sjukdomar

The flashcards below were created by user kajan13 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad innefattas i begreppet slaganfall/stroke?
  Hjärninfarkt (cerebrala tromboser och embolier) och hjärnblödning ( intracerebrala hematom och subarachnoidalblödning).
 2. Hur utvinner kroppen energi i första hand?
  Genom glukos och fettdepåer. Vid behov även ur protein.
 3. Nämn leverns funktion för glukos.
  Levern lagrar stora mängder glukos i form av glykogen, ca 30% av det glukos som kommer via tarmen.
 4. Beskriv sockercirkeln.
  • Sockerhalten höjs i blodet--hormonet insulin frigörs från pankreas betaceller till blodet och portådern till levern-- glukosen lagras i levern som glykogen.
  • Sockerhalten i blodet sjunker -- betacellernas insulinutsöndring hämmas-- pankreas alfaceller stimuleras och utsöndrar glukagon -- glukagonet omvandlar åter glykogenet till glukos som frisätts från levern. Detta kallas glykogenolys.

  Det finns dock fler funktioner som reglerar dessa utsöndringar och glukosreglering i kroppen.
 5. Vad är GIP och GLP?
  Tarmhormoner som frisätts då det förekommer glukos eller kolhydrater i tunntarmen. Stimulerar insulinproduktionen. Parenteral behandling ex. glukosdropp ges inte denna stimulering vilket ger minskad insulinrespons. Hormonerna används som behandling för typ 2 diabetes.
 6. Vilka vävnader är insulinberoende?
  • Muskelvävnad
  • Fettvävnad
  • Levervävnad
 7. Vad kan en för hög insulindos innebära för hjärnan?
  • HYPOGLYKEMI. Medvetslöshet, emotionell instabilitet, sänkt kramptröskel och koncentrationssvårigheter. Vid hög insulintillgång gynnas de insulinberoende vävnaderna så pass kraftigt att de insulinoberoende vävnaderna drabbas av glukosbrist. CNS har endast kan enbart använda glukos som energikälla. (kan dock bränna ketonkroppar som dock ej helt kan ersätta).
  • "Insulinet gynnar musklerna före hjärnan".
 8. Nämn några insulinoberoende vävnader.
  • Nervvävnad
  • Njurepitel
  • Blodkärlsepitel och blodkroppar
  • Alla proteiner
 9. Vad innebär sjukdomen Diabetes mellitus fysiologiskt?
  Insulinproduktionen i kroppen är rubbad. pga. för låg halt i blodet( fel i produktion i betaceller) eller att vävnaderna är okänliga för det. Ständigt för hög blodsockerhalt och insulinberoende vävnader kan inte uppta glukos.
 10. Varför löper diabetiker större risk att drabbas av ketoacidos?
  Insulinbrist medför glukosbrist för beroende vävnader. Vävnader använder då istället fria fettsyror i sin förbränning. Förbränningen skapar ketonkroppar som restprodukter. Ketonkroppas som inte förbränns omvandlas till aceton i levern. Ansamlingar av aceton och ketonkroppar i blodet orsakar en ketoacidos.
 11. Vad innebär glukoneogenes?
  Glukosnybildning.
 12. Vad är laktat?
  Mjölksyra
 13. Symtom vid insulinbrist?
  Glukosöverskott i blodet utsöndras via njurarna. vilket ger patienten kraftig diures och törst (glukos drar osmotiskt med sig vatten). Detta ger i sin tur dehydrering.
 14. Symtom vid diabetes?
  Utvecklas gradvis under veckor. Glukosuri med stora urinmängder, stark törst, torr hud, torra slemhinnor, viktminskning, trötthet (speciellt muskeltrötthet) samt acetonliknande andningsluft.
 15. Vad är skillnaden mella typ 1 och typ 2 diabetes?
  • Båda innebär hyperglykemi pga. insulinbrist. Skillnaden ligger i hur insulinbrister uppkommer.
  • Vid typ 1 är antalet betaceller i pankreas kraftligt reducerade, vilket ger mindre insulinprod. Detta är en autoimmun reaktion där auto-antikroppar bildas mot betacellerna. Debuterar ofta tidigare i livet. Ärtlighetsfaktor hög.
  • Vid typ 2 uppkommer en insulinresistens i kroppens insulinberoende vävnader. Ofta ett resultat av osunt levende.
 16. Vad kan man undersöka genom att ta C-peptidprover?
  Om det är typ 1 eller 2 diabetes. Provet avspeglar hur mkt insulin som prod. av betacellerna i pankreas. Hög el. normal innebär typ 1 och låg nivå innebär typ 2.
 17. Vilka sockervärden krävs för att diagnostisera diabetes?
  Fastande: lika eller över 6.1 kapillärt och venöst. Efter 2h (OGTT=oral glukos toleranstest, omsättningshastighet för en bestämd mängd tillförd glukos).
 18. Hur behandlas diabetes?
  Kost, motion, insulin och peroral antidiabetika. Rökstopp. Fotvård.
 19. Hur skulle du råda en diabetiker att äta?
  Tre mål mat om dagen plus mellanmål. Långsamma och fiberrika kolhydrater. Undvik mättat fett. Ät mat som har lågt GI- glymemiskt index ( men konstrollera även sockerhalten ex. choklad har lågt GI men sockret ej lämplig diabetiker). Typ 1 och typ2 behöver olika kost.
 20. Vad orsakar så kallad sekundär demens?
  Alkohol (vanlig), Infektioner (AIDS, Syfilis, Borrelia), Trauma, Parkinsson, Encephalit.
 21. Hur uppkommer en respiratorisk acidos?
  Vid anereob förbränning utan syre. Vid ex. lungsjukdom är andningen ineffektiv = all koldioxid kan inte vädras ut = ansamlas i blodet = Koldioxid omvandlas till kolsyra i bloden genom kemisk process = PH i kroppen sjunker = respiratorisk acidos.
 22. Hur uppkommer en respiratorisk alkalos?
  Ex. genom hyperventilation.PH ökar och koldioxidtrycket (aB-pCO2) stiger. Stasdiumet kan utlösa kramper.
 23. Vad är astma bronkiale?
  Kronisk inflammatorisk lungsjukdom med periodisk och varierande bronkobstruktion.
 24. Vilka diagnosskalor finns för demens?
  DSM - IV och ICD 10.
 25. Kriterier/definition för demens?
  • - Måste ha någon form av minnesstörning (en/flera)
  • - afasi
  • -apraxi
  • -agnosi (svårt att känna igen föremål/ansikten)
  • - nedsatt arbets/social förmåga
  • - symtom uppträder inte bara i samband med konfusion.
  • - frånvaro av annan sjukdom som kan orsaka symtomen.
 26. De finns 3 olika former av demens, vilka?
  • primärdegenerativa demenssjukdomar (ex. alzheimers, hjärnceller dör/degenereras)
  • vaskulär demens (små infarkter i hjärnan, område dör)
  • sekundär demens (ex av alkohol)
  • OBS! Sjukdomen har i regel en smygande debut med progressiv nedsättning av minne och kognitiva funktioner. Insjuknar pat i unga år har sjukdomen i regel ett aggressivare förlopp.
 27. Symtom på demens?
  • Överaktivitet (ex.vandring, skrikbeteende, agitation, omdömeslös)
  • Aggressivitet (fysisk & verbal)
  • Psykotiska symtom ( hallucinationer, vanföreställningar)
  • Depression, ångest & mani
  • Sömn/Vakenhetsstörning
  • Minnesstörningar
 28. Riskfaktorer för demens?
  • Hög ålder
  • (Skallskador ex. boxare upprepade slag mot huvudet)
  • Hereditet (mindre del)
  • Rökning
  • Högt intag av alkohol
 29. Varför finns det så många olika symtom på demens?
  • Symtomen är beroende på vilken del av hjärnan som drabbas av celldöd. EX:
  • - I frontallob: drabbar planering, omdöme, personlighet, strategiskt tänkande, slutsatsförmåga.
  • - Parietallob: Kroppsuppfattning.
  • - Temporallob: Korttidsminnets väg till långtidsminnet, lagring av minne och inlärning.
  • - Occipitallob: Tolkning av det man ser. Drabbas ofta sent.
  • - Lillhjärnan: styr rörelseförmågan. Drabbas sent.
  • - Hjärnstammen: centrala funktioner, andning. Drabbas sent.
 30. Vilken undersökningar gör du för misstanke om demens?
  • Anamnes
  • Kognitiv testning (ex.klocktest, MiniMentalTest)
  • Funktionstest (ADL)
  • Kroppslig undersökning (Datormografi hjärna, EKG, blodprover,ortostatiskt tryck)
  • Utredning syftar till att utesluta andra anledningar till symtom.
 31. Vilken behandling ger du en pat med Alzheimers sjukdom?
  • Samtal till de anhöriga ( Alzheimers kallas ofta för "de anhörigas sjdom eftersom pat själv ofta är omedveten om förloppet).
  • Bromsmedicinering (hindrar nedbrytning av acetylkolin)
  • Vid lättare sjdom kan antidepressiva lkm ha effekt.
  • Omvårdnad
  • Känslomässig & intelektuell stimulering.
 32. Vad innebär vaskulär demens?
  "Blodkärlsdemenser". Störd bildning av blodkroppar och genomblödning i hjärnan orsakar demens (vakulär sjukdom orsakar demens). Plötsligt debut. Intermittent (trappstegskurva iställer för backe) , men visas efter en längre tid av sjukdomen. Personlighet påverkas inte förrän i ett sent skede.
 33. Vad ger du en pat med vaskulär demens för behandling?
  • Samma som alzheimers.
  • Symtomorienterat.
  • Blodtryckssänkande med kan ha verkan.
 34. Vad är kriterierna/symtom för depression (unipolär sjdom)?
  • Pat måste ha haft minst 5 av de symtom som finns i ICD - 10skalan, varav minst 2 måste vara någon av:
  • 1. Nedstämdhet.
  • 2. Brist på intresse/nöje i det som tidigare var roligt.
  • 3. Brist på energi/ökat uttröttbarhet.
  • Symtomen måste varat i minst 2 veckor, inte vara följd av sorg samt ha påverka förmåga till arbete/socialt liv. Andra möjliga symtom kan vara: melankoli, nedsatt självförtroende, störd sömn.
  • OBS!!! Suicidmisstanke?
 35. Vilken behandling ger du till en depressiv pat?
  • Antidepressiva lkm (ex. SSRI el. Litium)
  • Psykoterapi
  • Ljusbehandling
  • ECT (noradrenalin & serotonin)
 36. Vad är karaktäristiskt för manodepressivt syndrom (bipolär sjdom)?
  Depressioner varvade med maniska episoder. Båda kan förekomma samtidigt.
 37. Hur behandlar du en pat med manodepressiv sjdom?
  • Lugnande (ex.benzodiazepiner, mot mani)
  • Samma som depression?
 38. Det finns 3 olika varianter av Schizofreni, vilka?
  • - Hebefreni (debut i ungdomsåren, hörselhallucinationer, tankestörningar, jagstörningar, tycker att andra "stjäl" ens tankar/påverkas av andras, brist på känslor/initiativförmåga)
  • - Parafreni (debut i ålderdom, grund i ex. ensamhet el. intelektuell nivåsänkning, vanföreställningar om trakasseri och förföljelse, ofta värst nattetid)
  • - Paranoid Schizofreni (debut medelåldern, uppmanande röster, ensamme upplyste)
 39. Vilken behandling ger du till en schizofren pat?
  • - Lkm som regelerar/hämmar dopaminfrisättningen. Ex. Haldol, olanzapin.
  • - Neuroleptika.
  • - Socialt stöd.
  • - Kognitiv beteendeterapi.
  • Medecinering förekommerfrämst vid hebefreni. Många schizofrena pat tar drog alkohol i försök att medicinera sig själva.
 40. Vid schizofreni talar man ofta om positiva, negativa och kognitiva symtom, vad innebär detta?
  • Positiva symtom: utöver det vanliga. Ex. vanföreställningar, hallucinationer.
  • Negativa symtom: indraget det vanliga. Ex. apati, passitivitet.
  • Kognitivt symtom: ex. minnesstörning, störd uppmärksamhet och koncentrationsförmåga, tankestörningar (tankar sänds via radion, förföljelse).
  • Symtom måste ha varat minst 6 mån för diagnos.
 41. Vad innebär ADHD?
  Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Uppmärksamhets samt hyperaktivitets/impulsivitetsproblematik. Framträder ofta i unga år.
 42. Hur behandlar du en pat med ADHD?
  • - anpassa miljö till pat (ADHD minskar vid ex. strukturerade förhållanden, nya situationer, lugnt miljö, frekventa belöningar, mkt vuxentillsyn, när är intressant)
  • - träna organisering.
  • - fokusera friskfaktorer, bygg på intresse/talang.
  • - centralstimulantia (ex. amfetamin, noradrenalin)
 43. Vilka 4 variationer finns det av autismspektrumstörning?
  • Autistiskt syndrom
  • Aspergers syndrom (sociala integrationssvårigheter med uttalad egocentricitet, snäva intressen, rutiner, tvång, ritualer, egenheter i språk/tal, ickeverbala kommunikationssvårigheter, motoriska svårigheter)
  • Autismliknande tillstånd/atypisk autism
  • Desintegrativ störning/Hellers syndrom
 44. Ange tre möjliga symtom på autism?
  • Svårigheter med socialt samspel
  • Nedsatt förmåga att kommunisera
  • Begränsningar i beteende och fantasi
 45. Pat har ihållande strålande smärta, andnöd, yrsel, kallsvettig och tycker det känns som ett band över bröstet. Vad kan pat ha drabbats av?
  Hjärtinfarkt.
 46. Vilket blodprov kan tas för att utesluta/bekräfta hjärtinfarkt?
  Troponin
 47. Vilken behandling ger du till en pat med hjärtinfarkt?
  Syrgas. Nitrospray eller nitroglycerintablett under tungan (vidgar kärl och minskar smärta). EKG för att undersöka behov av ballongvidgning. Om operations fördröjs ev. blodförtunnande.
 48. Vad orsakas stabil angina (kranskärlssjukdom) oftast av?
  Förträninginar i kranskärlen( åderförfettning och åderförkalkning).
 49. Åtstramande diffus tryckande känsla (band) över bröstet som utlöses av fysisk el psykisk ansträngning. Smärtorna upphör ett par minuter efter att påfrestningen upphör. Vad har pat drabbats av?
  Kärlkramp
 50. Vad är basbehandlingen för stabil angina?
  • ABCD-behandling, en kombi av 4 lkm.
  • - ASA(trombocythämmande lkm, red. risken för framtida hjärtinfarkt)
  • - Betablockare (Sänker puls & BT)
  • - Cholesterolsänkande
  • - Dilatation (av kärlen med ACEhämmare minskar flödesmotstånder och sänker BT)
 51. Vad innebär hjärtsvikt?
  Hjärtat är inte starkt nog för att förse kroppens organ med tillräcklig blodförsörjning.
 52. Ett av pats ben är mkt svullet och denne har värk och smärta. Vad kan denne ha drabbats av?
  Djup ventrombos. Om båda benen är svullna är det ett tecken på hjärtsvikt.
 53. Varför är det risk för att en DVT kan utveckas till en lungemboli?
  Vener går från små kärl till stora, men blir mindre igen när det kommer till lungorna, vilket gör att proppar som vandrat från benen lätt fastnar där.
 54. Pat har andnöd och pleuritsmärta samt hosta, bensvullnad och smärta. Vad har pat drabbats av?
  Lungemboli.
 55. Nämn en vanlig differentialdiagnos för lungemboli?
  Lunginflammation.
 56. Med vilka värden kan man diagnostisera hypertoni?
  140/90 vid tre olika tillfällen.
 57. Vad orsakar primär hypertoni?
  Hos 95% kan man inte hitta någon specifik orsak det är därför det kallas primär hypertoni. Riskfaktorer: högt BT?, diabetes rökning och höga blodfetter. Riskfaktorerna potentierar varandra ( ju fler desto större risk).
 58. Vad kännetecknar en TIA?
  Stokesymtom som försvinner inom 24h.
 59. Man brukar klassa in stroke i tre olika kategorier, vilka?
  • Cerebral infarkt
  • Intracerebral blödning
  • Subarachnoidal blödning ( vanligen pga aneurysmbristning, vilket leder till blödning i likvor. Symtom: urakut svår huvudvärk (ofta nacken), nackstelhet(efter 1h), illamående och kräkningar, medvetandesänkning (ibland).
 60. Stroke kan vanligen te (indelas) sig på två olika sätt, hur?
  • Ishemiskt slaganfall: Stopp i ett av hjärnans blodkärl, blodpropp.
  • Hemorragiskt slaganfall: orsakas av hjärnblödning.
 61. Vad undersöker du hos en pat med misstänkt stroke?
  • Kraft i arm, hand, ben och fot.
  • Djup och ytlig känsel.
  • Balans (finger, näsa)
  • Tal (hitta ord, artikulera)
  • Le (Lika båda sidorna?)
  • Ögonrörelser, synfält, pupiller.
  • Svalgförmåga.
  • Reflexer.
 62. Hur behandlar du en pat med stroke?
  • Säkerhetsställ diagnosen-blödning el.infark el. feldiagnos?
  • Akutbehandling ex: trombolys=propplösande (måste ges inom 4.5 från första symtom av infarkt). Trombektomi = ta bort propp med via kateter. Op vid blödning.
  • Rehabilitering för att återfå skadade funktioner.
  • Förhindra komplikationer.
  • Sekundärprofylax=minska risk återfall. Waran. Sluta röka. Optimera diabetes beha osv.
 63. Vad innebar KOL?
  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Kroppen styr sin andning genom att mäta syrehalten i kroppen istället för koldioxidhalten. Slutar i nästan alltid med lungemfysem (0 elastisitet i alveoler och minsta bronkerna = kollapsar vid kraftig utandning). Detta innebär att kroppen måste använda andninsmusklerna även vid utandning och att lungorna tömmer sig dåligt på luft. KOLpat utvecklar ofta med tiden högersidig hjärtsvikt pga ökade trycket i kretsloppet.
 64. Pat har följande symtom: ökade andningsbesvär, färgade upphostningar, kronisk hosta, trötthet, feber ibland samt mkt segt slem i luftvägarna och upprepade luftvägsinfektioner. Vilken sjdom har pat?
  KOL
 65. Vad innebär levercirros?
  Skrumplever. En följd av kronisk leverpåverkan oavsett orsak. Delar av levern dör -- blir till ärrvävnad -- blir till förhårdnader, knutor-- ökat motstånd i vena porta -- svårare flöde till hjärtat.
 66. Vad är varicier?
  Tjocka utvidgade vener.
 67. Vad leder skrumplever till?
  • Portal hypertension (venerna i matstrupen dilaterar (esofagusvaricier)) och ökad risk för levercancer.
  • Nedsatt:
  • -leverfunktion
  • - syntesfunktion
  • - metabol reglering
  • - avgiftningsförmåga
  • - RES/Kuppfercellfunktion (feber/sepsis)
 68. Vad orsakar ascites?
  Ökar prod av kvävemonoxid (kärldilaterande) -- vasodilation -- relativ hypovolemi -- ökning av RAAS+ADH+sympatikusaktivitet -- minskad natrium och vattenutsöndring+ konstriktion av njurartären -- i kombination med lågt albumin och högt venaporta tryck = ascites
 69. Hur behandlar du en pat med ascites?
  Tappning + ev. diuretika. Kontrollera daglig vikt elektrolyter. TIPSS, levertransplantation.
 70. Pat uppvisar symtom som ikterus, lättblödande, lågt BT, leverencefalopati, perifiera & hjärtödem, infektion och andningspåverkan. Vad kan pat ha drabbats av?
  Akut leversvikt.
 71. Vad är leverencefalopati?
  Reversibel sjukdom som innebär försämrad hjärnfunktion hos pat med avancerad levervikt.
 72. Symtom: personlighetsförändringar, flapping tremor, agressivitet och slöhet. Det finns även en överhängande risk att pat hamnar i koma. Vad kan denne ha drabbats av?
  Leverencefalopati.
 73. Akut leversvikt kan orsaka dödsfall, varför?
  Akut leversvikt kan orsaka hjärnödem med ischemi och inklämning som följd. Sepsis och multiorgansvikt.
 74. Pat har återkommande smärta i buken, oregelbunden tarmfunktion, uppsänd mage och gasbesvär. Vad kan pat ha drabbats av?
  IBS. Men det man vet inte vad som orsakar IBS så gör undersökningar för att utesluta differentialdiagnoser.
 75. Vad innebär ulcerös colit?
  Kontinuerlig inflammation i slemhinnan i rektum. Ev spridning uppåt i colon, ej tunntarm. Återkommande skov (vanligtvis).
 76. Vilka riskfaktorer kan orsaka en debut av ulcerös colit?
  Rökning (även ex) och NSAID användning.
 77. Pat har trängningar till avföring, blödning från rektum, lös i magen, feber, allmän trötthet och sjukdomskänsla. Har även minskat i vikt. Vad kan pat ha drabbats av?
  Ulcerös colit el Chron´s sjukdom.
 78. Vad innebär Chron´s sjukdom?
  Diskontinuerlig inflammation som kan sitta i hela tarmen (även oftast genom hela tarmväggen).
 79. Pat har haft smärta i buken de senaste 48h. Det började över navlen och vandrade sedan magens nedre högra del och förvärras vid rörelse. Pat känner sig även febrig och mår illa. Vad kan pat ha drabbats av?
  Appendicit (blindtarmsinflammation).
 80. Vad innebär diverticulit?
  • Inflammation
  • i tarmficka, vanligen vä colon.
 81. Vilka ytterligare komplikationer kan uppstå från en diverticulit?
  Perforation, förstoppning, abcess, fistel.
 82. Vad innebär ileus?
  Tarmvred. Dvs att passagen genom tarmen inte fungerar.
 83. Ileus delas vanligen upp i två kategorier, vilka?
  Paralytisk ileus: Tarmen kan inte kontrahera sig ändåmålsenligt. Alltid ett symtom av något annat ex. postop el. allverligt tillstånd i bukhålan.

  • Mekanisk ileus: det finns hinder för passagen. Beror på
  • adherenser(sammanvävningar).
 84. Smärta, kräkningar, upphävd gas och fecesavgång och utspänd buk. Vad kan pat ha drabbats av?
  Ileus (tarmvred)
 85. Hur behandlar du en pat med ileus?
  • Väska (följ förluster och elstatus)
  • KAD, eftersom njurarna ofta påverkas.
  • V-sond, vilket avlastar, minskar aspirationsrisken och
  • underlättar passage rtg.
  • Smärtstillande, dock ej för mkt då ökande smärta är ett viktigt symtom man inte vill missa.
 86. Vad kan en obehandlas mekanisk ileus leda till?
  • En paralytisk ileus kan övergå till en mekanisk. Om en
  • mekanisk ileus lämnas obehandlad kan det leda till:
  • -Ischemi
  • -Nekros
  • - Peritonit (bukhinneinf)
 87. Vad innebär Peritonit?
  Bukhinneinflammation.
 88. Vad innebär Ulcussjukdom?
  Att det finns en obalans mellan aggessiva (pepsin och saltsyra) och skyddande (slem och bikarbonat) ämnen i slemhinnan. I stort sett alltid pga heliobakter el. NSAID. Vanligen magsår.
 89. Nämn några komplikationer som kan uppstå från ulcus?
  Blödning (kräker blod) och perforation. Perforation gör att saltsyra och galla läcker ut i bukhålan och kan orsaka svår smärta och utbredd bukhinneinflammation.
 90. Vad är pankreatit?
  Bukspottskörtelinflammation.
 91. Vad är cholangit/cholecystit?
  Gallstensanfall.
 92. Vad är grundorsaken till ikterus?
  När de röda blodkropparnas hemoglobin bryts ner bildas billirubin, vilket i vanliga fall tas om hand utav levern. Om om hemoglobinnerbrytningen är större än vad levern kan klarar av ex pga hepatit el. levercirros, bildas ett överskott av billirubin i vävnaderna. Vilket i sin tur ger den gula färgen.
 93. Vad innebär GERD?
  Gastro oesophageal reflux disease. Bristande stängningsförmåga i övre magmunnen möjliggör reflux av magsyra från magsäcken. Vanligen orsak till halsbränna och sura uppstötningar.
 94. Hur behandlas GERD?
  Livsstilsförändringar. Uteslut differantialdiagnoser.
 95. Vad innebär aortaanerysm?
  Att pat har en utvidgning av stora kroppspulsådern. Långsam process, ofta utan symtom. VARNING!!!Hög dödlighet om denna spricker.
 96. Vad innebär RA?
  Reumatois artrit (reumatism). Kronisk inflammation i lederna som kommer av att kroppens T-celler känt igen något "främmande" i leden. T- cellsaktiveringen medför även en stimulering av kroppens makrofager och cytokiner som skapar en kronisk nedbrytning av lederna. Utmärkande för RA är även återkommande skov med ökad sjukdomsaktivitet (varierande duration & svårighetsgrad).
 97. Vad innebär SLE?
  Systemisk lupus erytematosus. Autoimmun sjdom då B-lymfocyterna överaktiveras och prod stora mängder antikroppar mot kärnantigenoch strukturer som exponeras vid celldödsprocessen, vilket inflammerar kärl, leder och bindväv.
 98. Vilka frågor bör du ställa dig om en pat kommer in med en fraktur?
  • - öppen el. sluten? Risk kompatmentsyndrom?
  • - Har frakturen orskat skador på mjukdelar/vävnader/nerv/kärl? Placering?
  • - Blödning? Lokal blodförsörjning?
  • - Enkel el. komminut?
  • - Stabil /instabil?
  • - Känsel/motorik?
  • - Penetrerande/kläm/kross/slitskada?
  • - Skadan pga högt/lågt trauma?
 99. Vad innebär kompartmentsyndrom?
  Om det uppstår en skada/blödning och blodkärl, nerver och muskler sväller i en muskel, skapar det begränsade utrymmet tryck och smärta. Om svullnaden kvarstår kan det orsaka vävnadsskada och celldöd. KS kan även orsakas av för hårt sittande förband.
 100. Vad är orsaken till prerenal njursvikt?
  Otillräckligt blodflöde i njurarna, vanligen till följd av vätskebrist, blödning, överdos av blodtryckssänkade el hjärtsvikt.
 101. Vilka undersökningar gör du på en pat med misstänkt prerenal njursvikt?
  Daglig BT, vikt och vätskemätning och elstatus. Obs på blod i urin.
 102. Vad kännetecknar en postrenal njursvikt?
  Avflödesproblem.
 103. Pat mår illa och har kräkningar och diarre samt matleda och är övervätskad. Denne har även myrkrypningar. I övrigt finns det både blod och protein i urinen och en kreateninhöjning. Vad kan pat ha drabbats av?
  Akut njursvikt.
 104. Vad bör undvikas vid röntgen om pat har en kreateninhöjning?
  Kontrastvätska.
 105. Förklara de fysiologiska faktorerna för en prostataförstoring?
  Prostatakörteln ligger runt urinröret och har till uppgift att bilda transportvätska för mannens spermier. Med åldern kan prostatan ofta förstoras och gör då att urinröret trycks ihop och urin får svårare att passera.
 106. Äldre pat har trängningar och måste springa på toa på natten, när han kissar är det trögt i starten och med svag stråle och efterdropp. Pat har även förhöjd PSA, återkommande UVI och njurpåverkan. Vad kan pat ha drabbats av?
  Prostataförstoring.
 107. Förklara de grundläggande orsaken till epilepsi?
  I slutet på nervcellens axon finns synapserna som sänder ut signalsubstanser till nästa nervcell för att föra vidare signalen. Här finns även signalsubstansen GABA som hämmar/bromsar signalerna. Vid epilepsi rusar signalerna ohämmat genom nervcellerna. Det kan ex. vara omognad av GABA-cellerna (ofta barn) el. hjärnskada.
 108. Varför måste du spruta in Lamiktal (hjälper GABA jobba bättre vid epilepsi) långsamt?
  För annars kan det ge kraftiga hudskador.
 109. Vilken medicinering ger du till en pat med pågående epilepsianfall?
  Stesolid IV.
 110. Vilken behanding ger du till en äldre man med prostataförstoring?
  • Lkm som minskar tonus i glatt musklatur.
  • Lkm som motverkar testosteronberoende körteltillväxt.
  • Avflödeshinder kan behöva avlastas med KAD
  • Möjlig beha TURP.
 111. Vad innebär MS?
  Multibel Skleros. Sjdom som förstör myelin på axonerna. Drabbar CNS i form av skov. Oklar orsak, men inflammation närvarande. Myelinet kan återuppbyggas efter skov, men om skoven kommer för tätt hinner de inte läka och mer skada orsakas. Olika symtom beroende på vilken del av CNS som drabbar. Snabbt förlopp med gradvis försämring.
 112. Vilken behandling ger du till en pat med UVI?
  AB 3-5 dagar. Pat bör även dricka mkt för att kissa ut bakterierna. Äta citrus, försurar urin, försämrar för bakterierna?
 113. Pat har hög feber, hög puls, lågt BT och är allmänpåverkad. Vad misstänker du? Vad gör du? Vilken behandling ger du?
  • Sepsis. Larma ambulans om ej är på sjukhus.
  • - Undersökningar: BT+puls. Blododl x2. El-status.
  • - Behandling: Syrgas, vätska, KAD, AB iv till en början, därefter tabletter 10-14 dagar.
 114. Pat lider av uttrokning (med tillhörande lågt BT), diarre och har blod och slem i avföringen. Utseendemässigt insjunkna ögon och oelastisk hud (uttork). Vad kan pat ha drabbats av?
  Bakteriell gastroenterit (inflammation i slemhinnan i tarmkanalen).
 115. Du har en pat med bekräftad bakteriell gastroenterit på avdelningen. Vilka åtgärder vidtar du?
  Ta ett avföringsprov. Om misstanke finns för parasiter ta ett parasitprov. Behandla med peroral rehydrering (salt och sockerblandning). Drick inte bara vatten, då kommer pat kissa ut sig salt. Pat måste ha egen toa! Enkelrum? Informera pat att det är mkt viktigt med hygien i detta läge. Ingen AB!
 116. Pat har feber, smärta i ryggen i njurhöjd och hematuri (ibland). Vad misstänker du?
  Pyelonefrit (njurbäckeninflammation). Samma pocess som UVI men längre och starkare AB beha.
 117. Vad innebär pyelonefrit?
  Njurbäckeninflammation.
 118. Vad innebär erysipelas?
  Rosfeber.
 119. Pat har hosta, hög feber, dyspne och ökas AF. En auskultation avslöjar försvagade andningsljud med rassel. Vad misstänker du?
  Lunginflammation (pneumoni).
 120. Vad är endometrios?
  Kronisk sjukdom. Livmoderslemhinnan finns inte bara i livmodern utan även utanför. Ibland blöder kvinnan utanför vid mens ut i buken via äggstockana och äggledarna. Endometrios gör att immunförsvaret inte kan ta bort det som hamnar i buken utan det stannar och skapar kronisk inflammation.
 121. Pat uppger att mkt ont i samband med mens och även samlagssmärta. Närmare undersökning visar även att pat har en chokladcysta (blodfylld cysta i äggstockar). Vad misstänker du?
  Endometrios.
 122. Pat har kardinal nackstelhet,svårt allmänpåverkad med hög feber och sänkt medvetandegrad. Är även desorienteras och drabbad av krampanfall (inte alla pat). Det hela kom som ett plötsligt och snabbt förlopp. Vad har pat drabbats av?
  Bakteriell meningit. Bakterier infekterar hjärnhinnorna. Livshotande!
 123. Din pat har drabbars av bakteriell meningit och ligger i kramper. Vad gör du?
  • Larma läkare!
  • Undersökning:BT+puls+POX +temp+AF. Blodprov (LP,TPK,HB). Nackstyvhetstest, blododl innan beha sätts in, nasofarynxodl (bakteriessprid kan ske näsa - hjärna), ev. lumbalpunkt om pat inte är medvetandesänkt.
  • Behandling: Diazepam iv mot krampen. AB iv. Glukokortikoider (red. risk för hjärnödem och endotoxin chock). KAD. Om pat är medvetande ev. analgetika (mot h-värk) och sedativa (mot ångest).
 124. Det började med muskelvärk, feber och katarrala symtom. Nu har par fortsatt hög temp, huvudvärk, nackstelhet och ljuskänslighet och lätt påverkat andningstillstånd. Vad misstänker du?
  Viral (serös) meningit. Inte lika dramatiskt förlopp som bakteriell. Behandla symtomen och allmän omvårdnad, det finns inget spec antiviralt lkm mot detta. Tillfrisknar vanligen inom 2v.
 125. Pat har en stark rodnad med upphöjd och avgränsande kant på underben, armar och en del i ansiktet. När du känner efter är även lymfkörtlarna förstorade. Vad kan det vara?
  Erysipelas(rosfeber).
 126. Vad innebär ett epiduralt hematom?
  En blödning mellan skallbenet och hårda hjärnhinnan ex. från trauma. Intrakaraniella trycket ökar snabbat och kraftigt.
 127. Vad innebär ett Subdural hematom?
  Blödning mellan hjärnhinnan och hjärnytan ex. pga trauma. Ger ökat tryck i hjärnan.
 128. Din inkomna pat på akuten har blivit slagen i huvudet med ett rör. Han har intensiv huvudvärk, abnorma ofrivilliga flextioner och extensioner samt avvikande pupillsvar vid ljusstimulans. Efter en stund blir han medvetslös. Vad misstänker du? Vad gör du?
  • Hjärnblödning. Symtom visar sig i takt med att trycket på hjärnan ökar. Larma läkare!
  • Akutläge! Följ ABCDE!
  • CT för att bedömma skador.
  • BASprover + Hbkontroll
  • Kirugisk el Med behandling: Medicinsk innebär IVA ständig övervak, respirationskontroll, motverka stress och smärta, antiödemterapi(Mannitol), normalisering av värden.
  • Om Hb överstigen 120=sedering och sänkning av hjärnans metabolism. Hyperventilation gör att hjärnans blodkärl drar ihop sig=minskar blödningen.
 129. Vad innebär pneumothorax?
  Lungkollaps. Ena el. båda lungorna.
 130. Vilka symtom kan ett aneurysm (pulsåderbråck) ge?
  • Om den utvidgade artären (aneurysmet) är helt, finns ofta inga symtom alls. Om däremot aneurysmet spricker kan pat uppleva symtom som svår smärta i buken eller ryggen (om bukaorta). Inte sällan kan man svimma av smärta eller blodtrycksfall. Tillståndet är livshotande och 3/4 dör.
  • Vid ett pulsåderbråck i hjärnan märks inga symtom innan bråcket brister och orsakar hjärnblödning. Då får man svår huvudvärk i huvudets bakre del och förlorar ofta medvetandet. Pulsåderbråck i hjärnan är till skillnad mot bråck i stora kroppspulsådern ej kopplat till åderförfettning.
 131. Hur kan du upptäcka ett aneurysm?
  Enklast med ultraljud. Även datortomografi. I många landsting har man screeening på män över 65år.
 132. Hur behandlar du ett pulsåderbråck (aneurysm) som är på bristningsgränsen?
  Artären måste ersättas med konstmaterial genom op. Man kan antingen göra ett större ingrepp i buken (öppen operation) eller gå in i artärerna vid ljumskarna och förse den drabbade delen av pulsådern med ett förstärkande nät inifrån.
Author:
kajan13
ID:
123616
Card Set:
sjukdomar
Updated:
2013-03-21 17:21:51
Tags:
sjukdomar
Folders:

Description:
sjukdomar:symtom orsak behandling.
Show Answers: