29 X

The flashcards below were created by user halina.jurasz on FreezingBlue Flashcards.

 1. wyjaśniający, objaśniający
  expository
 2. dyskutować
  omówić, omawiać (np. jakieś zagadnienie w książce)
  • discuss
  • He only likes to discuss topics that he knows well.
  • We ought to discuss this arrangement. (Powinniśmy przedyskutować ten układ.)
  • We discussed our plans with a circle of friends. (Przedyskutowaliśmy nasze plany w kręgu przyjaciół.)
 3. formal nadmierny (np. wpływ, pośpiech), zbytni (np. entuzjazm)
  formal niewłaściwy, bezprawny (np. akt przemocy)
  • undue
  • I was able to do so without undue problems.
  • He can't be given undue importance, you know.
 4. skrępowany, zakłopotany, nieśmiały
  self-conscious
 5. stem
  korzeń, łodyga
 6. stalk
  łodyga
 7. ustalenie, plan
  urządzenie, przygotowanie
  porozumienie, umowa
  ułożenie, ustawienie, rozmieszczenie, aranżacja
  uporządkowanie, porządek
  arrangement
 8. nieśmiało, z zażenowaniem
  świadomie
  self-consciously
 9. świadomy
  przytomny
  • conscious
  • It was a conscious decision.
  • He wasn't conscious of the danger.
 10. podziękowanie [count.uncount.]
  potwierdzenie [count.uncount.]
  przyznanie
  uznanie
  wdzięczność [count.uncount]
  odkłonienie się, odwzajemnienie powitania
  • acknowledgement
  • Bally Koin strolled past him, but made no sign of acknowledgement.
  • Then his old friend merely looked away, without acknowledgement.
 11. wydawać (np. oświadczenie, rozkaz)
  wydawać, zaopatrywać (np. w dokumenty)
  wyemitować, wypuszczać (np. akcje)
  • issue
  • The school issued a statement to the local press. (Szkoła wydała oświadczenie dla lokalnej prasy.)
  • The office will be issuing the permits on Tuesday mornings. (Biuro będzie wydawało pozwolenia we wtorkowe poranki.)
  • The authorities will soon issue a new registration form. (Władze wkrótce wydadzą nowy formularz rejestracyjny.)
  • The school newsletter is issued monthly. (Szkolna gazetka jest wydawana raz w miesiącu.)
  • A terrible scream issued from the room. (Z pokoju wydostał się okropny wrzask.)
 12. czerpać (np. przyjemność), odnosić (korzyści, zyski)
  pochodzić, wywodzić (się)
  • derive
  • Romance languages are derived from Latin.
  • Many words in English are derived from French.
  • The image derives from a Mundane story.
  • The name of this club derived from it.
  • He derives his income from his sister.
  • What pleasure they would derive from that!
 13. wejście (do budynku)
  wjazd
  wejście (czynność)
  prawo wstępu
  wstęp, przyjęcie (np. na uczelnię)
  • entrance
  • I'll be at the entrance. (Będę przy wejściu.)
  • Which way to the entrance? (Którędy do wejścia?)
  • He drove past the parking lot entrance. (On przejechał obok wjazdu na parking.)
 14. formularz
  form
 15. dążyć do (czegoś)
  prowadzić, kontynuować (badanie)
  ścigać, gonić, puszczać się w pogoń (za kimś)
  nagabywać (kogoś)
  uprawiać, wykonywać (zawód)
  prześladować (kogoś)
  realizować (np. pasje)
  • pursue
  • By then I'll be gone too far for him to pursue me.
  • The tribune did not pursue them far.
  • I was deceived; it still pursued me.
  • I have pursued it for six years only.
  • I will let you pursue the case in Switzerland.
  • The Gaijin pursue their own interest.
 16. okłamywać, oszukiwać
  zwodzić, mamić (kogoś), mylić (o pozorach)
  • deceive
  • I was deceived by my closest friend.
  • The new look of this product deceived me.
 17. oszukać kogoś, zwieść kogoś
  • deceive sb
  • She was upset when she learned that her friend had deceived her. (Ona była zmartwiona, gdy dowiedziała się, że jej przyjaciel ją oszukał.)
 18. trybuna, mównica
  trybun (osoba broniąca praw ludu)
  • tribune
  • The tribune remarked, "The Emperor wastes no time.
  • Tribune, I have tired of this subject.
  • The tribune took a punch over the ear.
 19. zadać cios pięścią, uderzyć pięścią

  cios pięścią, uderzenie pięścią
  • punch
  • He punched him in the stomach. (On uderzył go pięścią w brzuch.)
 20. zadać cios
  throw a punch
 21. spostrzeżenie, komentarz, uwaga, obserwacja (na temat czegoś)
  komentować (na jakiś temat), wypowiadać (uwagę), napomknąć (o czymś)
  • remark
  • Margaret was amused by Gabe's clumsy remarks.
  • Her remark was more statement than question.
  • Henri Amiel once remarked, "Life is short.
 22. zmęczyć się
  tire
 23. zmęczyć się czymś
  tire of sth
 24. atut, zaleta (użyteczna zdolność, przydatna rzecz)
  własność, rzecz posiadana, kapitał
  • asset
  • It would be a wonderful asset.
  • From that point of view his inexperience is an asset.
  • Sure, this is a disaster, but maybe we can turn it into an asset.
 25. aktywa, majątek
  assets
 26. z afektacją (np. mówić, śpiewać)
  pretensjonalnie (zachowywać się)
  affectedly
 27. celowy, zamierzony
  spokojny, nieśpieszny
  przemyślany (o decyzji), świadomy (o wyborze), z premedytacją (o morderstwie)

  naradzać (się), obradować
  rozmyślać, rozważać, zastanawiać (się)
  • deliberate
  • It was a deliberate act. (To był zamierzony czyn.)
  • He approached her with deliberate steps. (On podszedł do niej nieśpiesznym krokiem.)
 28. powolny, spokojny, robiony w wolnym czasie
  spokojnie, powoli, wygodnie
  • leisurely
  • Ylvisaker took a leisurely puff at his cigar.
  • Kim followed him leisurely to the entry-port.
 29. wolny czas [uncount]
  wypoczynek, czas wolny od pracy
  • leisure
  • leisure time
 30. nieszczery, nienaturalny, afektowany
  affected
 31. literary niezachwiany (o miłości), nieugięty (o zasadach), niezłomny (np. w postanowieniu)
  literary pewny (o spojrzeniu), wierny (o przyjacielu), stały (o uczuciu)
  • steadfast
  • If you will survive, you must be steadfast.
  • Rob nodded his steadfast face, and said 'Yes, Sir,' again.
 32. osiągnąć, zdobywać
  zyskiwać, stopniowo zdobywać
  wzrastać, zyskiwać (np. na wadze, prędkości, wartości)
  literary przybyć, dotrzeć (po wielu trudach)
  korzyść, zysk
  wygrana, zysk
  • gain
  • What do they hope to gain with these lies?
  • Sometimes you can only gain trust by giving it.
  • Crooks had gained the chance they wanted.
  • You have gained a reputation among the savages.
 33. formal cześć, szacunek
  reverence
 34. wdzięczność
  • gratitude
  • Words alone can never express my gratitude.
  • I think America's in a debt of gratitude to you.
  • Tears of gratitude streamed down his face.
 35. napływać, lać się
  płynąć
  przeświecać
  powiewać
  stream
 36. dług wdzięczności
  • debt of gratitude
  • I think America's in a debt of gratitude to you.
 37. uznanie
  wdzięczność
  upodobanie
  wzrost, wzrost na wartości
  • appreciation
  • Prince Zuvor bowed in appreciation.
  • As gesture of appreciation for great services?
  • Gormlaith read the appreciation in his eyes.
  • Grossman followed suit, smiling in appreciation.
 38. prześladować, represjonować
  victimise
 39. niezależny, samowystarczalny
  BrE osobny, niezależny (np. mieszkanie)
  self-contained
 40. zamierzać, planować, mieć zamiar
  mieć na myśli
  • intend
  • What do you intend to do? (Co zamierzasz zrobić?)
  • They intended to have come earlier.
 41. ogólnie, w odniesieniu do wszystkich
  bezmyślnie, bez zastanowienia
  indiscriminately
 42. pozbawiony skrupułów
  niewybredny, niewymagający, bezkrytyczny (np. podziw)
  masowy (np. rzeź)
  bezmyślny, nieprzemyślany (np. wybór)
  • indiscriminate
  • We of the Peloi tend to be a bit indiscriminate when someone steals our cattle.
  • An indiscriminate strike at North Korean military installations could kill our own people.
 43. pobliski
  nieopodal, w pobliżu
  • nearby
  • He was taken to a nearby hospital.
  • She went to a nearby shop to buy some ice cream.
  • People sitting nearby stared at her.
 44. pewny, bezpieczny
  bezpieczny, pewny (np. miejsce, budynek)
  pewny, ufny (np. w swoje możliwości) pewny (np. mocno zawiązany, porządnie przymocowany)
  • secure
  • I need to make sure all is secure in my apartment.
 45. uzyskać, zapewnić (np. miejsce)
  zabezpieczyć, zabezpieczać
  umocować, zamocować
  zabezpieczyć finansowo (np. dom, pożyczkę)
  • secure
  • The police officer secured the crime scene.
  • To secure my future I will open a savings account.
 46. niepewny, wątpliwy, niejasny (np. o historii)
  podejrzany (np. o zajęciu)
  problematyczny, sporny, dyskusyjny
  questionable
 47. ścierpieć (coś), znieść (coś), wytrzymać (coś)
  ponieść, ponosić (np. koszty, odpowiedzialność)
  podtrzymywać (coś), wytrzymać ciężar (czegoś)
  nosić (np. znamię, imię, tytuł)
  dźwigać, nieść, udźwignąć
  formal urodzić, rodzić (dziecko)
  bear
 48. płochliwy, nieśmiały
  • timid
  • He was a rather timid child
 49. cichy, niemy (o osobie)
  milczący (o przyzwoleniu, zgodzie)
  • tacit
  • It would violate our tacit agreement.
  • Covenant bowed his head for a moment in tacit acknowledgment.
  • This tacit relationship might be the best they were to have.
Author
ID
113005
Card Set
29 X
Description
english vary
Updated
Show Answers