Chinese lesson 4 vocab 1st half

The flashcards below were created by user ndumas2 on FreezingBlue Flashcards.

 1. 想起来
  • Xiǎng qǐlái
  • to realize; to recall
 2. 穿
  • Chuān
  • to wear
 3. 衣服
  • Yīfú
  • clothes
  • Xiàng
  • such as
 4. T恤衫
  • Tixùshān
  • T-shirt
 5. 毛衣
  • Máoyī
  • woolen sweater
 6. 牛仔裤
  • Niúzǎikù
  • cowboy pants; jeans
 7. 等等
  • Děng děng
  • etc...
 8. 无论
  • Wúlùn
  • regardless of... weater it be...
 9. 样子
  • Yàngzi
  • style
 10. 名牌
  • Míngpái
  • famous brand; name brand
 11. 需要
 12. 洗衣粉
  • Xǐyī fěn
  • laundry powder
 13. 牙膏
  • Yágāo
  • toothpaste
 14. 香皂
  • Xiāngzào
  • sceted soap; bath soap
 15. 卫生纸
  • Wèishēngzhǐ
  • sanitary paper; toilet paper
 16. 以及
  • Yǐjí
  • And (formal way of saying)
 17. 杯子
  • Bēizi
  • cup; drinking glass
 18. 浴巾
  • Yùjīn
  • bath towel
 19. 于是
  • Yúshì
  • so; therefore; thereupon
 20. 化妆品
  • Huàzhuāngpǐn
  • cosmetic products
 21. 购物中心
  • Gòuwù zhòng xīn
  • shopping center
  • Tào
  • suite: set
 22. 运动服
  • Yùndòng fú
  • sportswear; sports clothes
 23. 大小
  • Dàxiǎo
  • size
 24. 长短
  • Chángduǎn
  • length
 25. 厚薄
  • Hòubáo
  • thickness
 26. 合适
  • Héshì
  • suitable
 27. 减价
  • Jiǎn jià
  • to discount: to be on sale
 28. 打折
  • Dǎzhé
  • to discount (from a set or list price)
 29. 价钱
  • Jiàqián
  • price
Author
ID
115760
Card Set
Chinese lesson 4 vocab 1st half
Description
first half of lesson 4 vocab
Updated
Show Answers