chapter 26 verbs part 2.txt

The flashcards below were created by user winston1138 on FreezingBlue Flashcards.

 1. do(2)
  shimasu, shite
 2. speak(2)
  hanashimasu, hanashite
 3. hear/ask(2)
  kikimasu, kiite
 4. write(2)
  kakimasu, kaite
 5. buy(2)
  kaimasu, katte
 6. stand(2)
  tachimasu, tatte
 7. sit(2)
  suwarimasu, suwatte
 8. understand(2)
  wakarimasu, wakatte
 9. I talk to Mariko every day
  mainichi mariko-san-to hanashimasu
 10. I talked to John last week
  senshuu jon-san-to hanashimashita
 11. Please talk to Ms. Suzuki tomorrow
  ashita, suzuki-san-to hanashite kudesai
 12. I heard music
  ongaku-o kikimashita
 13. I'll ask Mom
  okaa-san-ni kikimasu
 14. I don't understand math
  suugaku-ga wakarimasen
 15. Do you understand geography?
  chiri-ga wararimasu-ka
 16. I understand, got it
  wakarimashita
 17. Do you know the way?
  michi-ga wakarimasu-ka
 18. What will you do tomorrow?
  ashita nani-o shimasu-ka
 19. I'll write a book
  hon-o kakimasu
 20. I'll listen to the radio
  rajio-o kikimasu
 21. Let's stand in the street
  michi-ni tachimashou
 22. Won't you sit down in the chair?
  isu-ni suwarimasen-ka
 23. Do you understand English?
  eigo-ga wakarimasu-ka
 24. I don't understand Japanese
  nihongo-ga wakarimasen
 25. study
  benkyou
 26. practice
  renshuu
 27. cleaning
  sooji
 28. cooking
  riouri
 29. telephone
  denwa
 30. Hello? (telephone)
  moshimoshi
 31. I practice piano every day
  mainichi piano-o renshuu shimasu
 32. Please clean the kitchen
  daidokoro-o sooji shite kudesai
 33. What will you cook today?
  kyoo nani-o riouri shimasu-ka
 34. John called Mariko
  jon-san-wa mariko-san-ni denwa shimashita
 35. Let's study Japanese!
  nihongo-o benkyou shimashou
 36. Mariko practices baseball every week
  mariko-san-wa maishuu yakyuu-o renshuu shimasu
 37. John practices sports every day.
  jon-san-wa mainichi supooto-o renshuu shimasu
 38. Let's play baseball tomorrow
  ashita yakyuu-o shimashou
 39. I played soccer today
  kyou sakkaa-o shimashita
 40. also
  mo
 41. Are you Japanese? I'm Japanese, too
  anata-wa nihon-jin desu-ka. watashi-mo nihonjin desu
 42. There is a dog. There's also a cat.
  Inu-ga imasu. Neko-mo imasu.
 43. I like potatos. I like bread too.
  imo-ga suki desu. pan-mo suki desu
 44. on Saturday, too
  doyoubi-ni-mo
 45. I'll go on Monday. I'll also go on Tuesday.
  getsuyoubi-ni ikimasu. kayoubi-ni-mo ikiamsu
 46. I went to the coffee shop. I also went to karaoke.
  kissaten-ni ikimashita. karaoke-ni-mo ikimashita
 47. There were dogs and cats and fish (oh my!)
  inu-mo neko-mo sakana-mo imashita
 48. I went to the station and to the supermarket and to the post office.
  eki-ni-mo suupaa-ni-mo youbinkyoku-ni-mo ikimashita
 49. This morning I ate breakfast, and then I went to school.
  kesa asagohan-o tabete gokkou-ni ikimashita
 50. I went to school and studied.
  gakkou-ni itte, benkyou shimashita
 51. Today I watched TV, went to school(college), and phoned a friend.
  kyou terebi-o mite, daigaku-ni itte, tomadachi-ni denwa shimashita
 52. John, what did you do on Sunday?
  jon-san, nani-o nichiyoubi-ni shimashita-ka
 53. I studied history and cleaned the house. How about you(Mariko)?
  rikishi-o benkyou shite, ie-o sooji shimashita. mariko-san-wa
 54. I went to a coffee shop, drank a coffee, and read a book.
  watashi-wa kisseten-ni itte, kouhii-o nande, hon-o yomimashita.
 55. Shall we play tennis tomorrow?
  ashita, tenis-o shimashou-ka
 56. That sounds nice. Please call me in the evening.
  ii desu ne. yore-ni denwa shite kudesai.
 57. Yes, I understand (sounds good!). See you!
  hai, wakarimashita. ja, mata
Author:
winston1138
ID:
124765
Card Set:
chapter 26 verbs part 2.txt
Updated:
Folders:

Description:
chapter 26 verbs part 2
Show Answers: