food

Home > Preview

The flashcards below were created by user hmxuan91 on FreezingBlue Flashcards.


 1. (a bunch of) bananas
 2. Cantaloupe /ˈkæn.tə.luːp/
 3. cashew (s) /ˈkæʃuː/
 4. coconut /ˈkəʊ.kə.nʌt/
 5. lime /laɪm/
 6. ( a bunch of) grapes /greɪps/
 7. papaya /pəˈpaɪ.ə/
 8. peanut (s) /ˈpiː.nʌt/
 9. pear /peəʳ/
 10. pineapple /ˈpaɪnˌæp.ļ/
 11. raisin (s) /ˈreɪ.zən/
 12. avocado /¸ævə´ka:dou/
 13. Baby bottle
 14. Bell pepper
 15. Bread
 16. chopsticks /´tʃɔp¸stiks/
 17. cucumber /´kju:¸kʌmbə/
 18. corkscrew /´kɔ:k¸skru:/
 19. cutlery /´kʌtləri/
 20. egg-whisk
 21. fork /fɔrk/
 22. fries
 23. fries pan
 24. kettle /'ketl/
 25. ladle
 26. lettuce /ˈletɪs/
 27. muffin /´mʌfin/
 28. omelette /ˈɒmlɪt/
 29. teapot /´ti:¸pɔt/
 30. rambutan /ræmˈbuːtən/
 31. jackfruit /'dʒæk,fru:t/
 32. eggplant /´eg¸pla:nt/
 33. durian /´duəriən/

Card Set Information

Author:
hmxuan91
ID:
119350
Filename:
food
Updated:
2011-11-28 13:33:14
Tags:
french verbs er
Folders:

Description:
some foods
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview