book2lesson9

The flashcards below were created by user dwaindibbley65 on FreezingBlue Flashcards.

 1. gōnjehng
  • Adj: Clean
  • 乾淨
 2. tóuh
  • N: Belly (Tummy)
 3. tóuhngō/ngō
  V: Diarrhea
 4. ngáu
  V: Vomit
 5. yauh V1/Adj1 yauh V2/Adj2
  Patt: Both V1/Adj1 and V2/Adj2
 6. cháam
  • Adj: sad/Poor
 7. chánsó
  • N: Clinic
  • 診所
 8. taamyiht
  VO: Take temperature
 9. faatsīu
  • VO: Have a Fever
  • 發燒
 10. hóuchói
  • Adj/Adv: Lucky/Luckily
  • 好彩
 11. yauh gam faai dāk gam faai
  • PH: As quickly as possible
  • 有咁快得咁快
 12. hóufāan
  • RV: Recover
  • 好返
 13. chéhng behngga
  • VO: Ask for sick leave
  • 請病假
 14. behng
  • N/V: Sickness; ill
  • M: júng, go
 15. chéngga
  VO: ask for leave
 16. yīsāng jí
  • N: Doctor's note
  • M: jēung
 17. hōichí
  AV/V/N: Begin; The beginning
 18. làuhhyut
  • VO: Bleeding
  • 流血
 19. gāpjingsāt
  • N: Emergency ward
  • M: gāan, go
  • 急症室
 20. mahn
  V: ask
 21. gámmouh
  • N: A cold (flu)
  • 感冒
 22. dájām
  • VO: Have Injection
  • 打針
 23. sihkyeuhk
  • VO: Take medicine
  • 食藥
 24. yeuhk
  • N: Medicine
 25. móuhmātsih
  • PH: Nothing serious
  • 冇乜事
 26. móuhsih
  • PH: OK, no problem
  • 冇事
 27. waihháu
  • N: Appetite
  • 胃口
 28. waih
  • N: Stomache
 29. lēk
  • Adj: Smart
 30. tung
  • Adj/N: Painful; sorrow; pain
 31. ngáahn
  • N: eye
  • M: jek, deui
 32. yíhjái
  • N: ear
  • M: jek, deui
  • 耳仔
 33. háu/jéui
  • N: Mouth
  • M: go
  • 口/嘴
 34. ngàh
  • N: Teeth
  • M: jek
 35. sáu
  • Hand
  • M: jek, deui
 36. sēungfūng
  • 傷風
  • N: A cold (Not as bad as gāmmouh)
 37. tàuhtung
  • N: Headache
  • 頭通
 38. tóuhtung
  • PH: Belly pain/Stomache Upset/Abdominal pain.
  • 肚通
 39. kāt
  • V/N: Cough
Author
ID
125077
Card Set
book2lesson9
Description
Book 2 Lesson 9 Vocabulary
Updated
Show Answers