UNIT 2 Business and Employment

The flashcards below were created by user nikolas73 on FreezingBlue Flashcards.

 1. On the dole
  Στο ταμείο ανεργίας
 2. Make redundant
  Απολύω (λόγω περιορισμού θέσεων εργασίας)
 3. Situations vacant
  Στήλη σε εφημερίδα με αγγελίες για θέσεις εργασίας
 4. Foreman
  Επιστάτης
 5. Board
  Συμβούλιο διοικητική ομάδα
 6. Make cutback
  Κάνω περικοπές
 7. Lay off
  Απολύω (προσωρινά)
 8. Manufacturing
  Βιομηχανία
 9. Sector
  Τομέας
 10. Freelance
  Ελεύθερος επαγγελματίας
 11. Permanent
  Μόνιμος
 12. Contract
  Συμβόλαιο
 13. Career ladder
  Κλίμακα επαγγελματικής εξέλιξης
 14. apprenticeship
  Μαθητεία
 15. Take on
  Προσλαμβάνω
 16. Post
  Θέση εργασίας
 17. Long term
  Μακροπρόθεσμος
 18. Prospects
  Προοπτικές
 19. Executive
  Ανώτερο στέλεχος επιχειρήσεις
 20. Delegate
  Μοιράζω αρμοδιότητες
 21. Paper work
  Γραφική εργασία
 22. Pa
  Ιδιαιτέρα γραμματέας
 23. Overtime
  Υπερωρία
 24. Workload
  Φόρτος εργασίας
 25. Salary
  Μισθός
 26. Perk
  Προνόμιο
 27. Put in
  Αφιερώνω χρόνο
 28. Supervision
  Επιτηρώ
 29. Clerical
  Του γραφείου υπαλληλικός
 30. Promote
  Δίνω προαγωγή
 31. Duty
  Καθήκον
 32. Administration
  Διοίκηση διαχείριση
 33. Efficiency
  Αποδοτικότητα
 34. People skills
  Ικανότητα διαπροσωπικών σχέσεων
 35. colleague
  Συνάδελφος
 36. Rise to a challenge
  Ανταποκρίνομαι σε μια πρόκληση
 37. Managerial
  Διευθυντικός
 38. Further
  Προωθώ
 39. Human resources
  Ανθρώπινο δυναμικό (τμήμα εταιρείας που εκπαιδεύει και φροντίζει τους υπαλλήλους του)
 40. Staff
  Προσωπικό
 41. Firm
  Εταιρεία
 42. Maternity leave
  Άδεια μητρότητας
 43. Cv
  Βιογραφικό σημείωμα
 44. Asset
  Πλεονέκτημα
 45. Set
  Ορίζω
 46. Circulate
  Διανέμω, Κυκλοφορώ
 47. Select
  Επιλέγω
 48. Negotiate
  Διαπραγματεύομαι
 49. demand
  Απαιτώ
 50. Set up
  Στήνω ιδρύω
 51. draft
  Προχειρογράφω ετοιμάζω προσχέδιο (ομιλίας επιστολής)
 52. Run
  Διευθύνω
 53. Recruit
  Επανδρώνω στρατολογώ
 54. Chair
  Προεδρεύω
 55. handle
  Χειρίζομαι αντιμετωπίζω
 56. cope
  Τα βγάζω πέρα αντιμετωπίζω
 57. line of work
  Είδος εργασίας επάγγελμα
 58. occupation
  Επάγγελμα
 59. vocation
  Επάγγελμα λειτούργημα
 60. effective
  Αποτελεσματικός αποδοτικός
 61. affectionate
  Στοργικός
 62. domain
  Τομέας γνωστικό αντικείμενο
 63. field
  Τομέας επιστημονικός χώρος
 64. aspect
  Πλευρά άποψη
 65. leave
  Άδεια (διακοπών κλπ)
 66. permit
  Επίσημη άδεια
 67. permission
  Άδεια συγκατάθεση
 68. outlook
  Άποψη
 69. prospects
  Προοπτική
 70. perspective
  Άποψη
 71. significance
  Σημασία νόημα
 72. priority
  Προτεραιότητα
 73. expertise
  Ειδικότητα
 74. beneficial
  Ωφέλιμος ευεργετικός
 75. commercial
  Εμπορικός
 76. competitive
  Ανταγωνιστικός
 77. confident
  Εμπιστευτικός
 78. constructive
  Εποικοδομητικός
 79. co operate
  Συνεργάσιμος
 80. emotional
  Συναισθηματικός
 81. excessive
  Υπερβολικός
 82. extend
  Εκτεταμένος
 83. financial
  Χρηματικός οικονομικός
 84. inclusive
  Συμπεριλαμβάνει τα πάντα
 85. influential
  Ισχυρός που ασκεί επιρροή
 86. innovate
  Καινοτόμος
 87. instructive
  Διδακτικός
 88. intentional
  Σκόπιμος
 89. inventive
  Εφευρετικός
 90. official
  Επίσημος
 91. preferential
  Προνομιακός
 92. professional
  Επαγγελματικός
 93. residential
  Κατοικημένος
 94. supportive
  Που προσφέρει βοήθεια και υποστήριξη
 95. boost
  Ενισχύω, ενθαρρύνω
 96. broaden
  διευρύνω Πλαταίνω
 97. contract
  Συστέλλομαι συσπώμαι
 98. deteriorate
  Χειροτερεύω
 99. diminish
  Μειώνω-μια
 100. downsize
  Κάνω περικοπές
 101. enlarge
  Μεγεθύνω
 102. expand
  Επεκτείνω
 103. extend
  Επεκτείνω παρατείνω
 104. shrink
  Μαζεύω μικραίνω
 105. swell
  Πρήζομαι
 106. widen
  Διευρύνω, επεκτείνω
 107. go under
  Καταστρέφομαι, χρεοκοπώ
 108. fly high
  Πετάω στα σύννεφα από χαρά
 109. high flying
  Φιλόδοξος και επιτυχημένος
 110. fall through
  Αποτυγχάνω
 111. down and outs
  Οι άστεγοι
 112. meteoric rise
  Απότομη αύξηση/ άνοδος
 113. reach the top
  Φθάνω στην κορυφή
 114. up and coming
  Ανερχόμενος
 115. take a dive
  Κάνω βουτιά, πέφτω
 116. pick up
  Βελτιώνομαι, μαθαίνω, αντιλαμβάνομαι
 117. take off
  Ανεβαίνω σε επιτυχία, δημοσιότητα
 118. lowly
  Ασήμαντος, κατώτερος
 119. raising star
  Ανερχόμενο αστέρι
 120. apply
  Κάνω αίτηση, εφαρμόζω, ισχύω αφορώ
 121. apply my self
  Αφοσιώνομαι
 122. deal
  Συμφωνία, μοιράζω
 123. a great / good deal of
  Μεγάλη ποσότητα
 124. deal with
  Αντιμετωπίζω
 125. a raw deal
  Άδικη μεταχείριση
 126. resign
  Παραιτούμαι
 127. resign myself to
  Αποδέχομαι
 128. I n search of
  Σε αναζήτηση
 129. out of work
  Άνεργος
 130. for nothing
  Για το τίποτα, χωρίς αμοιβή
 131. none of my business
  Δε με αφορά
 132. get down to business
  Στρώνομαι στην δουλεία
 133. superior
  Προϊστάμενος
 134. have my work cut out for
  Έχω να κάνω μια δύσκολη δουλεία
 135. feedback
  Σχόλια για την απόδοση κάποιου
 136. voluntary work
  Εθελοντική εργασία
 137. feasible
  Εφικτός
 138. status
  Κοινωνική θέση
Author
ID
113946
Card Set
UNIT 2 Business and Employment
Description
Mastermind
Updated
Show Answers