tá sé in am tosú ag obair

The flashcards below were created by user murphyainec on FreezingBlue Flashcards.

 1. the school report came today
  tháinig an tuairisc scoile inniú
 2. the mother opened the letter and read it
  d'oscail an mháthair an litreach agus léigh sí í
 3. she wasnt one bit happy with it
  ní mó ná sásta a bhí sí
 4. she was both surprised and disappointed
  bhí idir ionadh agus díomá uirthi
 5. she had a flattened beak
  bhí gob circe uirthi
 6. the student received D in irish and history
  fuair an dalta grád 'D' sa Ghaeilge agus sa stair
 7. the mom went into the bedroom to talk to the son
  chuaigh an mháthair go dtí an seomra codlata chun caint lena mac
 8. he was playing computer games
  bhí sé ag imirt cluichí ríomhairereachta
 9. he was addicted to them
  bhí sé gafa leo
 10. the mom gave him a good telling off
  thug sí íde na muc is na madraí dá mac
 11. she was raging
  bhí sí ar dearg buile leis
 12. it was clear that she was cross with him
  bhí sé soiléir go raibh sí an chrosta leis
 13. the mom rang the principle of the school
  chuir an mháthair glaoch ar phríomhoide na scoile
 14. she was talking to him for a while
  bhí sí ag labhairt leis ar feadh tamaill
 15. the student was listening to the conversation when she was on the phone
  bhí an dalta ag éisteacht leis an gcomhrá nuair a bhí sí ar an bhfón
 16. she decided to make an appointment with the principle of the school
  shocraigh sí coinne a dheanamh leis an bpríomhoide sa scoile
 17. she intended to discuss the bad results
  bhí sí ar intinn acu na drochthorthaí a phlé
 18. without further delay, they went to the school
  gan a thuilleadh moille, chuaigh siad go dtí an scoil
 19. even though the principle gave him a good telling off, he said to the student that he would be able to improve his results
  cé gur thug an príomhoide íde béil dó, dúirt sé leis an dalta go mbeadh sé ábalta na torthaí a fheabhsú
 20. he explained to forget the computer and start to make a better effort in school
  mhínigh sé dó go mbeadh air éiri as an ríomhaire agus iarracht níos mó a dhéanamh ar scoil
 21. he showed him how to do effective study
  thaispeáin sé dó conas staidéar éifeachtach a dhéanamh
 22. despite being ashamed, the student listened to the principle
  in ainneoin go raibh náire air, d'éist an dalta leis an bpríomhoide
 23. he decided to start working at school
  bheartaigh sé tosú ag obair sa scoil
 24. the computer games weren't a block anymore
  níor bhac sé leis na cluichí ríomhaireachta a thuilleadh
 25. he worked dillagently from dawn to dusk
  d'oibrigh sé go dian dícheallach ó dhubh go dhubh
 26. he wanted better results in the exams
  theastiagh uaidh torthaí níos fearr a fháil sna scrúdaithe
 27. after a while, another school report came
  tar éis tamaill, tháinig an chéad tuairisc scoile eile
 28. when the mom read it she was on the bigs back
  nuair a léigh an mháthair í, bhí sí ar mhuin na muice
 29. the results were better
  bhí na torthaí i bhfad níos fearr
 30. the student and his mom were dancing in delight
  bhí an dalta agus a mháthair araon ar mire le háthas
 31. he got a A in irish and a B in history
  fuair sé grád A sa ghaeilge agus grád B sa stair
 32. the mother praised him to the high heights
  mhol an mháthair a mac go hard na spéire
Author
ID
115735
Card Set
tá sé in am tosú ag obair
Description
1
Updated
Show Answers