book2lesson11

The flashcards below were created by user dwaindibbley65 on FreezingBlue Flashcards.

 1. bātyihp
  畢業
  VO: graduate
 2. wángūng (jok)
  搵工(作)
  VO: Look for a job
 3. làuhyi
  留意
  V: Pay attention to, Notice, Aware
 4. tùhngsìh
  同時
  MA: Meanwhile, At the same time
 5. dānggei
  登記
  V: Register
 6. chèungsai
  詳細
  Adj: Detailed
 7. jīlíu
  資料
  N: Data
 8. tìhnbíu
  (填?)表
  VO: Fill in a form
 9. dóu
  Approximately
 10. léihlihk bíu
  履歷表
  • N: Résumé
  • M: go, jēung, fahn
 11. jyūnchèuhng
  專長
  N: What one specializes in, professional cpacity.
 12. séunggūng
  上工
  VO: First day of work
 13. sīusīk
  消息
  • N:News
  • M: go
 14. lèihyúhn
  離?
  Adv/PW: from afar
 15. haih
  • BF/N/M: (academic) department in university
  • M: go
 16. chūngmòhng
  匆忙
  Adj: In a hurry, hasty
 17. sānchíng
  申請
  V: Apply
 18. saigaai
  世界
  • World
  • M: go
 19. yingjīng
  應徵
  V: Respond to a wanted advertisment
 20. saigaaiseuhng
  世界上
  PH: In the world
 21. yuh ngāam
  遇(口岩)
  Adv: It just happens that
 22. yuhgin/yuhdóu
  遇見/遇倒
  V: Come across
 23. gīngjai
  經濟
  N/Adj: Economics
 24. sīyàhn
  私人
  Att/Adj: Private
 25. bouhmùhn
  部門
  N: Department
 26. jīkwaih
  職位
  • N: Job Post/ Position
  • (M: go)
 27. gáam
  Lesson/ Cut
 28. gáam sān
  減薪
  VO: Have paycut
 29. chēutlouh
  出路
  N: (Career) prospect
 30. hohng
  M: An Item of
 31. diuhchàh
  調查
  • N/V: Survey, investigation; investigate
  • (M: go, hohng, chi)
 32. fuhksōu
  復蘇
  V: Revive
 33. yihnjeuhng
  • N: Phenomenon
  • (M: go, júng)
 34. baakfahnjī NU
  百分之
  PH: NU %
 35. jihmjím
  Adv: gradually, slowly
 36. wàihyáuh .... hái lā
  Patt: What one can do is
 37. káuhjīk seun
  • N: Application letter for a job
  • (M: fung)

 38. V: Hinder/ Obstruct
 39. sèuhngyaht
  sìhngyaht
  成日
  All day
 40. sèhng/sìhng
  Whole, Entire
 41. chōkāp
  初級
  Att: Junior
 42. jaahmsìh
  暫時
  Adv: Temporarily
 43. jingsīk
  正式
  Formal
 44. yàuhkèihsih
  尤其是
  Adv: Especially
 45. gáau
  V: do, go through the necessary procedures.
 46. Yahtji
  日資
  Att: Run by japanese
 47. goyàhn
  個人
  Att: Personal
 48. gūngsēung gúnléih
  工商 管理
  Business Adminstration
 49. leuihyìhng
  類型
  • N: Type
  • (M: go)
 50. mauhyihk
  貿易
  N/Adj: trading
 51. chìhngsīk chitgai yùhn
  程式 設計 員
  • (Computer) programmer
  • (M: go)
 52. chìhngsīk
  (M:go)
  N: programming
 53. chitgaiyùhn
  設計員
  • N: Designer
  • (M: go)
 54. gāauwuhnsāng
  交換生
  • N: Exchange student
  • (M: go)
 55. tùhngfóng
  同方
  • N: Roommate
  • (M: go)
 56. tùhngsih
  同事
  N: Colleague, fellow worker
 57. lihksí
  歷史
  N: history
 58. lohkgūn
  樂觀
  Adj: Optimistic
 59. gihngjāng
  競爭
  N/V: Competition; Compete
 60. gāmyùhng fūngbouh
  金融 風暴
  N: Economic Turmoil
 61. gēikau
  幾搆
  • N: Organisation, Sector
  • (M:go)
 62. seukgáam/gáamsíu
  削減/較少
  V: cut
 63. yāu
  V: Worry
 64. hohkhaih
  學系
  • N:(academic) department in University
  • (M: go)
 65. yīfō
  醫科
  N: Medicine (as a course)
 66. faatleut
  法律
  N: law
 67. hòhngyihp
  行業
  • N: Trade, Walks of life
  • (M: go, júng)
 68. léuihyàuh yihp
  旅遊 業
  N: Tourist trade (Tourism)
 69. lìhngsau yihp
  零售 業
  N: Retail trade (Retail industry)
 70. jīkyihp gaaisiusó
  職業 介紹所
  N/PW: Recruitment center
 71. jānhaih cháam la!
  真係 慘 ?
  PH: What a pity!
 72. jūk néih sìhnggūng
  祝你成功
  PH: Wish you success
 73. daaihgā gám wah
  大家 噉 話
  PH: Same with (to?) you
 74. dōngyìhn/yín
  當然
  Adv: Certainly, of course.
 75. gwohói
  過海
  VO: Cross the harbour
 76. singmìhng
  姓名
  N: Full name
 77. nìhnlìhng
  年齡
  N: age
 78. hohklihk
  學歷
  N: Educational background
 79. yàhnlihk jīyùhn
  人歷 資源
  N: Human Resources
 80. màhnfō
  文科
  N: Liberal arts

 81. M/BF: Measure of course of Study; School (in a university)
 82. léihfō
  理科
  N: Natural Science
 83. sēungfō
  商科
  N: Commerce
 84. deihléih
  地理
  N: Geography
 85. souhohk
  數學
  N: mathematics
 86. mahtléih
  物理
  N: Physics
 87. fahohk
  化學
  N: Chemistry
 88. sāngmaht
  生物
  N: Biology
 89. táiyuhk
  體育
  N: Physical Education
 90. wuihgai
  會計
  N: Accounting
 91. ngaihseuht
  藝術
  N: Fine Arts
 92. séhwúi gūngjok
  社會 工作
  N: Social Work
 93. séhwúi hohk
  社會 學
  N: Sociology
 94. - hohk
  - 學
  BF: - ology
 95. yauh
  Also, again, In addition to, moreover, furthermore,
 96. sóyáuh
  all
 97. sūkse
  N: Dormitory
Author:
dwaindibbley65
ID:
108393
Card Set:
book2lesson11
Updated:
2011-11-21 07:08:18
Tags:
cantonese CUHK
Folders:

Description:
HK University Part time Cantonese Book 2 Lesson 11
Show Answers: