KIR

The flashcards below were created by user rillekillen on FreezingBlue Flashcards.

 1. Två frågor innan smärtstillande kan ges till okänd kvinna?
  • Gravid?
  • Allergier?
 2. Diffdiagnoser till gallbesvär?
  • Ulcussjukdom
  • Njurstenssmärtor
  • Angina pectoris
  • Celiaki
  • Pankreatit
 3. Det klassiska gallstensanfallet? Symptom?
  • Krampsmärtor hö arcus
  • Utstrål rygg/hö skulderblad
  • Utlöst av fettrik mat
  • OBS! kan ej sitta still!
  • Svarar på smärtstillning, normalt bukstatus
  • Ej tempstegring, ej höjda leverprover
 4. Initial behandling gallbesvär?
  Prostaglandinhämmare, typ diklo
 5. Långsiktlig beh gallstensbesvär?
  • Kostråd
  • Smärtstillande
  • Kolecystektomi
 6. 6 viktigaste labprover vid misstänkt gallsjukd?
  ASAT, ALAT (leverpåverkan), Bilirubin (gallstas), P-amylas (pankreatit), vita, CRP
 7. Vätsketerapi kräkningar/gallsjukdom på akuten?
  • 1L Rehydrex
  • 1L 5% glukos
 8. Färgtyper vid blödning GI-kanalen? 3st! Ursprung?
  • Röd - Rektum, sigmoideum
  • Mörkröd - col ascendens, col transversum
  • Svart - blod som har varit i kontakt med magsyra
 9. Vanligaste koloncancern?
  Adenocarcinom
 10. Viktigaste ors till gallsten?
  • Fat, female, forty
  • gravid
  • svält
  • hemolys
 11. 4 diffdiagnoser på smärta i epigastriet/nedre thorax
  med ustrålning till ryggen? (blek, kallsvettig)
  • AAA
  • Akut pankreatit
  • Ventrikel/duodenalperforation
  • Akut hjärtinfarkt
 12. Labrover vid akut pankreatit?
  S-amylas, glukos, calcium, Hb, TnT, El-status, leverstatus
 13. Vad står ABCDE för?
  • A - airway
  • B - breathing
  • C -cirkulation
  • D - disability
  • E - exposure
 14. Airway - åtgärder?
  • Fria luftvägar
  • Öppna och rensa munnen (protes)
  • Lyft fram käken/tungan
  • Tillför syrgas
 15. Breathing - åtgärder?
  • Inspektion - bröstkorg, symmetri,
  • Auskultation
  • AF
  • Sat, O2
 16. Ventilpneumothorax - kliniska fynd?
  • Nedsatta andningsljud
  • Hypersonor perk ton
  • Hyperinflation av skadad thoraxhalva
  • Tecken till yttre trauma
  • Subkutant emfysem
  • Cyanos, Halsvensstas
  • Assymetri
 17. Omedelbara åtgärder ventilpneumothorax?
  • Syrgas 10L/min
  • Höj huvudända
  • Nåldekompression - grov venflon I2 midclav
 18. Cirkulation - åtgärder?
  • Hudfärg, pulsar, medvetande
  • Blodtryck, HF
  • Us buk, bäcken, lårben
  • Förhindra hypotermi
  • Vätska
 19. Disability - åtgärder?
  • Medvetandegrad (RLS eller GCS)
  • Pupiller
  • Sidoskillnad grov kraft och känsel
  • Babinski
 20. Om du ej kan fria C - åtgärder?
  • Tippa brits
  • 2 grova nålar
  • snabb inf av kolloid eller kristalloid (övertryck)
 21. Exposure - åtgärder?
  • Stockvändning, inspektion ryggrad
  • PR
  • Temperatur
 22. Varför ej morfin till gallvägs-/uretärspasm?
  Morfin ökar tonus i glatt muskulatur vilket ej är lämpligt till pat med gallvägsspasm.
 23. Allmänna råd vid gallvägssjukdom?
  Fettsnål kost, motionera, rök ej!
 24. Akuta komplikationer till gallstenssjukdom?
  • Cholecystit
  • Gallstenspankreatit
  • Cholangit/biliär stas
 25. Vad är Murphy's tecken?
  Smärta vid palpation och samtidigt inandning under hö arcus.
 26. Bästa undersökning för att bekräfta cholecystit?
  Ultraljud
 27. Behandling cholecystit?
  • Konservativ behandling
  • Cholecystektomi
 28. Diffdiagnoser til incidentalom (binjuren)?
  • Metastas
  • feokromocytom
  • kortisol/aldosteronprod tumör
 29. Utredning incidentalom?
  • Dexametasonhämning (kortisol)
  • Dygnsurinsamling/mätning av katekolaminer
  • S-aldosteron/renin (aldo prod tumör, hypertoni)
 30. Komplikationer till tarmkirurgi?
  • Infektion
  • Anastomosläckage
 31. Hur reverseras Waranbehandling?
  • Färskfrusen plasma
  • K-vitamin (konakion)
  • Koagulationsfaktorkoncentrat
 32. Blödningskällor vid mörkrött blod?
  • Ventrikel-/duodenalulcus
  • Kolondivertiklar
  • Kolon/rektalcancer
  • Hemorrojder
  • Esofagusvaricer
 33. Diagnostiska åtgärder vid nedre GI-blöding
  • Rektoskopi
  • Koloskopi
  • Gastroskopi
 34. Pat med anemi och ej cirkulatoriskt stabil - vad tänka på innan gastroskopi?
  • Stresspådrag - myokardischemi
  • Optimera cirkulationen - transfusion, ge vätska, syrgas, smärtstilla/ge lugnande
 35. Potentiella komplikationer av en ERCP?
  • Akut pankreatit
  • Retroperitoniell perforation/blödning
 36. Relevanta frågeställningar för BÖS vid akut buk?
  • Gas/vätske nivå?
  • Vidgade tarmslyngor
  • Fri gas?
 37. Relevanta frågeställningar för UL vid akut buk?
  • Rupturerat AAA?
  • Gallvägsobstruktion
  • Njursten?
  • Akut pankreatit?
 38. Relevanta frågeställningar för CT vid akut buk?
  • Blödning?
  • Akut pankreatit?
  • Gallsten?
  • Njursten?
 39. Orsaker till postoperativ feber efter 5-7 dagar vid ett bukingrepp?
  • Sårinfektion
  • Abscess
  • Anastomosinsufficiens
  • UVI
  • Pneumoni
 40. Farmakologiska principer för postoperativ trombosprofylax?
  • Dextraninfusion
  • Lågmolekylärt heparin subkutant
 41. Initial handläggning vid övre GI-blödning med melena?
  • Syrgas
  • 2 grova nålar
  • Vätska iv (kristalloider)
  • V-sond
  • Farmaka (PPI)
  • ev SAG
 42. Vad är MODS?
  • Multiple organ disfunction syndrome
  • 2 eller fler organssystem fallerar och behöver intervention för att överleva.
 43. Indikationer vid bröstcancerkirurgi?
  • <30mm - bröstbevarande kirurgi
  • >30mm - mastektomi
  • Multifokal cancer - mastektomi med eller utan axillutrymning
 44. Vad står TNM för?
  • Tumor -
  • Node -
  • Metastasis -
  • Om X visas istället för en siffra har det ej utvärderats.
 45. Kirurgiska orsaker till akut buk?
  • BIOPSI
  • Blödning
  • Ischemi
  • Obstruktion
  • Perforation
  • Sekundärt (malignitet, trauma)
  • Inflammation/infektion
 46. Mononukleos + akut buk?
  Mjältruptur
 47. Smärtlokalisation- diffusa smärtor?
  • AAA
  • Ileus
  • Tarmischemi
  • Tidig app
 48. Smärtlokalisation - epigastriet?
  • AAA
  • Ulcus, dyspepsi
  • Pankreatit
  • Ileus
 49. Smärtlokalisation- hö arcus?
  • Gallstensanfall
  • Cholecystit
  • Cholangit
 50. Smärtlokalisation- vä arcus?
  Mjältsjukdom (ruptur, infarkt)
 51. Smärtlokalisation - hö fossa
  • Appendicit
  • Ileus
  • Uretärsten
  • Gynekologiska sjukd (x, salpingit)
 52. Smärtlokalisation - vä fossa?
  • Divertikulit
  • Uretärsten
  • Gynekologiska sjukd
 53. Varför aldrig s.c. smärtlindring hos smärtpåverkad pat?
  Läkemedlet tas upp dåligt pga perifer vasokonstriktion
 54. Rutinprover i akutskedet?
  Hb, vita, CRP, Na, K, Krea, Glukos, urinprov
 55. Labprov misstanke tarmischemi?
  D-dimer

  • reagerarnsnabbt
  • om negativ, ischemi osannolikt
  • om positiv, betyder inget
 56. Labprov vid blödningsmisstanke?
  Blödningsstatus- Trc, APTT, PK

  Blodgruppering/bastest
 57. Slätröntgen BÖS?
  • Fri gas vid perforation
  • Gas-vätske-nivåer och tarmdilatation vid ileus
 58. När fr a göra ultraljud?
  • Vid misstanke om sjukdom i:
  • lever, galla, pankreas
 59. Absoluta indikationer för inläggning?
  • The big five
  • Generell peritonit
  • Kolecystit
  • Kolangit
  • Alla perforationer
 60. The big five?
  • AAA
  • Tarmischemi
  • Ileus (med strang)
  • Perforerat ulcus
  • Pankreatit
Author:
rillekillen
ID:
123117
Card Set:
KIR
Updated:
2011-12-15 15:54:06
Tags:
kirurgi
Folders:

Description:
Kirurgi medicin
Show Answers: