ιστημι

The flashcards below were created by user bjlkt2 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Principal parts of `ιστημι
  `ιστημι, στησω, εστησα, εστηκα, εσταμαι, εσταθην
 2. Present Active stem + endings
  ιστ+

  • ημι αμεν
  • ης ατε
  • ησι(ν) ασι(ν)
 3. Imperfect Active stem+endings
  ιστ+

  • ην αμεν
  • ης ατε
  • η ασαν
 4. 2nd Aorist Active stem+endings
  • εστ+
  • ην ημεν
  • ης ητε
  • η ησαν
 5. Present M/P Stem+endings
  • ιστα+
  • μαι μεθα
  • σαι σθε
  • ται νται
 6. Imperfect M/P stem+endings
  • ιστα+
  • μην μεθα
  • σο σθε
  • το ντο
Author:
bjlkt2
ID:
114355
Card Set:
ιστημι
Updated:
2011-11-04 02:42:21
Tags:
ιστεμι
Folders:

Description:
ιστεμι
Show Answers: