Need Practice.txt

The flashcards below were created by user dwaindibbley65 on FreezingBlue Flashcards.

 1. léuihyàuhyihp
  Tourism Industry
 2. lìhngsauyihp
  Retail Industry
 3. yihnjeuhng
  Phenomenon
 4. hēimohng
  Wish
 5. jaahpji
  Magazine; Periodical
 6. jyúyiu
  Principle; main; chief; Major
 7. yi-ngoih/sāt-sih
  意外/失事
  • Accident
  • (M) chi
 8. gāpsing
  Accute
 9. hōidōu
  Perform a Medical operation
 10. chyùhnyíhm
  Infect/Spread (an infectious disease)
 11. yihmhyut
  Have a blood test
 12. toutàahm
  spit
 13. sauhsēung
  受傷
  Be wounded, Suffer injury
 14. jyuyi waihsāng
  PH: concern about Hygiene
 15. Hinder/Obstruct
 16. dōngyìhn
  Certainly/Of course
 17. jingsīk
  Formal
 18. deihléih
  Geography
 19. gáanlauh
  Adj: Simple and Crude
 20. pìhnggwān làihgóng
  PH: on average
 21. fuhjí
  Father and son
 22. sīnggonggēi
  Lift
 23. fáaih (?)
  Bark/woof
 24. póu (?)
  • Cuddle
  • póu bibi
 25. 支持
  jíchih
  Support
 26. wuhnpin jìhn
  Change Nappy Matt
 27. bō lēi
  bor
  • glass
  • 玻璃
 28. saaì
  • Waste
 29. lùhng
  • Hole
  • 窿
 30. ngoih tou
  外套
  Jacket
 31. pēi (jái)
  Blanket (Small)
 32. leuihyìhng
  • N: Type
  • M:(go)
  • 類型
 33. mèihbōlòuh
  N: Microwave Oven
 34. ngàaih
  • V: Endure
 35. yáuhcheui
  • Adj: Interesting
  • 有趣
 36. hīngsūng
  • Adj/V: Light, relaxed; relax
  • 輕鬆
 37. hohksāangjing
  • N: Student card
  • 學生證
 38. wuhngeuih
  玩具
  Toy
 39. sán làuh
  Dressing gown
 40. seiuh yì
  睡衣
  Pyjamas
 41. baahn yéh
  扮嘢
  Pretend, fake, dramatics
 42. gau sing
  Saviour
 43. kàp-chàhn (gèi)
  吸塵機
  Vacuum (Cleaner)
 44. yuhk poùh
  浴袍
  Dressing gown
 45. 床鋪
  chòhng pòu
  Bedding
 46. 電郵
  dihn yaùh
  Email
 47. néih jùng yi bin leuih yìhng yìn yuhk
  You like which type bacon
 48. jung2 leui6
  種類
  Type/Kind
 49. chaap-jó/chaap-jòh
  Socket
 50. chaap-laahp-jùk
  Plug in
 51. chaap-séui
  Dive/take a dive
Author
ID
121561
Card Set
Need Practice.txt
Description
Cantonese words I can't remember
Updated
Show Answers