chapter 17 school.txt

The flashcards below were created by user winston1138 on FreezingBlue Flashcards.

 1. teacher
  sensei
 2. student
  seito
 3. pencil
  enpitsu
 4. pen
  pen
 5. desk
  tsukue
 6. chair
  isu
 7. trashcan
  gomibako
 8. blackboard
  kokuban
 9. school
  gakkou
 10. elementary school
  shougakkou
 11. middle school
  chuugakkou
 12. high school
  koutougakkou, koukou
 13. college
  daigaku
 14. - year student
  - nensei
 15. - student
  - sei
 16. A second-year high school student
  Koukou ni-nensei
 17. A fifth-year elementary school student
  Shougaku go-nensei
 18. A third-year middle school student
  Chuugaku san-nensei
 19. A fourth-year college student
  Daigaku yo-nensei
 20. What year are you in school?
  Anata wa nan-nensei desu ka?
 21. I'm a second-year middle school student.
  Chuugaku ni-nensei desu.
 22. What year student is John?
  Jon-san wa nan-nensei desu ka?
 23. He's a senior in college (fourth-year college student).
  Daigaku yo-nensei
 24. math
  suugaku
 25. history
  rekishi
 26. geography
  chiri
 27. social studies
  shakai
 28. science
  rika
 29. science/chemistry
  kagaku
 30. phys ed
  taiiku
 31. Japanese
  kokugo
 32. school suject
  kamoku
 33. I love geography.
  Chiri ga daisuki desu.
 34. I hate math.
  Suugaku ga daikirai desu.
 35. Mariko likes physical education.
  Mariko-san wa taiiku ga suki desu.
 36. Which subject do you like the most?
  dono kamoku-ga ichiban suki desuka
 37. Germany
  doitsu
 38. Spain
  supein
 39. Italy
  itaria
 40. France
  furansu
 41. England
  eikoku, igirisu
 42. China
  chuugoku
 43. South Korea
  kankoku
 44. Taiwan
  taiwan
 45. Australia
  oosutoraria
 46. language of country -
  -go
 47. English
  eigo
 48. Hmm...I'd say I like French.
  sou desune. furansu-goga suki desune.
Author
ID
121922
Card Set
chapter 17 school.txt
Description
chapter 17 school
Updated
Show Answers