UNIT 16 MM phone.txt

The flashcards below were created by user nikolas73 on FreezingBlue Flashcards.

 1. hardware ,
  μηχανικός εξοπλισμός υπολογιστών
 2. substance,
  ουσία
 3. appliance,
  (οικιακή) συσκευή
 4. machinery ,
  μηχανήματα
 5. machinist ,
  μηχανουργός
 6. Iaboratory ,
  εργαστήριο
 7. νacuum cIeaner ,
  ηλεκτρική σκούπα.
 8. microwaνe oven,
  φούρνος μικροκυμάτων
 9. kettIe ,
  βραστήρας
 10. keyboard ,
  πληκτρολόγιο
 11. modem ,
  μόντεμ (συσκευή σύνδεσης υπολογιστή σε τηλεφωνική γραμμή)
 12. soIid ,
  στερεός
 13. Iiquid ,
  υγρό
 14. fIuid ,
  υγρό
 15. bacteria ,
  βακτηρίδια μικρόβια
 16. virus ,
  ιός μικρόβιο ιός (υπολογιστών)
 17. install ,
  εγκαθιστώ
 18. download,
  μεταφέρω κατεβάζω (δεδομένα πληροφορίες)
 19. upgrade,
  αναβαθμίζω
 20. microscope,
  μικροσκόπιο
 21. test tube ,
  δοκιμαστικός σωλήνας
 22. sterilizer,
  αποστειρωτήρας
 23. motor,
  μηχανή κινητήρας
 24. boiler ,
  λέβητας
 25. generator ,
  γεννήτρια
 26. surνeillance,
  επιτήρηση (ύποπτου κρατουμένου)
 27. virtual reality ,
  εικονική πραγματικότητα
 28. compound ,
  μίγμα χημική ένωση
 29. emission ,
  εκπομπή (αερίων κτλ.)
 30. hack ,
  μπαίνω σε αρχεία υπολογιστή παράνομα
 31. patent ,
  πατέντα ευρεσιτεχνία
 32. cyberspace ,
  κυβερνοχώρος
 33. device ,
  συσκευή μηχάνημα
 34. biotechnology ,
  βιοτεχνολο
 35. cell ,
  κύπαρο
 36. modify ,
  τρόπος.
 37. artifίcial ,
  τεχνητός
 38. vaccine ,
  εμβόλιο
 39. genetically engineer ,
  μεταβάλλω τα χαρακτηριστικά κυπάρων ή οργανισμών με σκοπό τη βελτίωσή
 40. defective ,
  ελαπωμα
 41. gene ,
  γονίδιο
 42. clone ,
  κλώνος
 43. clone ,
  κλωνοποιώ
 44. procedure ,
  διαδικασία
 45. tamper ,
  ανακατεύομαι παρεμβαίνω
 46. ethics ,
  δεοντολογία ηθικός κώδικας
 47. synthetic ,
  συνθετικός
 48. immunity ,
  ανοσία
 49. make a breakthrough ,
  κάνω σημαντική πρόοδο
 50. raise awareness,
  προκαλώ συναίσθηση
 51. raise expectations ,
  δίνω ελπίδες
 52. raise money ,
  συγκεντρώνω χρήματα
 53. take precautions ,
  παίρνω προφυλάξεις
 54. reach a compromise ,
  καταλήγω σε συμβιβασμό
 55. filter out ,
  φιλτράρω
 56. give out ,
  εκπέμπω παράγω
 57. try out ,
  δοκιμάζω
 58. phase out ,
  αποσύρω σταδιακά
 59. take out ,
  κάνω (συνδρομή ασφάλεια κλπ.)
 60. figure out ,
  βρίσκω απάντηση ή λύση to.
 61. single out ,
  see 10.135
 62. sort out ,
  ταξινομώ τακτοποιώ
 63. glimpse ,
  βλέπω φευγαλέα
 64. make out ,
  διακρίνω
 65. gaze ,
  ατενίζω κοιτάζω επίμονα
 66. witness ,
  γίνομαι αυτόmης μάρτυρας
 67. obserνe,
  10.80
 68. notice ,
  αντιλαμβάνομαι
 69. noticeable ,
  αξιοσημείωτος
 70. glance ,
  ρίχνω μια ματιά
 71. oversee ,
  επιβλέπω
 72. stare ,
  κοιτάζω επίμονα
 73. peered ,
  κοιτάζω ερευνητικά
 74. envisage,
  οραματίζομαι φαντάζομαι
 75. view ,
  παρακολουθώ βλέπω
 76. viewer ,
  θεατής
 77. compromise ,
  συμβιβάζομαι
 78. comprise ,
  περιλαμβάνω αποτελώ
 79. compile ,
  συλλέγω υλικό (για βιβλίο κ.λπ.)
 80. transplant ,
  μεταφυτεύω μεταμοσχεύω
 81. transfer ,
  see 8.7
 82. transform ,
  μεταμορφώνω
 83. discover ,
  φευρίσκω
 84. explore ,
  εξερευνώ
 85. evolution,
  0.91
 86. progress ,
  πρόοδος
 87. advance ,
  πρόοδος
 88. common ,
  κοινός συνηθισμένος
 89. typical ,
  χαρακτηριστικός
 90. ordinary ,
  συνηθισμένος
 91. insert ,
  εισάγω βάζω
 92. inject ,
  κάνω ένεση
 93. activist ,
  ακτιβιστής
 94. animator ,
  κιτσογράφος κινουμένων σχεδίων
 95. animation ,
  παραγωγή κινουμένων σχεδίων
 96. campaigner ,
  αυτός που κάνει εκστρατεία
 97. consumer ,
  αταναλωτής.
 98. consumerism ,
  αταναλωτισμός
 99. consumption ,
  κατανάλωση
 100. curator ,
  έφορος μουσείου
 101. dramatist ,
  4.80
 102. environmentalist ,
  περιβαντολόγος
 103. specialist ,
  ειδικός
 104. technician,
  τεχνικός
 105. translator ,
  μεταφραστής
 106. vegetarian ,
  χορτοφάγος
 107. vocalist ,
  τραγουδιστής τραγουδίστρια εκφράζω
 108. accountant ,
  6.62
 109. spokesperson,
  εκπρόσωπος
 110. dependent ,
  προστατευόμενο μέλος
 111. hammer ,
  χτυπώ
 112. hammer home ,
  δίνω έμφαση σε κάτι
 113. button ,
  κουμπί
 114. screw ,
  βίδα
 115. tighten the screws ,
  γίνομαι αυστηρός πιέζω
 116. clockwork ,
  μηχανισμός ρολογιού παιχνιδιού
 117. spanner,
  γαλλικό κλειδί
 118. throw a spanner in the works ,
  παρεμποδίζω τις εργασίες
 119. gear ,
  γρανάζι. μηχανισμός
 120. get into gear,
  στρώνομαι στη δουλειά
 121. tools of the trade ,
  απαραίτητα εφόδια
 122. monitor ,
  οθόνη υπολογιστή, ελεγκτής επιστάτης παρακολουθώ ελέγχω
 123. screen ,
  οθόνη κινηματογράφος διαχωριστικό παραπέτασμα. εξετάζω εξονυχιστικά 5. προβάλλω (εκπομπή ταινία κτλ.)
 124. web ,
  ιστός
 125. complicated,
  πλέγμα δίκτυο
 126. οη a regular basis ,
  σε τακτά χρονικά διαστήματα
 127. shortly ,
  σύντομα
 128. invariably ,
  σταθερά μόνιμα.
 129. provisional ,
  προσωρινός
 130. tendency ,
  τάση
 131. gradually ,
  βαθμιαία
 132. bit by bit ,
  λίγο λίγο
 133. in the nick of time ,
  πάνω στην ώρα
Author:
nikolas73
ID:
123596
Card Set:
UNIT 16 MM phone.txt
Updated:
2011-12-14 08:11:49
Tags:
Mastyermind
Folders:

Description:
Mastermind
Show Answers: