PDF 14

The flashcards below were created by user Taelin on FreezingBlue Flashcards.

 1. Dia Duit, Joe. Nach bhfuil an lá go hálainn?
  Hello, Joe. Is it not a beautiful day?
 2. Tá, Cáit. Tá sé te go leor inniu.
  Yes, Kate, It is plenty warm today.
 3. Chuala mé go bhfuil slúa mór thíos ag an trá.
  I heard that a big crowd is down on the beach.
 4. Bhí mé ann ag obair le Seán. Tá daoine ag snámh agus tá sé nó seacht mbád ag iascaireacht ar an bhfairraige.
  I was there working with Sean. People are swimming and six or seven boats are fishing on the sea.
 5. Tá súil agam go mbeidh sé go deas amáireach fresin.
  I hope that it will be nice tomorrow, also.
 6. Beidh sé go deas, a Cháit, mar tá an fharraige go brea ciúin.
  It will be nice, dear Kate, because the sea is perfectly calm.
 7. Tá sé sin go maith. An mbeidh deoch agat?
  That is good. Will you have a drink?
 8. Ní bheidh, ach ba mhaith cupán tae, más é do thoil
  I will not, but I will have a cup of tea, if it is your will.
 9. An bhfuil Ming anseo?
  Is Ming here?
 10. Níl sé ag obair inniu. D’imigh sé go Gallaimh le Sinéad.
  He is not working today. He left to Gallway with Sinéad.
 11. Cén t-am a mbeidh siad ar ais?
  What time will they be back?
 12. Sé nó seacht a chlog. Beidh siad ar an mbus.
  Six or seven o'clock. They will be on the bus.
 13. Tiocfaidh mé ar ais timpeal a h-ocht, mar sin. An bhfuil tú ag dul go dtí an damhsa anocht?
  I will come back around 8 or so. Are you going to the dance tonight?
 14. Níl fhios agam. Beidh ceol anseo anocht agus beidh slúa mór againn.
  I don't know. Music willbe here tonight and we will have a big crowd.
 15. Inis dom, an raibh tú ag caint le Pádraig?
  Tell me, were you talking with Patrick?
 16. Ní raibh, agus ní bheidh mé ag caint leis.
  I was not, and I will not be talking with him.
 17. Is dona an scéal sin. Is fear maith é.
  That story is bad. He is a good man.
 18. Is cuma liom.
  I don't care.
 19. Tá tú go hálainn inniu, a Cháit.
  You are beautiful today, Kate.
 20. Cén fáth, Nóra?
  For what reason, Nóra?
 21. Tá gúna deas agat. An gúna nua é?
  You have a nice gown. Is the gown new?
 22. Ní hea, tá sé sin sean anois.
  It is not, it is old now.
 23. Agus tá hata brea agat.
  And your hat is fine.
 24. Tá an hata núa ceart go leor.
  The hat is new enough.
 25. Inis dom, an bhfuil Síle anseo?
  Tell me, is Sheila here?
 26. Níl sí ag obair inniu, tá sí tinn.
  She is not working today, she is sick.
 27. Tá súil agam nach bhfuil sí go dona.
  I hope she is not bad.
 28. Bhí an doctúir ag a teach ar maidin.
  The doctor was at her house this morning.
 29. Níl sé sin go maith.
  That is not good.
 30. An raibh tú i mbád riamh?
  Have you ever been in a boat?
 31. Ní raibh mé, ach bhí mé i mbus.
  I have not, but I was in a bus.
 32. Agus cá raibh an bus ag dul?
  And where was the bus going?
 33. Bhí sé ag dul go Gallaimh. An raibh tú riamh sa bhaile sin?
  It was going to Galway. Were you ever in that town?
 34. Bhí mé ann cinnte. Is áit deas é agus bíonn go leor craic agus ceol ann.
  I was there for sure. The place is nice and there is much fun and music there.
 35. Tá an ceart agat agus tá siopaí móra ann agus gach rud le fáil ann.
  You are correct, and there are big shops there and every thing is found there.
 36. Nach bhfuil coláiste mór ann fresin?
  Is there not big college there, also?
 37. Tá. Chuaigh mé ann agus bhí mé ag caint leis na múinteoirí.
  Yes. I went there and I was talking with the teachers.
 38. An raibh? Cad faoí?
  Were you? What about?
 39. Bá mhaith liom dul ar scoil ann.
  I would like to go to school there.
 40. Agus cad a duirt siad duit?
  And they said what to you?
 41. Duirt siad “Céad fáilte romhat, Ming”
  They said, "A hundred welcomes, Ming."
 42. Cé mhéad atá ar cupán tae anois, Cáit?
  How much is a cup of tea now, Kate?
 43. Dhá euro, Tom.
  Two euro, Tom.
 44. Beidh cupán agam mar sin. Tá mé fuar agus tá an tae go maith don fuacht.
  I will have a cup, so. I am cold and the tea is good for a cold.
 45. Tá an ceart agat. An raibh tú ar an bhfairraige?
  You are right. Were you on the sea?
 46. Bhí mé. Chuaigh mé ag iascaireacht le Seán.
  I was. I went fishing with Sean.
 47. Agus an raibh lá maith agaibh?
  And did you have a good day?
 48. Bhí an t-ádh linn, tháinig an bád isteach sa trá le cúpla céad ronnaigh.
  The luck was with us, the boat came into the beach with a couple hundred mackerel.
 49. A dhia! Bhí an-lá agaibh mar sin
  God! So, you had a great day!
 50. Bhí, agus thóg fear a bhí sa trá gach iasc a bhí againn. Thug sé cúpla céad euro do Seán.
  We did, and a man, who was on the beach, took every fish we had. He gave a few hundread euro to Sean.
 51. Beidh craic againn anocht mar sin.
  So, you will have fun tonight.
Author
ID
109695
Card Set
PDF 14
Description
Irish, Conversation
Updated
Show Answers