Vocabulary

The flashcards below were created by user hmxuan91 on FreezingBlue Flashcards.

 1. In no time
  Very fast
 2. Drop off
  thiu thiu ngủ; tụt giảm xuống
 3. Fall of
  tụt giảm xuống; thối hóa; tàn tạ
 4. Hang of it
  hiểu; bắt đầu hiểu chức năng của cái gì đó
 5. Jump of it
  bắt đầu làm việc; ra lệnh cho ai đó làm việc ngay
 6. To drive Sb up the wall
  Do you mean it drive you up the wall?
  • làm ai nổi giận
  • Bạn muốn nói việc đó làm bạn nổi điên à?
 7. Have your through on Sth
  cho toi ý kiến của bạn về vấn đề….
 8. Have in mine
  suy nghĩ
 9. Have a think
  suy nghĩ kĩ càng
 10. A-lie in until noon
  ngủ nướng
 11. Fold up /foʊld/
  • Gấp lại
  • Fold up the clothes
 12. Pamper yourself
  chăm sóc cơ thể
Author:
hmxuan91
ID:
119354
Card Set:
Vocabulary
Updated:
2011-11-28 14:37:21
Tags:
french verbs er
Folders:

Description:
Voc
Show Answers: