Chinese words-study

Card Set Information

Author:
54mm1
ID:
115864
Filename:
Chinese words-study
Updated:
2011-11-10 01:58:57
Tags:
Chinese study
Folders:

Description:
Classes, emotions, feelings and words to decribe people.
Show Answers:

 1. Smart?
  Cong ming.
 2. Brave?
  Yong gan.
 3. Pretty?
  Piao liang.
 4. Honest?
  Cheng shi.
 5. Funny?
  You mo.
 6. Friendly?
  You shan.
 7. Cute?
  Ke ai.
 8. Quiet?
  An jing.
 9. Active?
  Huo yue.
 10. Hard-working?
  Qin lao.
 11. Obedient?
  Ting hua.
 12. Polite?
  You li mao.
 13. Hot?
  Re.
 14. Cold?
  Leng.
 15. Hungry?
  E.
 16. Full.
  Bao.
 17. Thirsty?
  Ke.
 18. Happy?
  Gao xing.
 19. Scared?
  Hai pa.
 20. Tired?
  Lei.
 21. Worried?
  Dan xin.
 22. Lonely?
  Ji mo.
 23. Nervous?
  Jin zhang.
 24. Comfortable?
  Shu fu.
 25. Bored?
  Wu liao.
 26. Proud?
  Jiao ao.
 27. Excited?
  Xing fen.
 28. Angry?
  Shang qi.
 29. Zhong wen?
  Chinese.
 30. Ying wen?
  English
 31. Ke xue?
  Science.
 32. Shu xue?
  Maths.
 33. Li shi?
  History.
 34. Di li.
  Geography.
 35. Ti yu?
  Sports
 36. Yin yue?
  Music.
 37. Ji shu?
  Technology.
 38. Mei shu?
  Art.