкать
  уцІэпІын, ушІоин
 218. выполнить
  гъэцэкІэн
 219. вырастить
  къэгъэкІын
 220. выразительно
  ІупкІэу
 221. выронить
  Іэпызын, ІэкІэзын
 222. высокий
  лъагэ
 223. высохнуть
  чъэпхъыжьын, гъушъыжьын
 224. вытереть
  лъэкІын
 225. выучить
  зэгъэшІэн
 226. выход
  икІыпІэ, хэкIыжьыпIэ
 227. вышивать
  хэдыкІын
 228. вязать
  хъэн
 229. Г
 230. газета
  гъэзет
 231. гармонист
  пщынау
 232. гармонь
  пщынэ
 233. гасить
  гъэкІосэн
 234. где
  тыдэ
 235. где-либо
  тыдэми
 236. герб
  тамыгъэ, герб
 237. герой
  лІыхъужъ
 238. гигант
  ин дэд
 239. глава
  1) Іэшъхьэтет, пащэ
 240. 2) тхылъым ышъхь
 241. главный
  шъхьаІэ
 242. гладить
  1) ут тедзэн 2) Іэ щыфэн
 243. глаз
  нэ
 244. гласный
  зещэ
 245. глина
  ятIэ
 246. глотать
  бдырын
 247. глубокий
  куу
 248. глубоко
  куоу
 249. глупость
  делагъ
 250. глупый
  делэ
 251. глухой
  дэгу
 252. гнездо
  набгъо
 253. гнилой
  шъугъэ
 254. гнить
  шъун
 255. говорить
  гущыІэн
 256. говядина
  былымыл
 257. год
  илъэс, гъэ
 258. голова
  шъхьэ
 259. голод
  гъаблэ
 260. голодать
 261. голос
  мэлакІэ лIэн, гъаблэм ыгъэлIэн
 262. макъэ
 263. гололедица
  Iумыл
 264. голубой
  шхъуантІэ
 265. голубь
  тхьаркъо
 266. голый
  пцІанэ, нэкІы
 267. голышом
  пцІанэу
 268. гора
  къушъхьэ
 269. горбатый
  быты, бгыщэ, тхыщэ
 270. гордый
  пагэ
 271. горе
  гукъау, гухэкІ
 272. гореть
  стын
 273. горло
  чый
 274. город
  къалэ
 275. горький
  дыджы
 276. горячий
  стыр
 277. гостиница
  хьакІэщ
 278. гость
  хьакІэ
 279. готовить
  пщэрыхьан
 280. готовый
  хьазыр
 281. грабить
  хъункІэн
 282. грабли
  пхъэІэбжъан
 283. град
  ошъу
 284. грамотный
  гъэсагъэ
 285. грач
  къуанчІэ
 286. грубый
  дысы
 287. грудь
  бгъэ
 288. группа
  куп
 289. груша
  къужъы
 290. грызть
  уцэІун, цэгъун
 291. грядка
  хьасэ
 292. грязь
  шІои
 293. грязно
  шІоеу
 294. грязный
  шІои, псынжъы
 295. губа
  ІупшІэ
 296. гулять
  къэкІухьан, джэгун
 297. гусеница
  пкІэшъэхъу
 298. гусь
  къаз
 299. густой
  Іужъу
 300. гусятина
  къазыл
 301. Д
 302. да
  ары
 303. давать
  ептын
 304. давить
  пІытІын, фызын
 305. давно
  бэ шІагъэу
 306. давным-давно
  бэ дэдэ шІагъэу
 307. далёкий
  чыжьэ
 308. далеко
  чыжьэу
 309. дальше
  нахь чыжьэу
 310. дарить
  тын
 311. дармоед
  мыпсэу-мылажь
 312. два
  тІу
 313. двадцать
  тІокlы
 314. дважды
  тІо
 315. двенадцать
  пшІыкІутІу
 316. дверь
  пчъэ
 317. двести
  шъитІу
 318. двоеточие
  точкитІу
 319. двойка
  тІу
 320. двор
  щагу
 321. дворник
  пхъэнкІакІу
 322. дворец
  дворец
 323. двухэтажный
  тІоу зэтет
 324. девочка
  пшъэшъэжъый
 325. девушка
  пшъашъэ
 326. девятнадцать
  пшІыкІубгъу
 327. девятый
  ябгъонэрэ
 328. девять
  бгъу
 329. девятьсот
  шъибгъу
 330. дед
  тэтэжъ, лІыжъы
 331. дедушка
  тэтэжъ
 332. делать
  шІын
 333. делить
  гощын
 334. дело
  Іофы
 335. демонстрация
  демонстрацие
 336. день
  мафэ
 337. деньги
  ахъщэ
 338. депутат
  депутат
 339. деревня
  чылэ
 340. дерево
  чъыгы
 341. держать
  Іыгъын
 342. десять
  пшІы
 343. десятый
  япшІэнэрэ
 344. детдом
  кІэлэцІыкІу ун
 345. детёныш
  щыр
 346. дети
  кІлэцІыкІухэр
 347. детство
  кІэлэгъу
 348. дешёвый
  пыут
 349. диван
  диван
 350. дикий
  Іэлы, емлыч, мыгъасэ
 351. длина
  икІыхьагъ
 352. длинный
  кІыхьэ
 353. днём
  мафэм
 354. дно
  чІэ
 355. до
  нэс, къалэм нэс (до города)
 356. добавить
  хэгъэхъон
 357. добро
  шІу
 358. добрый
  хьалэл
 359. доверить
  цыхьэ фэшІын
 360. довольный
  разэ
 361. догадаться
  гу лъытэн
 362. догнать
  кІэхьан
 363. договор
  зэзэгъыныгъ
 364. доехать
  нэсын
 365. дождливый
  оялэ, ощхылэ
 366. дождь
  ощхы
 367. доить
  щын
 368. дойти
  нэсын
 369. доктор
  Іазэ
 370. долго
  бэрэ
 371. должность
  ІэнатІ
 372. долить
  хэкІэн
 373. дом
  унэ
 374. дорога
  гъогу
 375. дорого
  лъапІэу
 376. дорогой
  лъапІэ
 377. дочь
  пхъу
 378. доярка
  чэмыщ
 379. драгоценный
  лъэпІэ дэд
 380. драться
  зэон
 381. древний
  пэсэрэ, ижърэ
 382. дрова
  пхъэ
 383. друг
  ныбджэгъу, шъэогъу
 384. другой
  нэмыкІ
 385. дружба
  зэкъошныгъ
 386. дружный
  зэгурыІорэ
 387. дуб
  чъыгай
 388. дупло
  чъыг гъурб
 389. дуть
  епщэн
 390. душа
  псэ
 391. душистый
  мэ ІэшІу зыпихрэ
 392. душно
  жъоркъ, гопэгъу
 393. дым
  Іугъо
 394. дыня
  нашэ
 395. дыра
  гъуанэ
 396. дышать
  жьы къэщэн
 397. дядя
  атэш, анэш
 398. дятел
  пхъэуІу
 399. Е
 400. его
  ащ
 401. еда
  шхыны
 402. единица
  зы
 403. единичный
  закъо
 404. единственный
  закъо, зы
 405. ёж
  пыжъы
 406. ежевика
  маркІо
 407. ежегодно
  илъэс къэс
 408. ежедневно
  мафэ къэс
 409. ёжик
  пыжъ цІыкІу
 410. ездить
  кІон
 411. еле
  ерагъэу
 412. есть(находится)
  щыІ
 413. есть (кушать)
  шхэн
 414. ещё
  джыри
 415. Ж
 416. жадный
  нэйпсый, хьарам
 417. жалеть
  угу егъун
 418. жалоба
  тхьаусыхэ
 419. жаловаться
  тхьаусыхэн
 420. жареный
  гъэжъагъэ
 421. жарить
  гъэжъэн
 422. жариться
  жъэн
 423. жать
  хын
 424. жать
  фызын, пІытІын
 425. ждать
  ежэн
 426. желать
  фэен, шІоигъон
 427. железный
  гъучІ
 428. железо
  гъучІы
 429. жёлтый
  гъожьы
 430. желудок
  нэгъу
 431. жена
  шъуз
 432. женить
  къегъэщэн
 433. женский
  бзылъфыгъэ
 434. женщина
  бзылъфыгъ
 435. жеребёнок
  шыкІэ
 436. жёсткий
  пытэ, пхъашэ
 437. жестокий
  жъалым
 438. жечь
  гъэстын
 439. живой
  псау
 440. живот
  ныбэ
 441. животное
  былым, псэушъхь
 442. жизнь
  щыІэныгъ
 443. жир
  дагъэ
 444. жирный
  пщэр
 445. жить
  щыІэн, псэун
 446. жук
  шъомпІэжъ
 447. журавль
  къэрэу
 448. З
 449. за - предлог, передаётся послелогами ыкІыбкІэ, ыужкІэ
 450. забавный
  гъэшІэгъоны, щхэны
 451. заблестеть
  къэлыдын, къэцІыун, къэжъыун
 452. заблудиться
  гъощэн
 453. заболеть
  сымаджэ хъун
 454. заботиться
  унаІэ тетын, уфэгумэкІын
 455. забывать
  щыгъупшэн
 456. завернуть
  кІоцІыщыхьан
 457. завет
  осыет
 458. завещать
  осыет шІын
 459. завидовать
  ехъопсэн, ешъугъун
 460. завтра
  неущ
 461. завтрак
  пчэдыжьышхэ
 462. завтракать
  пчэдыжьышхэ шІын
 463. завтрашний
  неущрэ
 464. завязать
  пхын, зэкІоцІыпхэн,
 465. зэкъодзэн
 466. загадка
  хырыхыхь
 467. заглядывать
  иплъэн, дэплъэн, чІэплъэн, хэплъэн
 468. загнать
  игъэзыхьан, дэгъэзыхьан, чІэгъэзыхьан, хэгъэзыхьан
 469. загон
  Іэщ
 470. загорать
  тыгъэм зегъэун
 471. загородить
  къэшІыхьан
 472. загреметь
  гъогъон
 473. задание
  Іофшlэн, пшъэрылъ, гъэцэкІэн
 474. задача
  пшъэрылъ
 475. задача
  задач (математика)
 476. задержаться
  къэгужъон
 477. задний
  ыужрэ
 478. задремать
  шъхьэукъэн
 479. задрожать
  кІэзэзын, тІыгурыгун
 480. задумать
  гум иубытэн
 481. заехать
  дэхьан
 482. зажечь
  хэгъэнэн
 483. зажиточно
  зэтегъэпсыхьагъэу, ишІугъоу
 484. зазвонить
  къытеон
 485. зазеленеть
  шхъуантІэ хъун
 486. зазнаваться
  зышІошІыжьын
 487. заикаться
  зэшІонэн
 488. зайти
  ихьан, хэхьан, дэхьан, чІэхьан
 489. заказать
  заказ шІын
 490. закалённый
  псыхьагъэ
 491. закаливать
  псыхьан
 492. заканчивать
  ухын, къэухын
 493. закапывать
  чІэтІэн
 494. закат
  къохьапІ, тыгъэ къохьэгъу
 495. закинуть
  дзын, хэдзэн
 496. закипать
  къэжъон
 497. заклеивать
  зэтещхэн, зэтегъэпкІэн
 498. заколотить
  зэтеІулІэн
 499. заколоть
  хэІун
 500. закон
 501. закончить
  хабзэ, унашъо
 502. ухын, къэухын
 503. закричать
  къэкуон, къэкІыин
 504. закрывать
  фэшІын
 505. залезать
  дэпшэен, дэцохъоен
 506. залететь
  ибыбэн, дэбыбэн, хэбыбэн, чІэбыбэн
 507. залив
  хытІуалэ
 508. заливать
  кІэон, кІэлъэдэн
 509. замарать
  уцІэпІын, ушІоин, цІэлэн
 510. замочить
  гъэуцІынын
 511. занавесить
  Іухъон
 512. занавеска
  Іухъо
 513. занимать
  чІыфэ штэн
 514. занимать
  зэлъыубытын
 515. заниматься (спортом)
  спортым пылъын
 516. заново
  икІэрыкІэу
 517. запад
  къохьапІэ, тыгъэ къохьапІ
 518. запереть (дом)
  ІункІыбзэ егъэтын
 519. запереть
  ишІыхьан, чІэубытэн
 520. запеть
  (орэд) къыхэдзэн
 521. запинаться
  зэшІонэн
 522. записать
  тхын (адрес)
 523. записаться
  зягъэтхын, зыхягъэтхэн
 524. заплакать
  къэгъын
 525. заплатить
  ыпкІэ лъытын
 526. запретить
  фэмыдэн, Іизын емытын
 527. запятая
  зэпыут, запятой
 528. зарабатывать
  къэлэжьын
 529. зарезать
  шІобзын, укІын
 530. заржаветь
  улъыин
 531. заслуга
  шІушІагъэ, гъэхъагъэ
 532. засмеяться
  къэщхын
 533. заснуть
  хэчъыен
 534. заставить
  егъэзын
 535. застенчивый
  укІытапхэ
 536. засушить
  гъэгъун
 537. затопить
  машІо ипшІыхьан, гъэплъын
 538. затопить (водой)
  кІэон, кІэлъэдэн
 539. зачем
  сыд пае
 540. зашить
  дыжьын
 541. защитить
  къэухъумэн
 542. защитник
  ухъумакІо
 543. заявление
  лъэІу тхылъ
 544. заяц
  тхьакІумкІыхь
 545. звезда
  жъуагъо
 546. зверь
  хьакІэ-къуакІ
 547. звонить
  теон
 548. звук
  макъэ
 549. здание
  унэ
 550. здесь
  мыщ
 551. здороваться
  сэлам хын
 552. здоровый
  узынчъэ, псау
 553. здоровье
  псауныгъ
 554. зевать
  фышъхьан
 555. зелёный
  шхъуантІэ, уцышъо
 556. земля
  чІы, чІыгу
 557. земляника
  цумпэ
 558. зеркало
  гъунджэ
 559. зерно
  лэжьыгъацэ, лэжьыгъэ
 560. зима
  кІымаф
 561. зимой
  кІымафэм
 562. злодей
  бзэджашІэ
 563. злой
  бзаджэ, ябгэ
 564. змея
  блэ
 565. знак
  тамыгъэ
 566. знакомиться
  нэІуасэ зыфэшІын
 567. зола
  яжьэ
 568. золотистый
  дышъашъо
 569. золото
  дышъэ
 570. зонт
  щэтыр
 571. зоопарк
  зоопарк
 572. зоркий
  чан
 573. зуб
  цэ
 574. зубастый
  цэшхо
 575. зять
  махълъэ
 576. И
 577. и
  ыкІи
 578. ива
  пцел
 579. игла
  мастэ
 580. играть
  джэгун, ешІэн (шахматы)
 581. игрушка
  джэгуалъ
 582. идти
  кІон
 583. избирать
  хэдзын
 584. известие
  къэбар
 585. извинить
  фэгъэгъун
 586. извините
  къысфэжъугъэгъу
 587. изменить
  зэхъокІын, зэблэхъун
 588. изменник
  къумал
 589. измерить
  шын
 590. изобилие
  гъэбэжъу, хъои
 591. изредка
  загъорэ
 592. изучать
  зэгъэшІэн
 593. ил
  сае
 594. или
  е (союз)
 595. имущество
  мылъку
 596. имя
  цІэ
 597. инвалид
  сэкъат
 598. индейка
  тхьачэт ан
 599. индюк
  тхьачэтыхъу
 600. иногда
  загъорэ
 601. интересный
  гъэшІэгъоны
 602. искать
  лъыхъон, къэгъотын
 603. ископаемый
  чІым къычІахрэ
 604. испечь
  гъэжъэн
 605. исполнить
  гъэцэкІэн
 606. исправить
  гъэтэрэзыжьын
 607. испугать
  гъэщтэн, гъэщынэн
 608. итого
  зэкІэмкІи, пстэури
 609. Й
 610. йод
  йод
 611. йодистый
  йод зыхэт
 612. йодная настойка
  йод настойк
 613. К
 614. к - предлог, (передаётся послелогом дэжь, унэм дэжь)
 615. кабан
  мэзыкъу
 616. кабардинский
  къэбэртэе
 617. кабина
  кабин
 618. кабинет
  кабинет
 619. каблук
  щырыкъу лъэдакъ
 620. кабардинцы
  къэбэртаехэр
 621. каждый
  хэтрэ, къэс, пэпчъ
 622. казак
  къэзэкъ
 623. как
  сыдэущтэу
 624. какой
  сыд фэд
 625. калека
  сэкъат
 626. калина
  зэрыджэ, зэнджай
 627. калитка
  къэлэпчъэжъый
 628. камень
  мыжъо
 629. камыш
  къамыл
 630. канава
  кэнау
 631. капля
  ткІопс, гъуаткIу
 632. капуста
  къэбаскъ
 633. карандаш
  къэлэм
 634. караул
  къэрэгъул
 635. караулить
  къэрэгъулэн, пэсын, ухъумэн
 636. карман
  джыбэ, кІэджыб
 637. качать
  гъэхъыен
 638. качели
  хъэрен
 639. кашлять
 640. каштан
  пскэн
 641. шхъомч
 642. квадратный
  плІэмый
 643. квартира
  квартир, унэ фэтэр
 644. керосин
  фэтагын
 645. кипеть
  жъон, къэжъон
 646. кипятить
  гъэжъон
 647. кипячёный
  гъэжъогъэ
 648. кирпич
  чырбыщ
 649. кислый
  хафэ
 650. кисть
  Іэрам (кисть винограда)
 651. кишка
  кІэтІый
 652. кладбище
  къэхалъэ, къэ
 653. класть
  телъхьан
 654. клей
  щхэпс
 655. клён
  ланчъэ
 656. климат
  климат, охабз
 657. клуб
  клуб
 658. клубника
  цумпэ
 659. клумба
  къэгъэгъэ хьас
 660. ключ
  ІункІыбз
 661. книга
  тхылъ
 662. кнопка
  кнопк
 663. кнут
  къамыщ
 664. князь
  пщы
 665. ковёр
  алырэгъу
 666. когда
  сыдигъо
 667. коготь
  лъэбжъан
 668. кое-где
  чІыпІэ-чІыпІэхэм, чІыпІэ зырызхэм
 669. кожа
  кІышъо
 670. кожа
  шъо
 671. коза
  пчэны
 672. козёл
  ачъэ
 673. кол
  пчэгъу
 674. колбаса
  нэкулъ
 675. колено
  лъэгуандж
 676. колесо
  щэрэхъ
 677. колодец
  псынэ
 678. колокол
  одыджынышхо
 679. колокольчик
  одыджын цІыкІу
 680. кольцо
  Іэлъын
 681. кольцо
  хъурджанэ
 682. колючка
  панэ
 683. ком
  ІашкІэ, такъыр
 684. комар
  аргъой
 685. комната
  унэ
 686. компот
  компот
 687. конверт
  конверт
 688. конец
  кІэ, гъунэ
 689. конец
  кІэух (конец сказки)
 690. конечно
  Іо хэлъэп, щэч хэлъэп
 691. конопля
  кІэп
 692. конура
  хьэ ун
 693. конфета
  конфет
 694. концерт
  концерт
 695. кончать
  ухын
 696. конь
  шы
 697. коньки
  лъэрычъэхэр
 698. копать
  тІэн
 699. копейка
  чапыч
 700. кора
  пхъашъо
 701. корзина
 702. корм
 703. кроткий
 704. коршун
  матэ
 705. Iус
 706. кIако
 707. бгъэ, бгъэжъ
 708. корыто
  Іанлъэ
 709. коса
  щэмэдж
 710. коса
  шъхьац благъ (заплетённые волосы)
 711. косарь
  мэкъуао
 712. косить
  упкІэн
 713. косматый
  пырац
 714. космонавт
  космонавт
 715. космос
  космос
 716. костёр
  пхъэ машІу
 717. косточка
  къупшъхьэ цІыкІу
 718. кость
  къупшъхьэ
 719. костюм
  кІэко зэпылъ, костюм
 720. котёл
  щыуан
 721. котёнок
  чэтыущыр
 722. который
  тара, тхьапша
 723. кофе
  кофе
 724. кофта
  кофт
 725. кочевать
  кощын
 726. коченеть
  дыкъын
 727. кошелёк
 728. кошка
  бэхъщалъ, ахъщалъ
 729. чэтыу
 730. край
 731. крапива
  гъунэ, цакІэ
 732. пшэсэн
 733. крайний
  агъунэрэ
 734. красивый
  дахэ
 735. красить
  гъэлэн
 736. краснеть
  плъыжьы хъун
 737. краснота
  плъыжьыгъакІ
 738. красный
  плъыжьы
 739. красота
  дэхагъ
 740. красть
 741. краткий
 742. кратко
  тыгъон
 743. кІэкІы, кІако
 744. кІэкІэу, кІакоу
 745. кремль
  кремль
 746. кресло
  кресл
 747. крест
  къащ
 748. кривой
  ІонтІагъэ
 749. крикливый
 750. крикнуть
  куолэ, кІыилэ (цІыф)
 751. куон, кIыин
 752. кровать
  пІэкІор
 753. кровля
  унашъхьэ
 754. кровь
  лъы
 755. кроить
  бзын
 756. крокодил
  архъуажъ
 757. кролик
  щагу тхьакІумкІыхь
 758. крот
  чІыхъумбый нэшъу
 759. круглый
  хъурай
 760. кругом
  хъураеу
 761. кружка
  кружкэ, тас
 762. крупа
  крупэ
 763. крупный
  ины, инышхо
 764. крутой
  зандэ (крутой берег)
 765. крыжовник
  крыжовник
 766. крыло
  тамэ
 767. крыльцо
  лъэгуц, дэкІояпІ
 768. крыса
  шъуае
 769. крыша
  унашъхьэ
 770. кто
  хэт
 771. кто–нибудь
 772. кто–то
  хэтми, зыгорэ
 773. зыгорэ
 774. кувшин
  къошын
 775. куда
  тыдэ
 776. кудахтать
  къэкъэн
 777. кудрявый
  шъхьац тІыргъу
 778. кузнец
  гъукІэ
 779. кузнечик
 780. кузница
  пкІау
 781. кIыщ
 782. кукла
  нысхъапэ
 783. кукуруза
  натрыф
 784. кукушка
  кукуу
 785. кулак
  Іэбжым, бжымы
 786. кулинар
  шхынышІ
 787. кумач
 788. кунак
 789. куница
  шэкІ плъыжь
 790. благъэ
 791. цызэ
 792. купать
  гъэпскІын
 793. купаться
  зыгъэпскІын
 794. купить
  щэфын
 795. курган
  Іуашъхьэ
 796. курица
 797. курятина
 798. курятник
  чэты
 799. чэтыл
 800. чэтэщ
 801. курносый
  пакъэ
 802. куртка
  кІако
 803. кусать
  ецэкъэн
 804. кусаться
  цэкъэн
 805. кусок
  такъыр
 806. куст
  куандэ, куашэ
 807. кухня
  пщэрыхьапІэ
 808. кушанье
  шхыны
 809. Л
 810. лавка
  пхъэнтІэкІу кІыхь
 811. лавка
  тучан цыкІу
 812. ладонь
  Іэгу
 813. лазурный
  шхъонтІэ джэфышъу
 814. лакомство
  ІэшІу- ІушІу
 815. лампа
  остыгъэ
 816. ландыш
  мэз къэгъагъ, ландыш
 817. ласточка
  пцІашхъо
 818. лаять
  хьакъун
 819. лебедь
  хьарзэ
 820. лев
  аслъан
 821. левша
  Іэсэмэгу
 822. левый
  сэмэгу
 823. легенда
  тхыдэжъ
 824. легкий
  псынкІэ
 825. легко
  псынкІэу
 826. лёд
  мылы
 827. лежать
  щылъын
 828. лекарство
  Іэзэгъу уц
 829. ленивый
  шъхьахын
 830. лес
  мэзы
 831. лесник
  мэзпэс
 832. лестница
  дэкІояпІэ, лъэой
 833. летать
  быбын
 834. летний
  гъэмэфэ
 835. лето
  гъэмаф
 836. летом
  гъэмафэм
 837. лечебница
  ІэзапІэ
 838. лечить
  еІэзэн
 839. лечится
  узэІэзэжьын
 840. лечь
  гъолъын
 841. лжец
  пцІыус
 842. лживый
  пцІыус
 843. ливень
  ощхышху
 844. лизать
  бзэин
 845. лиловый
  шхъонтІэ-чІапцІ
 846. лимон
  лимон
 847. линия
  итхъагъ, линие
 848. линия (горизонта)
  гъунапкъэ
 849. линять
  пкІыжьын, ышъо кІодын
 850. липа
  бзыфы
 851. липкий
  псынкІэу къыопкІырэ, псынкІэу къыпкІэрыпкІэрэ
 852. липнуть
 853. листва
  епкІын, кІэрыпкІэн
 854. пкIашъэхэр
 855. лицевой
  гупэ, ишІу (лицевая сторона материи)
 856. лицо
  напэ, нэгу
 857. лицо
  теплъэ, изэрэщыт (лицо предприятия)
 858. лично
  ышъхьэкІэ
 859. лишить
  техын, емытын
 860. лишний
  лые
 861. лишь (частица)
  къодый, ныІэп
 862. лоб
  натІэ
 863. ловить
  убытын
 864. ловкий
  къулай
 865. ловкий
  тхьагъэпцІы, хъоршэр
 866. ловля
  убытыныр, ешэныр
 867. лодка
  къуашъо
 868. лодырь
  армэу
 869. ложиться
  гъолъыжьын
 870. ложка
  джэмышх
 871. ЛОЖЬ
  пцІы
 872. лозунг
  лозунг
 873. локоть
  Іэнтэгъу
 874. ломать
  къутэн
 875. лопата
  къазгъыр
 876. лопнуть
  чэн
 877. лопнуть
  зэпычын (струна лопнула, бзэпсыр зэпычыгъ)
 878. лопух
  тхьаркъожъ
 879. лоскут
  бзыхьаф
 880. лотерея
  лотерей, пхъэдз
 881. лохматый
  пырац
 882. лошадь
  шы
 883. лощина
  кІэй, охы
 884. луг
  хъупІэ, мэкъупІэ, гъэхъунэ
 885. лужа
  псы лъэбан
 886. лужайка
  гъэхъунэ цІыкІу
 887. лук
  бжьыны
 888. лук
  щабзэ
 889. луковица
  бжьынышъхь
 890. луна
  мазэ
 891. лунка
  мэшэ цІыкІу, абанэ
 892. луч
  нэбзый
 893. лыжи
  лыжэхэр
 894. лысина
  шъхьэджашъу
 895. лысый
  шъхьэджашъу, къуи
 896. любимый
  шІу ылъэгъурэ, ыгъэшІорэ
 897. любить
  шІу лъэгъун
 898. любоваться
  щыгушIукІын, кІэгушІун
 899. любовь
  шІулъэгъуныгъ
 900. любой
  хэти
 901. люди
  цІыфхэр
 902. люлька
  кушъэ
 903. люстра
  люстр, остыгъэ кІэшІагъ
 904. лютый
  мэхъаджэ
 905. лягушка
  хьантІаркъу
 906. М
 907. мавзолей
  мавзолей
 908. магазин
  тучан
 909. магнит
  магнит, гъучІтыгъужъ
 910. мазать
  щыфэн, ин
 911. мазать (пачкать)
  ушІоин, уцэпІын, цІэлэн
 912. мазь
  щыфэ
 913. май
  жъоныгъуакІ
 914. майка
  майк
 915. майор
  майор
 916. мак
  Іушъхьэ
 917. макароны
  макарон
 918. макать
  хэгъэон
 919. макушка
  шъхьапэ, шыгу, шъхьэшыгу
 920. маленький
  цІыкІу
 921. мало
  макІэу, макІэ
 922. малыш
  сабый, кІэлэцІыкІу, шъэожъый
 923. маляр
  маляр, гъэлакІо
 924. мама
  нан, мам
 925. мариновать
  гъэшІоІун
 926. марля
  псыпс
 927. март
  гъэтхапэ
 928. мартышка
  мамунэ цІыкІу
 929. маска
  нэІурыхъу, маск
 930. масло
  тхъу
 931. масса
  жъугъэ, бэ дэд
 932. масса
  онтэгъугъэр
 933. математика
  хьисап
 934. материал
  материал
 935. материк
  материк
 936. материя
  шэкІы
 937. матрац
  ошэкур
 938. матч
  матч, зэнэкъокъуныгъ
 939. мать
  ны
 940. мачеха
  нынэпIос
 941. машина
  машин
 942. мгла
  пщагъо
 943. мгновение
  нэгъэупlэпlэгъу
 944. мебель
  мебель
 945. мёд
  шъоу
 946. медаль
  медаль
 947. медведь
  мышъэ
 948. медвежонок
  мышъэ щыр
 949. медицина
  медицин
 950. медленно
  жъажъэу
 951. медленный
  жъажъэ
 952. медлить
  гъэгужъон, кIыхьэ-лыхьэ шlын
 953. медь
  гъуаплъэ
 954. межа
  гъунапкъ
 955. между
  азыфагу
 956. мел
  етIэф
 957. мелкий
  чэндж
 958. мелкий
  жъгъэи
 959. мелодия
  мэкъамэ, орэдышъу
 960. мелькать
  къыхэпсын, къыхэлыдыкІын
 961. мельница
  шъхьалы
 962. менять
  зэблэхъун
 963. менять
  укъон, ужъгъэин
 964. мера
  шапхъэ
 965. мёрзлый
  щтыгъэ
 966. мерзнуть
  щтын, чъыІэ лІэн, пІыкІэн
 967. мерить
  шын
 968. мертвый
  лІагъэ
 969. месить (тесто)
  пшэн
 970. месить (глину)
  утэн
 971. мести (подметать)
  пхъэнкІэн
 972. местность
  чІыпІэ
 973. местный
  чІыпІэ
 974. место
  чІыпІэ
 975. местоимение
  цІэпапкІ
 976. месяц
  мазэ
 977. металл
  металл
 978. метель
  хъот-борэн
 979. меткий
  щэрыо
 980. метла
  пэнэ пхъэнкІыпхъ
 981. метр
  метр
 982. метро
  метро
 983. мех
  хъурышъу
 984. меч
  чатэ
 985. мечеть
  мэщыт
 986. мечта
  гупшысэ, кІэхъопсыныгъ
 987. мечтать
  кІэхъопсын
 988. мешать
  уизэрар ебгъэкІын, пэрыохъу уфэхъун
 989. мешок
  дзыо
 990. мигать
  гъэупІэпІэн
 991. мизинец
  Іэхъомбэжъый
 992. милый
  гоІу, гохьы
 993. минута
  такъикъ
 994. мир
  дунай
 995. мир
  мамырныгъ
 996. мирить
  егъэшІужьын, зэгъэшІужьын
 997. мирно
  мамырэу, рэхьатэу
 998. мирный
  мамыр, рэхьат
 999. мировой
  дунэе
 1000. митинг
  зэІукІэшху
 1001. младший
  нахьыкІэ
 1002. много
  бэ
 1003. многоточие
  точкабэ
 1004. могила
  бэны
 1005. могучий
  кІочІэшхо, лъэш
 1006. мода
  къежьэгъакІэр, мод
 1007. можно
  хъущт, плъэкІыщт
 1008. мозг
  куцІы, шъхьэкуцІ
 1009. мозоль
  лыргъужъ
 1010. мокнуть
  уцІынын
 1011. мокрый
  цІынэ, шъугъэ
 1012. молитва
  дыухьэ
 1013. молния
  пчыкІэ
 1014. молодёжь
  ныбжьыкІэхэр, кІэлакІэхэр
 1015. молодец
  лІэхъупхъ, чан, хъупхъэ
 1016. молодость
  кІэлэгъу, ныбжьыкІэгъу
 1017. молоко
  щэ
 1018. молот
  отэшху
 1019. молоток
  уатэ
 1020. молоть
  хьаджын, убын
 1021. молочный
  гъэщхэкІ
 1022. молчать
  зыушъэфын, мыгущыІэн
 1023. монета
  ахъщэ
 1024. море
  хы
 1025. морковь
  пхъы
 1026. мороз
  щтыргъукІ
 1027. морозный
  чъыІэшху
 1028. моросить
  къэупсэпсэн, макІэу къыхидзын
 1029. морской
  хы
 1030. морщина
  зэлъагъэ
 1031. мост
  лъэмыдж
 1032. мохнатый
  пырацэ
 1033. мошка
  бэдзэнэшъу
 1034. мощный
  лъэш
 1035. мрак
  шІункІ
 1036. мрамор
  мрамор
 1037. мрачный
  чэфынчъэ, нэшхъэи
 1038. мстить
  лъышІэжьын
 1039. мудрый
  акъылышІу
 1040. муж
  шъхьагъус, лІы
 1041. мужество
  лІыгъэ, лІыхъужъныгъэ
 1042. мужчина
  хъулъфыгъ, лІы
 1043. музей
  музей
 1044. музыка
  музык, орэд мэкъам
 1045. мука
  хьаджыгъэ
 1046. муравей
  къамзэгу
 1047. мусор
  хэкІы
 1048. мусульманин
  быслъымэн
 1049. мутный
  шІоркъ, утхъуагъэ
 1050. муха
  бадзэ
 1051. мухомор
  бэдзэгъалІ
 1052. мыло
  сабын
 1053. мыльница
  сабынылъ
 1054. мысль
  гупшыс
 1055. мыть
  тхьакІын
 1056. мычать
  быун
 1057. мышь
  цыгъо
 1058. мягкий
  шъабэ
 1059. мясо
  лы
 1060. мясорубка
  лыупкІат
 1061. мять
  гъэушъэбын, пІытІын
 1062. мять
  цІыцІын (мять платье), улъэгун (мять траву)
 1063. мяукать
  пцІэун
 1064. мяч
  Іэгуау
 1065. Н
 1066. На
  ма
 1067. наблюдать
  лъыплъэн
 1068. набухать
  къэтІэмын
 1069. наверное
  енэгуягъо
 1070. наверху
  ышъхьагъ, ыкІыІу
 1071. наволочка
  шъхьантэтебз
 1072. награда
  наград, шІутын
 1073. нагреть
  гъэплъын, гъэфэбэн
 1074. надевать
  щылъэн, зыщылъэн
 1075. надежда
  гугъэ
 1076. надеяться
  гугъэн, щыгугъын
 1077. надо
  фае
 1078. надписать
  тетхэн
 1079. наехать
  телъэдэн, техьан
 1080. назад
  ыужкІэ
 1081. наизнанку
  зэпырыгъэзагъэу
 1082. наизусть
  езбырэу
 1083. найти
  къэгъотын, къэгъотыжьын
 1084. наказ
  унашъо
 1085. наказать
  гъэпщынэн, пшъэдэкІыжь егъэхьын
 1086. наклеивать
  тещхэн, тегъэпкІэн
 1087. накормить
  гъэшхэн
 1088. накрыть
  техъон
 1089. налево
  сэмэгумкІэ
 1090. наливать
  игъэхъон
 1091. намерение
  гухэлъ, мурад
 1092. намотать
  тещэн, ещэкІын, ещыхьакІын
 1093. намочить
  гъэуцІынын
 1094. наоборот
  пхэнджэу
 1095. напарник
  гъусэ
 1096. напев
  жъыу
 1097. напечатать
  хэутын, къыхэутын
 1098. наполнить
  из шІын
 1099. направо
  джабгъумкІэ
 1100. напрасно
  хьаулыеу, пкІэнчъэу
 1101. напугать
  гъэщынэн, гъэщтэн
 1102. народность
  цІыф лъэпкъ
 1103. народный
  народнэ
 1104. нарыв
  щыны
 1105. наряд
  шъуашэ
 1106. нарядный
  кІэракІэ
 1107. насекомое
  хьэцІэ-пІацІ
 1108. наспех
  еужьырэу, елбэтэу, гузажъоу
 1109. настойчивый
  къаигъэ
 1110. натощак
  гунэкІэу
 1111. наука
 1112. начало
  наук, шІэныгъ
 1113. ублапIэ
 1114. начисто
  къабзэу
 1115. наш
  тэтый
 1116. наяву
  нэфапІэу
 1117. небо
  уашъо
 1118. невежа
  мыгъасэ, Іэдэбынчъэ
 1119. невеста
  къэщэн
 1120. невестка
  нысэ
 1121. недавно
  бэ мышІэу
 1122. недалеко
  мычыжьэу
 1123. неделя
  тхьамаф
 1124. незаконно
  хэбзэнчъэу
 1125. нездоровый
  гъойщай
 1126. немедленно
  елбэтэу
 1127. немного
  тІэкІу
 1128. немой
  бзако
 1129. ненастье
  оял
 1130. необходимость
  фаеу, хъуныгъ, щымыІэмэ мыхъуныгъ
 1131. неожиданно
  ошІэ-дэмышІэу
 1132. неосторожный
  сакъынчъэ
 1133. неряха
  кІэлъэшъу
 1134. несколько
  заулэ, къаумэ
 1135. нести
  хьын
 1136. несчастье
  тхьамыкІагъу, насыпынчъагъ
 1137. нет
  хьау
 1138. нижний
  ычIэгъырэ
 1139. низкий
  лъхъанчэ
 1140. низко
  лъхъанчэу
 1141. низменность
  охы, чIыох, лъэгуан
 1142. никогда
  ныбжьи, сыдигъуи, егъашІи
 1143. никто
  зи, хэти
 1144. никуда
  зыми, тыди
 1145. нитка
  Іудан
 1146. ничего
  зи
 1147. нищий
  лъэІуакІо, сэдэкъэхэдз
 1148. но
  ау
 1149. новость
  къэбарыкІ
 1150. новый
  кІэ
 1151. нога
  лъакъо
 1152. ноготь
  Іэбжъанэ, лъэбжъанэ
 1153. нож
  шъэжъый
 1154. ножик
  шъэжъые цІыкІу, чан цІыкІу
 1155. ножницы
  лэныст
 1156. ноль
  ноль
 1157. номер
  номер
 1158. нора
  гъу, бы
 1159. норма
  норм
 1160. нос
  пэ
 1161. носилки
  носилк
 1162. носить
  хьын
 1163. носить
  зыщыгъэгъын (носить платье)
 1164. ночь
  чэщы
 1165. ночью
  чэщым
 1166. нрав
  шэны, хабзэ, зекІуакІэ
 1167. нравиться
  гум рихьын
 1168. нудный
  щэчыгъуай
 1169. нужно
  фае
 1170. ныне
  джы, мы уахътэм
 1171. нынче
  непэ, джы, мы уахътэм
 1172. нырять
  зычІэгъэон
 1173. нюхать
 1174. няня
  пэмэн, епэмын
 1175. кIэлэ Iыгъ
 1176. О
 1177. оба
  тІури
 1178. обвинить
  гъэмысэн
 1179. обогнать
  ыпэ ишъын,течъын
 1180. обед
  щэджагъо
 1181. обед
  щэджэгъуашхэ
 1182. обезьяна
  мамун
 1183. обелиск
  мыжъосын лъаг
 1184. обещать
 1185. обида
  гъэгугъэн, гущыІэ тын
 1186. шъхьакIо, гукъау
 1187. обидеть
  ыгу хэгъэкІын
 1188. облако
  ошъуапщэ
 1189. область
  хэку
 1190. облик
  теплъэ
 1191. обложка
  кІышъо
 1192. обмануть
  гъэпцІэн
 1193. обманщик
  пцІыус
 1194. обменять
  хъожьын
 1195. обнимать
  ІаплІ ещэкІын
 1196. оборвать
  къыпычын
 1197. обрадовать
  гъэгушІон
 1198. обрадоваться
  гушІон
 1199. образование
  шІэныгъ, гъэсэныгъ
 1200. образованный
  гъэсагъэ
 1201. обрезать
  пыупкІын
 1202. обрывистый
  зандэ
 1203. обряд
  зекІокІэ-шIыкI
 1204. обсудить
  тегущыІэн
 1205. обувь
  цуакъэ, лъэкъопылъхьэ
 1206. обучение
  егъэджэныр
 1207. обучить
  егъэджэн, егъэшІэн, фэгъэсэн
 1208. обширный
  хъоо-пщау
 1209. объявление
  мэкъэгъэІу
 1210. объяснить
  гурыгъэІон, зэхегъэшІыкІын
 1211. обыкновенный
  къызэрыкІо
 1212. обыскать
  къэлъыхъун
 1213. обычай
  хабзэ
 1214. обязанность
  пшъэрылъ
 1215. овёс
  зэнтхъ
 1216. овощ
  хэтэрыкІ
 1217. овраг
  хъуатэ
 1218. овца
  мэлы
 1219. овчина
  мэлышъо
 1220. оглохнуть
  дэгу хъун
 1221. оглядеть
  къэплъыхьан
 1222. огонь
  машІо
 1223. огород
  хатэ
 1224. огородить
  къэшІыхьан
 1225. огромный
  ин дэд, шъэджашъэ
 1226. огурец
  нэшэбэгу
 1227. одарённый
  акъылышІо, Іушгъэ зыхэлъ
 1228. одевать
  фэпэн
 1229. одеваться
  зыфэпэн
 1230. одежда
  щыгъын
 1231. одеяло
  чыхІэн
 1232. один
  зы
 1233. одинаково
  зэфэдэу
 1234. одинаковый
  зэфэдэ, зэхьщыр
 1235. одиннадцать
  пшІыкІузы
 1236. одинокий
  шъхьэзакъо, зизакъо
 1237. однофамилец
  лъэкъоцІэгъу
 1238. одушевлённый
  псэ зыпыт
 1239. ожидать
  ежэн, пэплъэн
 1240. озеро
  хыкъум, псыхъурай
 1241. озимый
  бжыхьэсэ (коц)
 1242. ознакомить
  щыбгъэгъозэн, нэІуасэ фэпшІын
 1243. озорник
  бзаджэ, шІыкІай
 1244. озябнуть
  пІыкІэн, чъыІэ лІэн
 1245. окапывать
  къэтІыхьан
 1246. океан
  тенджыз, океан
 1247. окликнуть
  еджэн, лъыджэн
 1248. окно
  шъхьангъупчъ
 1249. около (около 50 руб.)
  дэжь, фэдиз (сомэ 50 фэдиз.)
 1250. окончание
  кІэух
 1251. окраина
  гъунэ
 1252. окружать
  къэухъурэин, къэдзыхьан
 1253. октябрь
  чъэпыогъу
 1254. окунуть
  чІэгъэон, хэгъэон, чІэгъэбын
 1255. олень
  шъыхьэ
 1256. олимпиада
  олимпиад
 1257. ольха
  екІапцІэ
 1258. омлет
  кІэнкІэжъапхъ
 1259. он (она, оно)
  ар
 1260. опаздывать
  къэгужъон
 1261. опасность
  щынагъо
 1262. опасный
  щынагъо
 1263. оплакать
  гъэен
 1264. оплатить
  ыпкІэ етын
 1265. оправдать
  уухыин, хыеу хэгъэкІын
 1266. опросить
  яупчІын
 1267. опрыскать
  теутхэн
 1268. опрятный
  ІэпкІэ-лъапкІ
 1269. опушка
  мэз гъунэ, мэз Іушъо
 1270. опять
  джыри, икІэрыкІэу
 1271. оранжевый
  гъожьышэплъ
 1272. организатор
  зэхэщакІо
 1273. орден
  орден
 1274. орёл
  бгъэжъ
 1275. орех
  дэ, дэжъый, дэшхо
 1276. орудие
  Іэмэ-псым
 1277. оружие
  Іашэ
 1278. оса
  къэцыгъуан
 1279. освободить
  шъхьафит шІыжьын, тІупщыжьын
 1280. осёл
  щыды
 1281. осень
  бжыхьэ
 1282. осенью
  бжыхьэм
 1283. осина
  ныхы
 1284. оскорблять
  шъхьакІо ехын
 1285. ослепнуть
  нэшъу хъун
 1286. осмотреть
  къэплъыхьан
 1287. остановиться
  къэуцун
 1288. остановка
  къэуцупІ
 1289. осторожно
  сакъэу
 1290. остров
  хыгъэхъун
 1291. острый
  чан
 1292. остудить
  гъэучъыІын
 1293. отапливать
  гъэплъын
 1294. отара
  Іэхъогъу
 1295. отверстие
  гъуанэ
 1296. ответ
  джэуап
 1297. ответить
  джэуап етын
 1298. отгадать
  къэшІэн
 1299. отдельно
  шъхьафэу
 1300. отдохнуть
  зыгъэпсэфын
 1301. отец
  ты
 1302. отколоть
  къыгоутын
 1303. открывать
  Іухын
 1304. отлично
  дэгъу дэдэу, «дэгъу дэд» (5)
 1305. отмерить
  къэшын
 1306. отнимать
  къытехын
 1307. отодвигать
  ІугъэкІотын
 1308. отойти
  къыІукІотын, къыІукІын
 1309. отойти
  ІукІын
 1310. отчим
  тынэпІос
 1311. отпилить
  пыхын, пыхыкІын
 1312. охотник
  шакІо
 1313. охотно
  шІоигъоу, фэчэфэу
 1314. оценить
  уасэ фэшІын
 1315. очень
  лъэшэу
 1316. очередь
  чэзыу
 1317. очистить
  укъэбзын, гъэкъэбзэн
 1318. очки
  нэгъундж
 1319. ошибиться
  хэукъон
 1320. ошибка
  хэукъоныгъ
 1321. П
 1322. павлин
  дышъэ чэт
 1323. падать
  къефэхын, тефэн
 1324. падчерица
  мылъфыпхъу
 1325. палатка
  щэтыр, чэтэн гъэІагъ
 1326. палач
  укІакІо, шъхьашІох
 1327. палец
  Іэхъуамб, Іапэ, лъэхъуамб (на ноге)
 1328. палка
  бэщ
 1329. пальто
  пальтэу
 1330. памятник
  саугъэт, мыжъо сын, памятник
 1331. пар
  пахъэ
 1332. парад
  парад
 1333. парень
  кІалэ, кІэлакІэ
 1334. парикмахерская
  жэкІэупсыпІ
 1335. парк
  парк
 1336. парламент
  парламент
 1337. пароход
  къухьэ
 1338. парта
  парт
 1339. партия
  партие
 1340. пасека
  бжьаІо
 1341. пасмурный (день)
  ошъопщэ (маф)
 1342. пастбище
  хъупІэ
 1343. пасти
  гъэхъун
 1344. пастух
  Іахъо
 1345. пасынок
  мылъфыкъо
 1346. паук
  бэдж
 1347. паутина
  бэджыхъ
 1348. пахарь
  жъонакІо
 1349. пахать
  жъон
 1350. пачка
  пачк
 1351. пачкать
  ушІоин, уцІэпІын
 1352. певец
  орэдыІу
 1353. перевал
  къушъхьатх (гъогу)
 1354. перевернуть
  зэпырыгъэзэн, уІубын
 1355. перевести
  зэпырыщын
 1356. перевести
  зэдзэкІын (тхылъыр)
 1357. переводчик
  зэдзэкІакІо, тэлмащ
 1358. перевязать
  пхын
 1359. перед
  гупэ, пашъхьэ
 1360. передавать
  етыжьын
 1361. передвигать
  гъэкІотэн, лъыгъэкІотэн
 1362. переделать
  гъэтэрэзыжьын, кІэшІыкІыжьын
 1363. передний
  ыпэрэ
 1364. передник
  пэІухъу
 1365. передовой
  пэрыт
 1366. передумать
  кІэгъожьын
 1367. переехать
  кощыжьын, зэпырыкІын
 1368. перейти
  зэпырыкІын
 1369. перемешать
  зэблэхъун, зэхъокІын
 1370. перемешать
  зэхэгъэкІухьан, зэІышІэн, зэхэгъэкІокІэн
 1371. перепел
  ныбгъу
 1372. переписать
  кІэтхыкІыжьын
 1373. переплыть
  зэпырысыкІын
 1374. перепродать
  щэжьын
 1375. перерезать
  зэпыупкІын
 1376. перерыв
  зэпыугъу, гъэпсэфыгъу
 1377. пересказать
  къэІотэжьын
 1378. перестать
  уцун, уцужьын, щыгъэтын
 1379. пересчитать
  лъытэжьын
 1380. перец
  щыбжьый
 1381. перечеркнуть
  екъоожьын
 1382. перечитать
  еджэжьын, кІэджыкІыжьын
 1383. период
  лъэхъан
 1384. персик
  къыцэ
 1385. перстень
  Іэлъын
 1386. перчатки
  Іалъэхэр
 1387. пёс
  хьэ
 1388. песня
  орэд
 1389. песок
  пшахъо
 1390. пёстрый
  къолэны, пкІырапкІын
 1391. петля
  чыІун
 1392. петух
  атакъэ
 1393. петь
  орэд къэІон
 1394. печаль
  гукъао, нэшхъэигъэ
 1395. печальный
  нэшхъэй, чэфынчъ
 1396. печатать
  хэутын
 1397. печать
  печать
 1398. печёнка
  шІу
 1399. печь
  гъэжъэн
 1400. печь, плита
  хьаку
 1401. пешком
  лъэсэу
 1402. пещера
  гъочІэгъ
 1403. пиджак
  кІако
 1404. пила
  пхъэх
 1405. пилить
  зэпыхын
 1406. пирог
  хьакухьалыжъу
 1407. писатель
  тхакІо
 1408. писать
  тхэн
 1409. писк
  пцІэу макъ
 1410. письмо
  письмэ
 1411. питаться
  шхэн
 1412. пить
  ешъон
 1413. пища
  шхыны, гъомлапхъ
 1414. пищать
  пцІэун
 1415. пиявка
  дыо
 1416. плавать
  есын
 1417. плакать
  гъын
 1418. пламя
  мэшІотхъуабз
 1419. план
  план
 1420. планета
  планет
 1421. плата
  пкІэ
 1422. платить
  ыпкІэ тын
 1423. платок
  платыку, шъхьэтехъо
 1424. платье
  джанэ
 1425. племя
  лъэпкъ
 1426. племянник
  пхъорэлъф
 1427. плен
  гъэр
 1428. плести
  блэн, хъэн
 1429. плетень
  чэу
 1430. плечо
  тамэ, блыпкъ
 1431. плотник
  пхъашІэ
 1432. плохо
  дэеу
 1433. плохой
  дэи
 1434. плуг
  пхъэІаш
 1435. плыть
  есын
 1436. плясать
  къэшъон, къешІэн
 1437. победа
  текІоныгъ
 1438. победить
  текІон
 1439. побежать
  чъэн, кІэтхъун
 1440. поблизости
  Іэгъоблагъоу
 1441. побольше
  нахьыбэу
 1442. побывать
  щыІэн
 1443. побыстрее
  нахь псынкІэу
 1444. повесить
  пылъэн
 1445. повод
  ушъхьагъу
 1446. повозка
  шыку
 1447. поворот
  къэгъэзэгъу
 1448. повязка
  тепхэ
 1449. погасить
  гъэкІосэн
 1450. погибать
  хэкІодэн
 1451. поглубже
  нахь куоу
 1452. погнать
  фын, ефыжьэн
 1453. погнаться
  лъежьэн
 1454. поговорка
  гущыІэжъ
 1455. погода
  погод, о
 1456. погон
  тэмэтелъ
 1457. погреб
  чІыунэ
 1458. погрузить
  илъхьан, ушъэн
 1459. погубить
  гъэунэхъун, гъэкІодын
 1460. под
  чІэгъ
 1461. подальше
  нахь чыжьэу
 1462. подарить
  етын
 1463. подарок
  шІухьафтын
 1464. подбить
  кІэІулІэн
 1465. подбородок
  жэкІэпэпкъ, жэпкъ
 1466. подбрасывать
  дэдзыен
 1467. подвал
  чІыунэ
 1468. подвиг
  лІыхъужъныгъ
 1469. подвинуть
  лъыгъэкІотэн
 1470. подвинуться
  лъыкІотэн
 1471. позвонить
  теон (телефонкІэ)
 1472. позвоночник
  тхыкъупшъхь
 1473. поздний
  кІасэ
 1474. поздно
  кІасэу
 1475. поздороваться
  сэлам ехын
 1476. поздравить
  фэгушІон
 1477. познакомить
  нэІуасэ (фэшІын)
 1478. познакомиться
  нэІуасэ фэхъун,зыфэпшІын
 1479. позорить
  хьайнапэ пшІын
 1480. поискать
  лъыхъун
 1481. поить
  егъэшъон
 1482. поймать
  къэубытын
 1483. пойти
  кІон
 1484. покинуть
  икІыжьын, дэкІыжьын, бгынэн
 1485. поклон
  шъхьащэ
 1486. поклониться
  шъхьащэ шІын
 1487. покой
  рэхьатныгъэ
 1488. покойник
  хьадэ
 1489. покорить
  текІон, штэн
 1490. покорить
  ыгу зыребгъэхьын, шІу зебгъэлъэгъун
 1491. покормить
  гъэшхэн, Іус етын
 1492. покорный
  ІорышІэ
 1493. покрасить
  гъэлэн
 1494. покраснеть
  плъыжы хъун
 1495. покрывало
  пІэтехъу
 1496. покрыть
  техъон
 1497. покрыться
  зытехъон
 1498. покупатель
  щэфакІо
 1499. покупать
  щэфын
 1500. пол
  джэхашъу
 1501. полгода
  илъэс ныкъу
 1502. поле
  губгъо
 1503. поливать
  текІэн, кІэкІэн, кІэгъэхъон
 1504. поликлиника
  поликлиник
 1505. полночь
  чэщныкъу
 1506. полный
  из
 1507. полный
  пщэр
 1508. половинка
  ныкъо
 1509. положить
  гъэтІылъын
 1510. поломать
  къутэн, зэпыкІын
 1511. полоскать горло
  жэм псы дэгъэчъы-хьажьын
 1512. полоскать (бельё)
  гыкІыгъэм псы кІэгъэчъыжьын
 1513. полотенце
  ІаплъэкІ, нэІаплъэкІ
 1514. полоть
  пкІэн
 1515. полчаса
  сыхьат ныкъу
 1516. польза
  федэ, шІуагъэ
 1517. поляна
  гъэхъунэ
 1518. помахать
  Іэ фэшІын
 1519. поменять
  хъожьын
 1520. помешать
  пэрыохъу хъун, иягъэ егъэкІын, зэрар ехын (фэ-хъун)
 1521. помидор
  помидор
 1522. помириться
  зэшІужьын
 1523. помогать
  деІэн, дэІэпыІэн
 1524. помощь
  ІэпыІэгъу
 1525. понедельник
  блыпэ
 1526. понимать
  зэхэшІыкІын, гурыІон
 1527. понравиться
  гум рихьын
 1528. понятно
  зэхашІыкІэу, гурыІогъошІоу
 1529. поодиночке
  зырызэу
 1530. поочерёдно
  чэзыу-чэзыоу
 1531. попарно
  тІурытІоу
 1532. пополам
  зэфэдитІоу
 1533. попутчик
  гъогогъу
 1534. порвать
  зэІытхъын
 1535. поровну
  зэфэдэу, зэфэдизэу
 1536. порог
  пчъэшъхьаІу, пчъэІушъхьэ
 1537. поросёнок
  къощыр
 1538. порох
  гыны
 1539. портной
  дакІо
 1540. поручение
  гъэцэкІэн, пшъэрылъ
 1541. поручить
  пшъэрылъ фэшІын, фэгъэзэн
 1542. послать
  гъэкІон
 1543. после
  ыужкІэ, ыужым
 1544. последний
  аужрэ
 1545. послезавтра
  неущмыкІэ
 1546. послелог
  гущыІэлъыкІу
 1547. пословица
  гущыІэжъ
 1548. посол
  лІыкІо
 1549. поспеть
  игъо хъун
 1550. поспеть
  игъо ифэн, тефэжьын
 1551. пост
  щытыпІэ, пост
 1552. пост (должность)
  ІэнатІэ
 1553. поставить
  гъэуцун
 1554. постель
  пІэ
 1555. посуда
  хьакъу-шыкъу
 1556. потихоньку
  мэкІэ-макІэу, цІыкІу- цІыкІоу
 1557. потолок
  кІашъо
 1558. потребовать
  кІэдэун
 1559. потревожить
  гъэгумэкІын
 1560. похожий
  фэд, ехьщыр
 1561. почаще
  нахьыбаІорэ
 1562. почёт
  лъытэныгъ, шъхьэкІэфэныгъ
 1563. почка
  жъэжъый
 1564. пояс
  бгырыпх
 1565. правда
  шъыпкъэ
 1566. правило
  хабзэ
 1567. правильно
  тэрэзэу
 1568. правильный
  тэрэз
 1569. право
  фитныгъэ
 1570. правый
  джабгъу
 1571. праздник
  мэфэкІ
 1572. праздновать
  гъэмэфэкІын
 1573. прачечная
  гыкІапІэ
 1574. прачка
  гыкІакІо
 1575. предание
  таурыхъ, хъишъ
 1576. предатель
  къумал
 1577. предводитель
  пащэ
 1578. предлог
  ушъхьагъу
 1579. предмет
  пкъыгъо
 1580. председатель
  тхьаматэ
 1581. прекрасный
  дэхэ дэд
 1582. премия
  шІухьафтын
 1583. преподаватель
  кІэлэегъадж
 1584. преподавать
  егъэджэн
 1585. пресный
  мыщыу
 1586. прибавить
  хэгъэхъон
 1587. привет
  сэлам
 1588. пригласить
  къекъэблэгъэн
 1589. придумать
  къэугупшысын
 1590. признаться
  еуцолІэжьын
 1591. приказ
  унашъо
 1592. прилежно
  егугъоу
 1593. приступить
  фежьэн, ублэн
 1594. прихожая
  сенцэ
 1595. причесать
  жьын
 1596. пришить
  пыдэн, тедэн, идэн
 1597. приятель
  ныбджэгъу
 1598. приятный
  гохьы
 1599. продавец
  щакІо
 1600. продать
  щэн
 1601. продовольствие
  гъомлапхъ, гъомыл
 1602. продукт
  гъомлапхъ, гъомыл
 1603. прожорливый
  бэшхы
 1604. просить
  лъэІон
 1605. просьба
  лъэІу
 1606. противник
  пыи
 1607. профессия
  сэнэхьат
 1608. прохладный
  чъыІэтагъ
 1609. прошлогодний
  гъэрекІорэ
 1610. пруд
  псыутІэ
 1611. прямо
  занкІэу
 1612. прямой
  занкІэ
 1613. прятки
  къангъэбылъ
 1614. птица
  бзыу
 1615. пугать
  гъэщтэн, гъэщынэн
 1616. пугливый
  щынапхэ, щтапхэ
 1617. пуговица
  чыІу
 1618. пурга
  ос хъот, хъот-борэн
 1619. пустой
  нэкІы
 1620. пустыня
  шъоф нэкІ
 1621. пчела
  бжьэ
 1622. пчельник
  бжьаІо
 1623. пшеница
  коцы
 1624. пшено
  фыгу
 1625. пыль
  сапэ
 1626. пятнадцать
  пшІыкІутф
 1627. пятница
  бэрэскэшху
 1628. пятно
  бжьыгъэ
 1629. пятый
  ятфэнэрэ
 1630. пять
  тфы
 1631. пятьдесят
  шъэныкъо
 1632. пятьсот
  шъитф
 1633. Р
 1634. раб
  пщылІы
 1635. работа
  ІофшІэн
 1636. работать
  Іоф шІэн, лэжьэн
 1637. радио
  радио
 1638. радоваться
  гушІон
 1639. радость
  гушІуагъо
 1640. радуга
  лэгъупкъопс
 1641. раз
  зэ
 1642. разбить
  къутэн, зэгоутын, зэхэпкъутэн
 1643. разбойник
  хъункІакІо
 1644. разбудить
  къэгъэущын
 1645. разгадать
  къэшІэн
 1646. разговаривать
  гущыІэн
 1647. раздать
  гощын
 1648. раздеваться
  зытІэкІын
 1649. раздельно
  шъхьафэу
 1650. раздевалка
  зытIэкIыпIэ
 1651. раздумать
  кIэгъожьын
 1652. разный
  зэфэшъхьаф
 1653. разорить
  гъэунэхъун, тхьамыкІэ шІын, зепхъон
 1654. рай
  джэнэт
 1655. рак
  къалыркъэщ
 1656. рана
  уІагъэ
 1657. ранить
  уІэн
 1658. ранний
  пасэ
 1659. рано
  жьэу
 1660. рассвет
  нэфшъагъу
 1661. рассердиться
  губжын
 1662. рассказать
  къэIотэн
 1663. расстегнуть
  тІэтэн
 1664. расстояние
  чIыуанэ, гъогууанэ
 1665. расстрелять
  укІын
 1666. рассудок
  акъыл
 1667. растение
  къэкІырэр
 1668. ребёнок
  сабый
 1669. редис
  мэзэбэлыдж
 1670. редкий
  пІуакІэ
 1671. редко
  пІуакІэу, зэпэчыжьэу
 1672. редко
  макІэу
 1673. редька
  бэлыдж
 1674. резать
  бзын, упкІэтэн
 1675. резина
  хьашъо
 1676. река
  псыхъо
 1677. религия
  дин
 1678. ремень
  бгырыпх
 1679. ремесло
  ІэшІагъ, сэнэхьат
 1680. ресница
  нэбзыц
 1681. речь
  жабзэ, бзэ
 1682. рис
  пындж
 1683. рисовать
  сурэт шІын
 1684. рисунок
  сурэт
 1685. ровный
  зэщиз
 1686. рог
  бжъэ, бжъакъо
 1687. род
  лІакъо
 1688. родина
  родин
 1689. родинка
  лыпцІэ
 1690. родители
  ны-тыхэр
 1691. родиться
  къэхъун
 1692. родник
  псынэкІэчъ
 1693. родственник
  Іахьыл
 1694. рожь
  хьамцІый
 1695. роза
  роз
 1696. розовый
  шэплъы
 1697. роса
  осэпс
 1698. рот
  жэ
 1699. рубашка
  джанэ
 1700. рубль
  сом
 1701. ругать
  ецІэцІэн, ехъонын
 1702. ружьё
  шхонч
 1703. рука
  Іэ
 1704. рукав
  Іэгъуапэ
 1705. рукавица
  Іалъэ
 1706. руководитель
  Іэшъхьэтет
 1707. рукопись
  Іэпэрытх
 1708. румяный
  шъхьаплъы
 1709. русый
  сырыф, джэфы
 1710. рыба
  пцэжъые
 1711. рыбак
  пцэжъыяш
 1712. рынок
  бэдзэр
 1713. рыхлить
  гъэшъэбэн
 1714. рычать
  быун, гъохъон, гъогын
 1715. рябой
  къолэны
 1716. ряд
  сатыр
 1717. С
 1718. сабля
  сэшхо
 1719. сад
  сад
 1720. садиться
  тІысын
 1721. садовник
  садлэжь
 1722. сажать
  хэлъхьан, гъэтІысын
 1723. сазан
  паго
 1724. сало
  шэ
 1725. сам
  ежь, ышъхьакІэ
 1726. самостоятельно
  ежь-ежьырэу
 1727. сани
  жэ
 1728. сапог
  щазмэ, щырыкъу
 1729. сапожник
  щазмашІ, щырыкъушІ
 1730. сарай
  къакъыр
 1731. саранча
  мацІэ
 1732. сахар
  шъоущыгъу
 1733. сахарница
  шъоущыгъулъ
 1734. сбоку
  ыбгъукIэ
 1735. свадьба
  джэгу
 1736. свекла
  чІыплъ, гыныплъ
 1737. свёкор
  пщы
 1738. сверкать
  къэлыдын, къэжъыун
 1739. сверлить
  бырыун
 1740. свет
  нэфынэ, нэф
 1741. свет
  дунай
 1742. светить
  къепсын
 1743. светлячок
  мэшIохь
 1744. свидетель
  шыхьат
 1745. свинина
  къолы
 1746. свинья
  къо
 1747. свистеть
  шъуин
 1748. свисток
  сырын
 1749. свобода
  шъхьафитныгъ
 1750. свободный
  шъхьафит
 1751. связать
  зэкІоцІыпхэн
 1752. север
  темыр
 1753. сегодня
  непэ
 1754. седой
  къэраб, тхъо
 1755. седьмой
  яблэнэрэ
 1756. сейчас
  джыдэдэм, джы
 1757. секрет
  шъэфы
 1758. селезёнка
  чэ
 1759. село
  къуаджэ, чылэ
 1760. семнадцать
  пшІыкІубл
 1761. семь
  блы
 1762. семьдесят
  тІокІищырэ пшІырэ
 1763. семьсот
  шъибл
 1764. семья
  унагъо, бын
 1765. семя
  чылапхъэ
 1766. сено
  мэкъу
 1767. сентябрь
  Іоныгъу
 1768. сердиться
  губжын
 1769. сердце
  гу
 1770. серебряный
  тыжьын
 1771. середина
  гузэгу
 1772. серый
  ежъашъо
 1773. серый
  нэгъыф (мафэ)
 1774. сестра
  шыпхъу
 1775. сесть
  тІысын
 1776. сеть
  хъытыу
 1777. сеять
  пхъын, хэлъхьан
 1778. сзади
  ыкІыбкІэ, ыужкІэ
 1779. сиденье
  тІысыпІэ
 1780. сидеть
  щысын
 1781. сила
  кІуачІэ, къарыу
 1782. сильный
  кІочІэшху, къарыушІу
 1783. симулянт
  армэу
 1784. синий
  шхъуантІэ
 1785. сирота
  ибэ
 1786. ситец
  басмэ
 1787. сито
  щыбзэ
 1788. сиять
  шІэтын, къэнэфын
 1789. сказать
  къэІон
 1790. сказка
  пшысэ
 1791. скатерть
  столтехъу
 1792. скачки
  шыгъачъэ
 1793. сквозняк
  жьызэпеу
 1794. скворец
  пчэндэхъу
 1795. скворечник
  пчэндэхъунабгъу
 1796. сковорода
  табэ
 1797. скользкий
  цІэнлъагъо
 1798. сколько
  сыд фэдиз, тхьапш
 1799. скорбь
  гухэкІ, гукъау
 1800. скоро
  шІэхэу, псынкІэу
 1801. скороговорка
  ІурыІупчъ
 1802. скоропостижно
  зэозапсэу, игъонэмысэу
 1803. скот
  былым
 1804. скотина
  хьайуан
 1805. скромный
  шъырыт
 1806. скучно
  зэщыгъоу
 1807. скучный
  зэщыгъо
 1808. скупой
  хьэрам
 1809. слабый
  хъыбэй
 1810. слава
  щытхъушху
 1811. сладкий
  ІэшІу
 1812. сладости
  ІэшІу-ІушІухэр
 1813. слева
  сэмэгумкІэ
 1814. след
  ужы, лъэуж
 1815. следить
  лъыплъэн
 1816. следующий
  къыкІэлъыкІорэ
 1817. слеза
  нэпс
 1818. слепой
  нэшъу
 1819. слива
  къыпцІэ
 1820. сливки
  щашъхьэ
 1821. слитно
  зэпытэу
 1822. словарь
  гущыІалъ
 1823. слово
  гущыІ
 1824. слог
  пычыгъу
 1825. слон
  пылы
 1826. служащий
  къулыкъушІ
 1827. случайно
  ошІэ-дэмышІэу
 1828. слушать
  едэІун
 1829. слушаться
  дэІон
 1830. слышать
  зэхэхын
 1831. слюна
  Іупсы
 1832. смело
  емыхъырэхъышэу, гушхоу, бланэу
 1833. смелый
  чан, бланэ, гушхо
 1834. смерть
  лІэныгъ, аджал
 1835. сметана
  щатэ
 1836. смешной
  щхэны
 1837. смеяться
  щхын
 1838. смотреть
  плъэн, еплъын
 1839. смуглый
  къуапцІэ
 1840. смысл
  мэхьан
 1841. снег
  осы
 1842. собака
  хьэ
 1843. собеседник
  гущыІэгъу
 1844. собирать
  угъоин
 1845. собрание
  зэІукІэ
 1846. событие
  хъугъэ-шІагъ
 1847. сова
  тыгъурыгъу
 1848. совесть
  нэхъой
 1849. советовать
  гъэдэІон, тэрэзыр еІон
 1850. советчик
  упчІэжьэгъу
 1851. согреть
  гъэфэбэн, гъэстырын
 1852. соединиться
  зэгохьан, зэхэхьан, зыкІы зашІын
 1853. созвездие
  жъогъобын
 1854. созреть
  игъо хъун
 1855. сокол
  бгъашхъо
 1856. солёный
  щыугъэ
 1857. солить
  щыун
 1858. солнце
  тыгъэ
 1859. солома
  уарзэ
 1860. солонка
  щыгъулъэ
 1861. соль
  щыгъу
 1862. сом
  джае
 1863. сон
  чъые
 1864. сор
  хэкІы
 1865. сорванец
  бзаджэ, шъхьэпай
 1866. сорвать
  къыпычын
 1867. соревнование
  зэнэкъокъуныгъ
 1868. сорить
  ушІоин
 1869. сорок
  тІокІитІу
 1870. сорока
  къандж
 1871. сорт
  сорт, лъэпкъ
 1872. сосед
  гъунэгъу
 1873. соседний
  гъунэгъу
 1874. сосна
  остгъае, сэснэй
 1875. составить
  зэхэгъэуцон
 1876. сотрудник
  ІофшІэгъу
 1877. сохнуть
  гъун, игъукІын, гъушъын, чъэпхъын
 1878. спальня
  чъыяпІэ
 1879. спать
  чъыен
 1880. сперва
  ыпэрапшІэу
 1881. спешить
  гузэжъон, гуІэн
 1882. спилить
  пыхын, къихыкІын
 1883. спина
  тхы, тхыцІэ, кІыб
 1884. спица
  хъэгъэ маст
 1885. спичка
  сырныч
 1886. спросить
  еупчІын, кІэупчІэн, еупчІыжьын
 1887. спрятать
  гъэбылъын
 1888. спуститься
  ехын
 1889. сравнивать
  зэгъэпшэн, зэфэгъэдэн
 1890. сражаться
  зэон, бэнэн
 1891. сразу
  ардэдэм
 1892. среда
  бэрэскэжъый
 1893. среди
  гузэгу, гурыт
 1894. срок
  пІалъэ
 1895. ставить
  гъэуцун
 1896. стадо
  Іэхъогъу
 1897. стакан
  стэчан
 1898. станица
  станиц
 1899. стараться
  егугъун
 1900. старик
  лІыжъы
 1901. старинный
  ижърэ, пэсэрэ
 1902. старуха
  ныожъ, ныо
 1903. старший
  нахьыжъ
 1904. старый
  жъы
 1905. стекло
  апч
 1906. стеклянный
  апч
 1907. стена
  дэпкъ
 1908. степь
  шъоф
 1909. стереть
  лъэкІын, тегъэкІын
 1910. стесняться
  укІытэн
 1911. стирать
  гыкІэн
 1912. стихотворение
  усэ
 1913. сто
  шъэ
 1914. стол
  стол, Іанэ
 1915. столица
  къэлэ гупч, столиц
 1916. столовая
  шхапІэ
 1917. столько
  ащ фэдиз
 1918. столяр
  пхъашІэ
 1919. стонать
  щэІун
 1920. сторож
  къэрэгъул
 1921. сторожить
  къэрэгъулэн, къэухъумэн
 1922. сторона
  лъэныкъо, бгъу
 1923. стоять
  щытын
 1924. страна
  хэгъэгу
 1925. страница
  нэкІубгъу
 1926. страх
  щынэ, щынагъо, щтэ
 1927. стрекоза
  пкІау
 1928. стричь
  упхъон, пыупкІын
 1929. строгий
  пхъашэ
 1930. строитель
  псэолъэшІ
 1931. стройный
  пкъышІо, ищыгъ
 1932. строка
  сатыр
 1933. стукнуть
  теон, теуІон
 1934. стул
  пхъэнтІэкІу
 1935. стучать
  теон
 1936. стыд
  укІытэ
 1937. суббота
  шэмбэт
 1938. суд
  суд
 1939. судно
  къухьэ
 1940. сук
  куамэ
 1941. сумерки
  чэпэзэхэогъу
 1942. сумка
  Іалъмэкъ
 1943. сундук
  пхъуантэ
 1944. суп
  лэпсы, хьантхъупс
 1945. сутки
  чэщ-зымаф
 1946. сухой
  гъушъэ, чъэпхъыгъэ
 1947. сухой
  гъугъэ
 1948. сушить
  гъэгъун, гъэгъушъын, гъэчъэпхъын
 1949. существительное
  пкъыгъуацІэ
 1950. существовать
  щыІэн
 1951. счастливый
  насыпышІу
 1952. счастье
  насып
 1953. считать
  лъытэн
 1954. съесть
  шхын
 1955. сыграть
  ешІэн (шахмат), джэгун
 1956. сыграть
  еон (скрипкэм)
 1957. сын
  къо
 1958. сыр
  къуае
 1959. сырой
  цІынэ
 1960. сытый
  гъэшхэкІыгъэ
 1961. сыч
  кукумяу
 1962. сюда
  мыдэ
 1963. Т
 1964. табак
  тутын
 1965. табуретка
  пхъэнтІэкІу шъхьаку
 1966. таз
  лэджэн
 1967. таз (часть скелета)
  шхужъ, кІэнтІыІу
 1968. тайком
  шъэфэу
 1969. тайна
  шъэфы
 1970. талия
  бгы, пчанэ
 1971. там
  ащ, адэ
 1972. танец
  къашъо
 1973. танцевать
  къэшъон
 1974. тарелка
  лагъэ
 1975. тащить
  лъэшъун
 1976. таять
  ткІун, жъун
 1977. твёрдо
  пытэу
 1978. твёрдый
  пытэ
 1979. телега
  ку
 1980. телёнок
  шкІэ
 1981. тело
  пкъышъол
 1982. темно
  шІункІ, мэзахэ
 1983. тень
  жьау
 1984. теперь
  джы
 1985. тепло
  фабэ, фабэу
 1986. тёплый
  фабэ
 1987. тёрн
  пырэжъый
 1988. терпеть
  щыІэн
 1989. территория
  чІыналъ
 1990. терять
  гъэкІодын
 1991. тесто
  тхьацу
 1992. тесть
  шІупщы
 1993. тетерев
  мэзчэт
 1994. тётя
  анэшыпхъу, атэшыпхъу
 1995. течь
  чъэн (псыр)
 1996. тёща
  шІугуащ
 1997. тигр
  къэплъан
 1998. тихо
  шъабэу, рэхьатэу, макІэу
 1999. ткань
  шэкІы
 2000. товар
  хьапщып
 2001. тогда
  ащыгъум
 2002. толкать
  еІункІын, етІыргун
 2003. толпа
  купышхо
 2004. толстый
  пщэры, Іужъу, гъумы
 2005. тонкий
  псыгъо, пІуакІэ
 2006. тонуть
  псым ытхьалэн
 2007. топливо
  гъэстыныпхъ
 2008. топор
  отыч, обзэгъу, ощы
 2009. торговать
  щэн
 2010. торговля
  сатыу
 2011. торопиться
  гузэжъон
 2012. точить
  гъэчанын
 2013. трава
  уцы
 2014. трагедия
  тхьамыкІагъу
 2015. тревога
  гумэкІыгъо
 2016. третий
  ящэнэрэ
 2017. треть
  щанэ
 2018. трещина
  чагъэ, зэгочыгъэ
 2019. три
  щы
 2020. тридцать
  щэкІы
 2021. трижды
  щэу, щэгъогогъу
 2022. триста
  шъищ
 2023. трогать
  еІэн, нэсын, теІэбэн
 2024. трое
  щы
 2025. тропа
  лъагъо
 2026. трудиться
  лэжьэн
 2027. трудный
  хьылъэ, къин
 2028. трус
  къэрабгъэ
 2029. тряпка
  хъэдэн
 2030. трясти
  гъэсысын, утхыпкІын, зэридзэн
 2031. туда
  модыкІэ, мокІэ
 2032. туловище
  пкъы
 2033. туман
  пщагъо
 2034. тупой
  цако
 2035. тут
  мыщ, мыщ дэжь
 2036. тутовник
  маркІо
 2037. туча
  ошъуапщэ
 2038. тушить
  гъэкІосэн
 2039. тщательно
  егугъоу
 2040. тыква
  къэбы
 2041. тысяча
  мин
 2042. тьма
  шІункІ, мэзахэ
 2043. тьма (много)
  бэ дэд
 2044. тюрьма
  хьапс
 2045. тяжёлый
  онтэгъу, хьылъэ
 2046. тянуть
  лъэшъун, къудыин
 2047. тяпка
  шІуанэ
 2048. У
 2049. у
  дэжь
 2050. убийца
  укІакІо
 2051. убирать
  Іухын, Іухыжьын
 2052. убить
  укІын
 2053. уборщица
  пхъэнкІакІо
 2054. уважать
  лъытэн, шъхьэкІафэ фэшІын
 2055. увеличить
  нахьыбэ шІын
 2056. увести
  Іупщын
 2057. увидеть
  плъэгъун
 2058. уволить
  тегъэкІын, ІугъэкІын
 2059. увядать
  гъонлэн
 2060. угадать
  къэшІэн
 2061. угар
  мэшІожь
 2062. уговорить
  гъэдэІон, къытегъэнэн
 2063. угодить
  гъэрэзэн, шІоигъор фэшІэн
 2064. угол
  къогъу, къуапэ
 2065. уголь
  шlомыкІ
 2066. угощать
  хьакІэн
 2067. угрожать
  гъэщынэн
 2068. удар
  утын
 2069. ударить
  еон, теон
 2070. удивительный
  гъэшIэгъон
 2071. удобно
  гупсэфэу, тынчэу
 2072. удобный
  гупсэф, тынч
 2073. удочка
  пцэкъэнтф
 2074. ужин
  пчыхьэшъхьашх
 2075. ужинать
  пчыхьэшъхьашхэ шlын
 2076. узел
  зэкъодзапlэ
 2077. узкий
  зэжъу, бгъузэ, псыгъо
 2078. узнать
  къэшІэн, къэшІэжьын, зэгъэшІэн
 2079. узор
  тхыпхъэ
 2080. указание
  унашъо
 2081. украсить
  гъэдэхэн, гъэкІэрэкІэн
 2082. укрепить
  гъэпытэн
 2083. укроп
  къантхъурей
 2084. укрывать
  чІэухъумэн, техъон
 2085. укрывать
  гъэбылъын, ушъэфын
 2086. укусить
  ецэкъэн
 2087. улей
  бжьэмат
 2088. улететь
  быбыжьын
 2089. улица
  урам
 2090. улыбаться
  щхыпцІын, ІугушІукІын
 2091. ум
  акъыл
 2092. уменьшить
  нахь макІэ шІын
 2093. умереть
  лІэн
 2094. уметь
  лъэкІын, фызэшІокІын
 2095. умный
  Іушы
 2096. умывальник
  зытхьакІыпІэ
 2097. унести
  Іухын
 2098. уничтожить
  гъэкІодын, зэхэкъутэн
 2099. упасть
  тефэн
 2100. упрямый
  къаигъэ
 2101. ураган
  жьыбгъэшхо
 2102. урод
  цІыф теплъадж
 2103. урожай
  лэжьыгъэ
 2104. уронить
  Іэпызын
 2105. усадьба
  хапІэ
 2106. уснуть
  хэчъыен
 2107. успевать
  ехъулІэн
 2108. успех
  гъэхъагъэ
 2109. успокоиться
  рэхьатын, быяун, Іэсэн
 2110. усталый
  пшъыгъэ
 2111. установить
  гъэуцун
 2112. устный
  жэрыІо
 2113. уступить
  фэгъэкІотэн
 2114. усы
  пакІэ
 2115. утка
  псычэт
 2116. утренний
  пчэдыжь, пчэдыжьыпэ
 2117. утро
  пчэдыжь
 2118. утром
  пчэдыжьым
 2119. утюг
  уты
 2120. уха
  пцэжъые лэпс
 2121. ухо
  тхьакІум
 2122. участвовать
  хэлэжьэн
 2123. участок
  чІыгу Іахь, хапІэ
 2124. учёба
  еджэныр
 2125. учение
  еджэныр
 2126. ученик
  кІэлэеджакІо
 2127. учёный
  гъэсэгъэшхо
 2128. учитель
  кІэлэегъадж
 2129. учить
  егъэджэн
 2130. ушиб
  утын
 2131. уютный
  гуІэтыпІ
 2132. Ф
 2133. фабрика
  фабрик
 2134. фазан
  мэзчэт
 2135. фамилия
  лъэкъуацІэ
 2136. фанера
  фанер
 2137. фартук
  пэІупхъу
 2138. фасад
  гупэ
 2139. фасоль
  джэнчы
 2140. фауна
  псэушъхьэхэр
 2141. февраль
  мэзай
 2142. ферма
  ферм
 2143. фиалка
  фиалк
 2144. фигура
  пкъы,
 2145. физкультура
  физкультур
 2146. филин
  тыгъурыгъу
 2147. фильм
  фильм
 2148. флаг
  быракъ
 2149. флора
  къэкlхэрэр
 2150. флот
  флот
 2151. фольклор
  фольклор, жэрыІо творчеств
 2152. фонарь
  фонар
 2153. фонтан
  фонтан
 2154. форма (одежда)
  щыгъын, шъуашэ
 2155. форма (военная)
  военнэ шъуаш
 2156. формула
  формул
 2157. форточка
  форточк, шъхьангъупчъэжъый
 2158. фотографировать
  карт техын
 2159. фотография
  карт, сурэт
 2160. фронт
  фронт
 2161. фруктовый
  пхъэшъхьэ-мышъхьэ
 2162. фундамент
  фундамент, лъачІэ
 2163. фураж
  былым Іус
 2164. фуражка
  фуражк
 2165. футбол
  футбол
 2166. Х
 2167. халат
  халат
 2168. халва
  хьэлао, хьэлавэ
 2169. хан
  хъан
 2170. характер
  шэн
 2171. хата
  унэ
 2172. хвала
  щытхъу
 2173. хвалить
  щытхъун
 2174. хвастун
  шъхьащытхъужь
 2175. хвойный
  хвойн
 2176. хворост
  къутэмэ гъугъ, чы гъугъ
 2177. хвост
  кІэ
 2178. химия
  химия
 2179. хирург
  хирург
 2180. хитрец
  тхьагъэпцІы
 2181. хитрый
  тхьагъэпцІы, хъоршэр
 2182. хихикать
  кІэнэкІэн, дэхьащхын
 2183. хищник
  хьэкІэ-къуакІ
 2184. хлам
  хьажъ-быжъ
 2185. хлеб
  хьалыгъу
 2186. хлебница
  хьалыгъулъ
 2187. хлев
  былымэщ, Іэщ
 2188. хлопок
  бзыуцыф
 2189. хлопок
  Іэгутео макъ, тео макъ
 2190. хлынуть
  къырикІутын, къырикІыкІэхын
 2191. хмелеть
  ешъуагъэ хъун, утэшъон
 2192. хныкать
  гъынэгъэн, тхьаусыхэн
 2193. ходатайство
  фэлъэІоныр, фыкІэлъэІуныр
 2194. хозяйка
  бысымгуащ
 2195. холм
  Іуашъхь
 2196. холод
  чъыІэ
 2197. холодать
  чъыІэ хъун
 2198. хоронить
  бгъэтІылъын, чІэплъхьан
 2199. хороший
  дэгъу
 2200. хорошо
  дэгъоу
 2201. хотеть
  шІоигъон, фэен
 2202. хохотать
  лъэшэу щхын
 2203. храбрец
  лІыхъужъ
 2204. храбрый
  лІыхъужъ, лІэблан
 2205. храм
  чылыс, тхьэлъэІупІэ унэшху
 2206. храм
  унэ, храм науки - наукэм иун
 2207. хранить
  ухъумэн
 2208. храпеть
  чъые пырхъ еон, пырхъын
 2209. хромой
  лъащэ
 2210. худой
  оды
 2211. худеть
  од хъун
 2212. хутор
  къутыр
 2213. художник
  художник, сурэтышІ
 2214. Ц
 2215. цапля
  псыхэонэшъу
 2216. царапина
  итхъыгъ
 2217. царь
  пачъыхь, пщы
 2218. цвести
  къэгъагъэ хъун
 2219. цвести (процветать)
  дэгъоу хэхъон, зиушъобгъун
 2220. цвести (покрываться плесенью)
  тебгъотыкІын, бгъотэн
 2221. цвет
  шъо
 2222. цветник
  къэгъэгъэшІапІ
 2223. цветок
  къэгъагъ
 2224. цветущий
  къэгъэгъэ
 2225. цветущий
 2226. цветущее здоровье
  шІагъо, зишІугъо
 2227. псауныгъэ шІагъу
 2228. целебный
  Іэзэгъу
 2229. целеустремлённый
  мурад гъэнэфагъэ зиІэ
 2230. целиком
  зэрэщытэу, зэрэпсаоу
 2231. целина
  чІыкІэ
 2232. целоваться
  бэон
 2233. целый
  псау
 2234. цемент
  цемент
 2235. уасэ
  цена
 2236. ценить
  уасэ фэшІын
 2237. ценность
  уасэ, пкъыгъо лъапІ, мылъку
 2238. ценный
  осэшхо зиІэ
 2239. центнер
  центнер
 2240. центр
  гузэгу, пчэгу
 2241. центральный
  шъхьаІэ, пчэгу
 2242. цепь
  пшъэхъу
 2243. церковь
  чылыс
 2244. циновка
  пІуаблэ
 2245. цирк
  цирк
 2246. цитата
  цитат
 2247. цитрусовые
  цитрусхэр
 2248. цифра
  цифр
 2249. цыган
  цыджан, цыхьан
 2250. цыплёнок
  чэтжъый
 2251. Ч
 2252. чабан
  мэлахъо
 2253. чай
  щай, щайуц
 2254. чайка
  хыбзыу
 2255. чайник
  щайныч
 2256. часть
  Іахьэ
 2257. часы
  сыхьат
 2258. чашка
  чашк
 2259. чаща
  цуны
 2260. человек
  цІыфы
 2261. челюсть
  жэпкъ
 2262. чемодан
  чэмэдан
 2263. червь
  хьамлыу
 2264. чердак
  кІашъо
 2265. череп
  шъхьэкъупшъхь
 2266. черепаха
  хьадэпчэмыІу
 2267. черепица
  гъурыжъ
 2268. черешня
  черешн
 2269. черкеска
  цые
 2270. чернеть
  шІуцІэ хъун, ушІуцІын
 2271. чернозём
  чІыпцІэ
 2272. чёрный
  шІуцІэ
 2273. чёрствый
  пхъашэ, пытэ
 2274. чёрствый (человек)
  гукІэгъунчъ
 2275. черта
  гъунапкъэ
 2276. чертить
  гъэтхъын
 2277. чесать
  етІэхъун
 2278. чеснок
  бжьыныф
 2279. честно
  шъыпкъагъэ хэлъэу
 2280. честный
  шъыпкъагъэ зыхэлъ
 2281. четверг
  мэфэку
 2282. четвёртый
  яплІэнэрэ
 2283. четверть
  плІанэ
 2284. чётко
  зэхэугуфыкІыгъэу, ІупкІэу
 2285. четыре
  плІы
 2286. четыреста
  шъиплІ
 2287. четырёхугольник
  плІэнэбз
 2288. четырнадцать
  пшІыкІуплІы
 2289. чинить
  гъэцэкІэжьын, шІыжьын, дыжьын
 2290. чинить (карандаш)
  пыупсыкІын
 2291. чирикать
  пчъэпчъэн
 2292. число
  пчъагъэ
 2293. чистить
  гъэкъэбзэн, укъэбзын, лъэкІын
 2294. чисто
  къабзэу
 2295. чистота
  къэбзэныгъ
 2296. чистый
  къабзэ
 2297. читальня
  еджапlэ
 2298. читатель
  тхылъедж
 2299. читать
  еджэн
 2300. что
  сыд
 2301. чтобы
  пае
 2302. чувствовать
  зэхэшІэн
 2303. чувяк
  цуакъэ
 2304. чудесный
  гъэшІэгъон, хьалэмэт, дэгъу дэд
 2305. чужой
  хымэ
 2306. чулок
  лъэпэд
 2307. чума
  тэлао
 2308. чуткий
  чан, сакъ
 2309. Ш
 2310. шаг
  лъэубэкъу
 2311. шагать
  лъэубэкъон, кІон
 2312. шагом
  лъэубэкъукІэ
 2313. шалаш
  чэл
 2314. шалить
  бзэджэн, шІыкІэен
 2315. шалун
  шъхьэпай, шІыкІай
 2316. шаль
  шал
 2317. шапка
  паІо
 2318. шар
  шар
 2319. шахматы
  шахмат
 2320. шахта
  шахт
 2321. шахтёр
  шахтёр
 2322. шашки
  пхъэкІэн, шашк
 2323. шашка
  сэшхо
 2324. швея
  дакІо
 2325. шевелить
  гъэсысын, гъэхъыен
 2326. шевелиться
  зыгъэсысын, зыгъэхъыен
 2327. шёлк
  данэ
 2328. шелуха
  шъуампІэ
 2329. шептать
  Іушъэшъэн
 2330. шеренга
  шеренг, сатыр
 2331. шерсть
  цы
 2332. шестнадцать
  пшІыкІухы
 2333. шестой
  яхэнэрэ
 2334. шесть
  хы
 2335. шестьдесят
  тІокІищ
 2336. шестьсот
  шъих
 2337. шеф
  Іэшъхьэтет, шеф
 2338. шея
  пшъэ
 2339. шило
  дыды
 2340. шина
  шин
 2341. шинель
  шинель
 2342. ширина
  шъомбгъуагъэ
 2343. широкий
  шъуамбгъо, быхъу
 2344. шить
  дэн
 2345. шифер
  шифер
 2346. шишка
  такъыр
 2347. шишка (сосновая)
  щэкъмар
 2348. шкаф
  шкаф
 2349. школа
  еджапІэ, школ
 2350. школьник
  кІэлэеджакІу
 2351. шкура
  шъо
 2352. шляпа
  шляп
 2353. шнурок
  лъэпс
 2354. шов
  дыпІэ, зэгодапІэ
 2355. шорник
  шъуашІэ
 2356. шоссе
  шоссе, мыжъогъогу
 2357. шофёр
  шофёр
 2358. шпион
  шпион
 2359. штаб
  штаб
 2360. штопать
  дыжьын
 2361. шторм
  хыуай
 2362. штраф
  тазыр, штраф
 2363. шуба
  джэдыгу
 2364. шум
  макъэ, бырсыр
 2365. шуметь
  макъэ гъэІун, бырсырын
 2366. шумно
  бырсырэу
 2367. шутить
  сэмэркъэун
 2368. шутка
  сэмэркъэу
 2369. Щ
 2370. щавель
  шыгъэшІоІу
 2371. щадить
  шъхьасын
 2372. щебень
  мыжъо гъэушкъоигъ
 2373. щебетать (птицы)
  орэд къэІон, чэчэн
 2374. щедрый
  хьалэл
 2375. щека
  нэгушъхь
 2376. щенок
  хьажъу, хьэщыр
 2377. щётка
  щётк
 2378. щипать
  епІэскІун, упІэІун
 2379. щука
  лэнд
 2380. Э
 2381. экзамен
  экзамен
 2382. экскурсия
  экскурсие
 2383. электрический
  электрическэ
 2384. электричество
  электричеств
 2385. эмблема
  тамыгъэ
 2386. этаж
  этаж
 2387. эхо
  джэрпэджэжь
 2388. Ю
 2389. юбка
  кІэпхын
 2390. юг
  къыблэ
 2391. юго-восток
  къыблэ-къокІыпІ
 2392. юго-запад
  къыблэ-къохьапІ
 2393. юла
  чынэ
 2394. юмор
  сэмэркъэу
 2395. юность
  ныбжьыкІэгъу, кІэлэгъу
 2396. юноша
  кІэлакІэ, кІалэ
 2397. юный
  ныбжьыкІэ
 2398. я
  сэ
 2399. ябеда
  бзэгухь
 2400. яблоко
  мыІэрыс
 2401. яблоня
  мыІэрысэ чъыг
 2402. явно
  нафэу, нэрылъэгъоу
 2403. ягнёнок
  шъынэ
 2404. яд
  щэнаут
 2405. ядерный
  ядернэ
 2406. язык
  бзэгу, бзэ
 2407. яичница
  кIэнкIэжъапхъ
 2408. яйцо
  кІэнкІэ
 2409. якорь
  гъурзэ
 2410. яма
  машэ
 2411. январь
  щылэ маз
 2412. ярко
  шІэтэу, лыдэу, цІыоу, нэфэу
 2413. ярмарка
  ермэлыкъ
 2414. яростный
  пхъашэ, губжыгъэ
 2415. ясень
  кІай
 2416. ясно
  шІэтэу
 2417. ясно
  ІупкІэу, зэхэгуфыкІыгъэу
 2418. ясный
  къаргъо, къабзэ, ошІу
 2419. ячмень
  хьэ
 2420. ящерица
  хьамплъыжь
 2421. ящик
  ящик
Author:
Lize
ID:
107270
Card Set:
white all.csv
Updated:
2011-10-08 15:26:53
Tags:
Adyghe
Folders:

Description:
all words in white dic.
Show Answers: