audit001.txt

The flashcards below were created by user zmijus on FreezingBlue Flashcards.

 1. retained earnings
  nerozdělený zisk minulých let
 2. real estate
  nemovitost
 3. framework agreement
  Rámcová dohoda
 4. non-current assets
  dlouhodobý majetek
 5. disposals
  prodeje
 6. collateral
  zajištění
 7. investments in associates and joint ventures
  Investice do přidružených společností a společných podniků
 8. property, plant and equipment
  Pozemky, budovy a zařízení
 9. are appropriately restated for the Home Credit sale
  náležitě upraveny pro prodej Home Credit
 10. Income tax relating to components of comprehensive income
  Daň z příjmů týkající se složek komplexní příjmů
 11. associates and joint ventures
  přidružených společností a společných podniků
 12. A portion
  část
 13. fair value
  reálná hodnota
 14. derivatives reviewed
  přezkoumány deriváty
 15. assets
  aktiva
 16. Liabilities
  Pasiva (závazky)
 17. securities
  cenné papíry
 18. government bonds
  státních dluhopisů
 19. impair
  zhoršit
 20. impairment
  zhoršení
 21. as was restated audited
  jak byl znovu audit
 22. favour of the plaintiff
  prospěch žalobce
 23. description to be changed.
  popis změnit
Author
ID
116766
Card Set
audit001.txt
Description
prvni pokus
Updated
Show Answers