an spailpín fánacht

The flashcards below were created by user murphyainec on FreezingBlue Flashcards.

 1. there was a time and there was great respect by everyone for poets in Ireland
  Bhí uair ann agus bhí meas ag gach duine ar na filí in éirinn
 2. the poets were very rich and they worked for the patrons
  bhí na filí an-saibhir agus bhí said ag obair do na pátrúin
 3. when the english came into power in the country, the patrons left the country or were killed and because of that there was no jobs for the poets
  nuair a tháinig na Sasanaigh i gcumhacht sa tír, d'fhág na pátrúin an tír nó fuair siad bás agus mar sin ní raibh post ar bith ag na filí.
 4. the poets were travelling from place to place looking for work as labourers
  bhí ar na filí taisteal ó áit go háit sa tír ag lorg oibre mar spailpíní
 5. of course they were unhappy with their life
  ar ndóigh bhí siad míshasta leis an saol seo.
 6. we don't know who wrote this poem and we think its from the end of the 18th century
  ní fios cé a chum an dan cáiliúil seo agus ceaptar gur cumadh é ag deireadh an 18ú haois
 7. there was a french revolution going on at this time and the irish were hoping for help from the french to get the english out
  bhí Réabhlóid na Fraince ar siúl ag an am sin agus bhí na gaeil ag súil le cabhair ón bhFrainc chun na Sasanaigh a chur amach as an tír
 8. the poets had a hard life
  bhí saol crua ag an bhfile
 9. there were very poor and there wasnt the slightlest respect for them
  tá sé beo bocht agus níl meas madra ag éinne air
 10. they were travelling around looking for work
  tá sé ag taisteal timpeall na tíre ag lorg oibre
 11. they were sick and tired of their life
  bhí sé tinn tuirseach den saol atá aige
 12. this poem shows shame and anger
  baineann an dán seo le náire agus fearg
 13. there was huge shame on the labourers to have a job like this because there was no respect for them
  bhí náire an domhain ar an spailpín go bhfuil post mar sin aige mar nach bhfuil meas madra ag éinne air
 14. they were often sick because they were out early in the morning looking for work
  bíonn sé tinn go minic mar go mbíonn sé amuigh go moch ar maidin ag lorg oibre
 15. he was working for farmers
  bíonn sé ag obair do na feirmeoirí
 16. he goes to hiring fairs
  téann sé go dtí an margadh híreálta
 17. patriocht poem and exile poem where the poet gives us an insight on the life for the poor people in the 18th century
  dán tírghrá agus dán deoraíochta é ina dtugann an file léiriú dúinn ar chruatan an tsaoil i measc na cosmhuintire san 18ú haois
 18. hard cruel slavish life of the labourer is the theme of this poem
  is é saol crua sclábhúil an spailpín téama an dáin seo
 19. the poet would like a different life
  ba mhaith leis an bhfile malairt saoil a bheith aige
 20. hes ready to fight against the english
  tá sé réidh chun dul ag troid i gcoinne na Sasanach
 21. we get a sad image of the labourer in this poem
  faighimid íomhá bhrónach den spailpín sa dán seo
 22. he works for the farmers and he gets grass or corn
  bíonn sé ag obair do na feirmeoirí, agus baineann sé féar nó arbhar
 23. hes good at this work and he's proud of himself
  tá sé go maith ag an obair seo agus tá sé bródúil as féin
Author
ID
113361
Card Set
an spailpín fánacht
Description
poetry
Updated
Show Answers