dotuansu

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Three
  "ee" thường được phát âm là /i:/
 2. See
  "ee" thường được phát âm là /i:/
 3. Free
  "ee" thường được phát âm là /i:/
 4. Heel
  "ee" thường được phát âm là /i:/
 5. Screen
  "ee" thường được phát âm là /i:/
 6. Cheese
  "ee" thường được phát âm là /i:/
 7. Agree
  "ee" thường được phát âm là /i:/
 8. Guarentee
  "ee" thường được phát âm là /i:/
  - bảo đảm, cam đoan
 9. Lưu ý: khi "ee" đứng trước tận cùng là "r" của 1 từ thì không phát âm là /i:/ mà phát âm là /iə/.
  Ví dụ beer /biə/, cheer /t∫iə/
 10. "ei" được phát âm là /i:/ trong một số trường hợp:

  Receive
 11. "ei" được phát âm là /i:/ trong một số trường hợp:

  Ceiling
 12. "ei" được phát âm là /i:/ trong một số trường hợp:
  Receipt
 13. "ei" được phát âm là /i:/ trong một số trường hợp:
  • Seize
  • - lắm lấy, túm lấy
 14. "ei" được phát âm là /i:/ trong một số trường hợp:
  • Deceive
  • + đánh lừa, lừa đảo
 15. "ei" được phát âm là /i:/ trong một số trường hợp:
  • Seignior
  • + Lãnh chúa
 16. Lưu ý: trong một số trường hợp khác "ei" được phát âm là /ei/, /ai/, /εə/ hoặc /e/
  • - eight
  • - height
  • - hier
  • - hiefer
 17. Grief
  "ie" được phát âm là /i:/ khi nó là những nguyên âm ở giữa một chữ
  - lỗi lo buồn
 18. Chief
  "ie" được phát âm là /i:/ khi nó là những nguyên âm ở giữa một chữ
  - người đứng đầu
 19. Believe
  "ie" được phát âm là /i:/ khi nó là những nguyên âm ở giữa một chữ
 20. Relieve
  "ie" được phát âm là /i:/ khi nó là những nguyên âm ở giữa một chữ
  - làm nhẹ, làm bớt ( đau, buồn )
 21. Relief
  "ie" được phát âm là /i:/ khi nó là những nguyên âm ở giữa một chữ
  - sự cứu trợ
 22. Grievance
  "ie" được phát âm là /i:/ khi nó là những nguyên âm ở giữa một chữ
  • - lời trách
  • - phàn làn
 23. Grievous
  "ie" được phát âm là /i:/ khi nó là những nguyên âm ở giữa một chữ
  - đau khổ, đau đớn
 24. Trường hợp ngoại lệ: không phát âm là / : i /
  - Friend
  - Science
Author
ID
119812
Card Set
dotuansu
Description
phát âm /:i/
Updated
Show Answers