ONKOLOGI

The flashcards below were created by user rillekillen on FreezingBlue Flashcards.

 1. 4 olika typer av adjuvant beh vid bröstcancer?
  • Cytostatika
  • Strålbehandling
  • Antikroppar
  • Antihormonell
 2. Tumöregenskaper som krävs för att kunna använda Tamoxifen (hormonell beh)?
  Östrogenreceptorpositiv
 3. Tumöregenskaper som krävs för att kunna använda Herceptin (antikroppsbeh)?
  Via FISH påvisa HER2-positiv
 4. Definiera neutropen feber.
  • Neutrofiler < 0.5*10^9
  • Temp >38.5 vid ett tillfälle el > 38 i minst 1 h
 5. Akut handläggning neutropen feber? (5)
  • Vitala parametrar (puls, BT, AF, Sat%), revaluera ofta (MEWS)
  • Inläggning (isolering)
  • Vätska iv
  • Blododla x 2, urinodla
  • Antibiotika
 6. Empirsk antibiotikabeh vid Neutropen feber?
  • Meronem/Tienam 0.5-1g x 4
  • + ev aminoglykosid
 7. Undvika neutropen feber vid cytostatikabeh?
  G-CSF
 8. Känsel navel
  Th10
 9. Nivå på tarmperistaltik
  Th12
 10. Känsel vid bröstvårtor
  Th5
 11. Akut handläggning vid verifierad Medullakompression? (3)
  • Omedelbart 32 mg Betapred!
  • KAD
  • Dekompression: OP alt Stråla
  • Post-op strålning
 12. Akut radiologi vid misstänkt Medullakompression?
  MR helrygg
 13. Diagnosticera Medullakompression? (5)
  • anamnes, tidigare tumör?
  • klinisk us inkl neurologstatus + nivådiagnostik
  • funktionsbortfall?
  • sfinkterfunktion?
  • MR hela kotpelaren
 14. Symtom vid Medullakompression? (4)
  • smärtor (radierande i 90%)
  • kraftnedsättning hos 75%
  • autonoma symptom
  • sensibilitetspåverkan
 15. Trippeldiagnostik vid bröstcancer?
  • Palpation
  • Mammografi
  • Finnålspunktion
 16. Punkter att ha med vid palpation av knuta i bröstet?
  • Storlek
  • Var? Vä/hö, vilken kvadrat
  • Förhållande till mamill? Mamill normal?
  • Rörlig mot underlag?
  • Hudindragningar?
  • Palpera andra bröstet, axiller, fossa supra- och infraclavic.
 17. Två undersökningar vid misstänkt spridd bröstcancer?
  • CT-thorax/buk
  • Skelettscintigrafi (alt MR skelett)
 18. Palliativ behandling vid bröstcancer?
  • Cytostatika
  • Strålning
  • Hormonbeh
  • Antikroppar
 19. Anamnes misstanke om Cancer? (6)
  • Rökning
  • Heriditet
  • Viktnedgång
  • Trötthet
  • Andning/avföring/miktion
  • Om ont i rygg - smärta, kraft, sensibilitet, autonomt
 20. Misstänkt skelettmetastas på VC - undersökning?
  Slätröntgen lungor + påverkade områden.
 21. Misstänkt skelettmetastas på VC - labprover?
  PSA, blodstatus, leverstatus, elstatus
 22. Vad är B-symtom?
  • Feber > 38
  • Svettningar, särskilt nattetid
  • Viktnedgång > 10% på 6 mån
 23. Standardbeh kemo vid aggressiva lymfom?
  • CHOP
  • Cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin, prednison
 24. Vad är Nedadjuvant beh?
  TUMÖR > cytostatika > tumör > kirurgi > BOT
 25. Vad är adjuvant beh?
  TUMÖR > kirurgi > tumör > cytostatika > BOT
 26. Cytostatikaresistenta tumörformer? (2)
  • Njurcancer
  • Primär levercancer
 27. Akuta biverkningar av cytostatika? (3)
  • Extravasation
  • Illamående
  • Allergisk reaktion
 28. Senare biverkningar av cytostatika? (9)
  • Myelosuppression
  • Håravfall
  • Njurtoxicitet
  • Lungtoxicitet
  • GI-toxicitet
  • Neurotoxicitet
  • Hjärttoxicitet
  • Infertilitet
  • Sekundära maligniteter
 29. Cytostatika - Hjärttoxicitet, håravfall
  Antracykliner (doxorubicin)
 30. Cytostatika - Allergiska reaktioner
  Taxaner (Taxol)
 31. Cytostatika - GI-toxicitet
  Metotrexat
 32. Cytostatika - Lungtoxicitet
  Bleomycin
 33. Cytostatika - Hemorragisk cystit
  Cyklofosfamid
 34. Cytostatika - Njurtoxicitet
  Cisplatin
 35. MYELOSUPP.
  Hur lösa pot. neutropeni? (2)
  Profylax: G-CSF, antibiotika
 36. MYELOSUPP.
  Trombocytopeni ? (1)
  Trc-transfusion om < 10
 37. MYELOSUPP.
  Anemi-behandling? (2)
  Transfusion, EPO
 38. Viktig anamnes vid misstanke Bröstcancer? (4)
  • Heriditet
  • Mediciner
  • Menopaus?
  • Övriga symtom?
 39. Vad betyder ER och PgR positiv?
  Östrogenreceptor- och progesteronreceptor positiv
 40. Kurativ beh. vid bröstcancer?
  • Operation med sentinel node och PAD
  • Adjuvant beh: stråla, hormon, kemo, antikropp
 41. Saker som talar för op istället för strål vid medullakomp? (5)
  • Oklar tumördiagnos
  • Solitär kompressionsnivå
  • Tidigare strålat område
  • Strålresistent tumör
  • Snabbt progredierande förlopp
 42. Vanligaste primärsymtomet vid Hodgkins?
  Förstorade lymfkörtlar i halsregionen (60%), mediastinum (15%), buk/ljumskar (15%)
 43. Vanligaste primärsymtomet vid non-Hodgkins?
  Förstorad lymfkörtel, ofta inom halsområdet
 44. Akuta åtgärder vid extravasering av cytostatika? (4)
  • Avbryt infusionen!
  • Aspirera den cytostatika som finns kvar i venkatetern och skölj.
  • Immobilisera pat och placera drabbat område i högläge.
  • Beroende på cytostatika, värm eller kyl
 45. Definera progression!
  Minst 25% ökning av tumör eller tillkomst av ny tumör, bedömt vid två oberoende tillfällen med 4 v mellanrum
 46. Definiera komplett remission!
  Total tillbakagång av alla manifestationer som ursprungligen fanns, bedömt vid två oberoende tillfällen med 4 v mellanrum
 47. Definiera partiell remission!
  Minst 50% tillbakagång av alla manifestationer som ursprungligen fanns, bedömt vid två oberoende tillfällen med 4 v mellanrum utan att någon ny tumör dykt upp
 48. Definiera stationär sjukdom!
  Mindre än 25% ökning av tumörvolym eller mindre än 50% tillbakagång av totala tumörvolym, bedömt vid två oberoende tillfällen med 4 v mellanrum
 49. Vad är targeted therapy?
  Läkemedel som blocker särskilda molekyler som behövs för carcinogenes och tumörväxt.
 50. Nämn två av de viktigaste verkningsmekanismerna för targeted therapy.
  • Antikroppar mot tillväxtfaktorer
  • Motverka kärlnybildning
 51. Vilken op vid en cancer i högra kolonflexuren?
  • Hemikolektomi
  • om positiva lymfkörtlar, postop adjuvant cytostatika
 52. Vid aggressivt/avancerat lymfom och akut leukemi, finns det risk för ...... vid insättning av cytostatika.
  Tumörlyssyndrom
 53. Vad beror tumörlyssyndrom på?
  Snabbt sönderfall av tumörceller med hög purinomsättning.
 54. Hur förebyggs tumörlyssyndrom? (3)
  • Allopurinol 300 mg po
  • Hydrering iv
  • Förbehandla med steroider
 55. Hur behandar man manifest tumörlys? (2)
  • Vätskebehandling inkl forcerad diures
  • Fasturtec
 56. Oönskad biverkan vid beh. med bisfosfonater?
  Käkbensnekros
 57. Hur behandlas hyperkalcemi? (3)
  • Omedelber rehydrering, 2-4 l NaCl per dygn
  • Forcerad diures med Loop-diuretika
  • Bisfosfonater
 58. Vilka prover tar du för att diagnostiscera hyperkalcemi?
  S-Ca och S-Ca2+, 4 ml blod (SST-rör)
 59. Symtom binjurebarksinsuff?
  Hypotoni, sänkt allmäntillstånd, trötthet, buksmärtor. Ospecifikt!
 60. Diagnostik binjurbarkinsufficiens? (3)
  Hyponatremi, hyperkalemi, lågt P-cortisol
 61. Behandling binjurebarksinsufficiens? (3)
  • Glukos 5% iv.
  • Elektrolytsubstitution
  • Solu-cortef 100 mg x 3-4 iv
Author
ID
119133
Card Set
ONKOLOGI
Description
onkologikursen
Updated
Show Answers