ιστημι

Home > Preview

The flashcards below were created by user bjlkt2 on FreezingBlue Flashcards.


  1. Principal parts of `ιστημι
    `ιστημι, στησω, εστησα, εστηκα, εσταμαι, εσταθην
  2. Present Active stem + endings
    ιστ+

    • ημι αμεν
    • ης ατε
    • ησι(ν) ασι(ν)
  3. Imperfect Active stem+endings
    ιστ+

    • ην αμεν
    • ης ατε
    • η ασαν
  4. 2nd Aorist Active stem+endings
    • εστ+
    • ην ημεν
    • ης ητε
    • η ησαν
  5. Present M/P Stem+endings
    • ιστα+
    • μαι μεθα
    • σαι σθε
    • ται νται
  6. Imperfect M/P stem+endings
    • ιστα+
    • μην μεθα
    • σο σθε
    • το ντο

Card Set Information

Author:
bjlkt2
ID:
114355
Filename:
ιστημι
Updated:
2011-11-04 02:42:21
Tags:
ιστεμι
Folders:

Description:
ιστεμι
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview