Hawaiian Nouns

The flashcards below were created by user lotusofavalokitesvara on FreezingBlue Flashcards.

 1. 'aina kakahiaka
  breakfast
 2. 'aina awakea
  lunch
 3. 'aina ahiahi
  dinner
 4. 'eke
  bag
 5. ha'awina
  lesson/homework
 6. hale
  house
 7. hale 'aina
  restaurant
 8. hale kü'ai
  store
 9. hale noho haumana
  dorm
 10. hale pule
  church
 11. haumana
  student
 12. hoa aloha
  friend
 13. i'a
  fish
 14. 'ïlio
  dog
 15. ka'a
  car
 16. kalipa
  slipper
 17. käma'a
  shoe
 18. kahakai
  beach
 19. kai
  ocean
 20. kaikamahine
  girl
 21. kanaka
  person
 22. kanakë
  candy
 23. käne
  man
 24. kälä
  money
 25. kalaka
  truck
 26. kauka
  doctor
 27. ke'ena
  office
 28. keiki
  child
 29. keikikäne
  boy
 30. kelepona
  telephone
 31. key/tea
 32. ki'i
  picture
 33. ki'i'oni'oni
  movie
 34. kïwï
  television
 35. kuahiwi
  mountain
 36. kula
  school
 37. kula nui
  university
 38. kumu
  teacher
 39. küpunakäne
  grandfather
 40. küpunahine
  grandmother
 41. sun
 42. lei
  garland of flowers
 43. leka
  letter
 44. lima
  hand
 45. lole
  clothes
 46. lolo uila
  computer
 47. mahina
  moon/month
 48. mai'a
  banana
 49. maka
  eye
 50. makana
  gift
 51. makuahine
  mother
 52. makuakäne
  father
 53. mea 'ai
  food
 54. mea 'inu
  drink
 55. mea 'ono
  dessert
 56. kopa
  soap
 57. hele kelepona
  phone number
 58. lumi
  room
 59. mo'o
  gecko
 60. mokupuni
  island
 61. noho (n)
  chair
 62. papa
  class
 63. päkaukau
  table
 64. pali
  cliff
 65. papa he'enalu
  surfboard
 66. peni
  pen
 67. penikala
  pencil
 68. pepa
  paper
 69. pia
  beer
 70. poi
  pounded taro
 71. pöhaku
  rock
 72. pöpoki
  cat
 73. pua
  flower
 74. puka
  door/hole
 75. puka aniani
  window
 76. puke
  book
 77. 'ohana
  family
 78. papahele
  floor
 79. wahine
  woman
 80. wai
  water
 81. kino
  body
 82. po'o
  head
 83. lauoho
  hair
 84. ku'eku'e maka
  eyebrow
 85. pepeeiao
  ear
 86. ihu
  nose
 87. 'auwae
  chin
 88. 'ä'i
  neck
 89. po'ohiwi
  shoulder
 90. lima
  arm/hand
 91. piko
  navel
 92. manamana lima
  finger
 93. 'ühä
  thigh
 94. wäwae
  leg/foot
 95. pu'upu'u wäwae
  ankle
 96. ku'eku'e wäwae
  heel
 97. manamana wäwae
  toe
 98. miki'ao
  toenail
 99. niho
  teeth
 100. waha
  mouth
 101. lehelehe
  lip
 102. papälina
  cheek
 103. umauma
  chest
 104. ku'eku'e lima
  elbow
 105. 'öpü
  stomach
 106. kïkala
  hip
 107. kuli
  knee
 108. kï'aha
  cup
 109. plate/pan
 110. puna nui
  tablespoon
 111. puna kï
  teaspoon
 112. puna
  spoon
 113. pahi
  knife
 114. fork
 115. oma
  oven
 116. pola
  bowl
 117. pahu
  box
 118. 'Apelila
  April
 119. Po'alua
  Tuesday
 120. Pepeluali
  February
 121. 'Aukake
  August
 122. Malaki
  March
 123. Lāpule
  Sunday
Author
ID
112774
Card Set
Hawaiian Nouns
Description
Hawaiian Nouns
Updated
Show Answers