viet-occupation

The flashcards below were created by user gunbustr on FreezingBlue Flashcards.

 1. dentist
  nha sĩ
 2. secretary
  thư ký
 3. police officer
  cảnh sát
 4. nurse
  y tá
 5. postman
  người phát thư
 6. car repairman (mechanic)
  thợ sửa xe
 7. chauffeur
  tài xế
 8. female teacher
  cô giáo
 9. doctor
  bác sĩ
 10. engineer
  kỹ sư
 11. student
  sinh viên
 12. male teacher
  thầy giáo
 13. teacher (general)
  giáo viên
 14. occupation
  nghề
 15. occupation of ... (noun)
  • thợ ...
  • (example: thợ sửa ti vi - TV repairment) use with là or làm
 16. occupation is to do ..
  • nghề ...
  • (example: nghề sửa ti vi - do TV repairs) use with là
Author:
gunbustr
ID:
116537
Card Set:
viet-occupation
Updated:
Folders:

Description:
Occupation related vocabulary from VIET 001 at Mission College, Santa Clara, CA (FA 2011)
Show Answers: