Vocabulary

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user hmxuan91 on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. In no time
  Very fast
 2. Drop off
  thiu thiu ngủ; tụt giảm xuống
 3. Fall of
  tụt giảm xuống; thối hóa; tàn tạ
 4. Hang of it
  hiểu; bắt đầu hiểu chức năng của cái gì đó
 5. Jump of it
  bắt đầu làm việc; ra lệnh cho ai đó làm việc ngay
 6. To drive Sb up the wall
  Do you mean it drive you up the wall?
  • làm ai nổi giận
  • Bạn muốn nói việc đó làm bạn nổi điên à?
 7. Have your through on Sth
  cho toi ý kiến của bạn về vấn đề….
 8. Have in mine
  suy nghĩ
 9. Have a think
  suy nghĩ kĩ càng
 10. A-lie in until noon
  ngủ nướng
 11. Fold up /foʊld/
  • Gấp lại
  • Fold up the clothes
 12. Pamper yourself
  chăm sóc cơ thể

Card Set Information

Author:
hmxuan91
ID:
119354
Filename:
Vocabulary
Updated:
2011-11-28 14:37:21
Tags:
french verbs er
Folders:

Description:
Voc
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview