KIR 2

The flashcards below were created by user rillekillen on FreezingBlue Flashcards.

 1. Definiera bråck!
  Utbuktning av peritoneum, intrab organ eller preperitonealt fett genom en medfödd öppning eller förvärvad försvagning i bukvägen
 2. Vilka är de vanligaste bråcken?
  • Inguinal-
  • Femoral-
  • Navel-
  • Epigastrika-
  • + Ärrbråck
 3. Vad är ett reponibelt bråck?
  • Bråckets innehåll är möjligt att pressa tillbaka när pat ligger ned
  • jmf irreponibelt bråck som är motsatsen
 4. Vad är ett inklämt/inkarcererande bråck?
  • Irreponibla bråck med akut symtom (tex ileus, ischemi)
  • Strangulerat bråck är då det inklämda bråcket inte får något blod
 5. Typer av ljumskbråck?
  • Mediala och laterala inguinalbråck (laterala vanligast hos båda könen!)
  • Femorala bråck (utgör över 20% av kvinnornas bråck, ovanligt hos män)
 6. Vad skall man inte glömma att undersöka hos pat med oklara buksmärtor eller ileusliknande symtom?
  Bråckportar!
 7. Kort om femoralbråck!
  • Löper längs femoralkanalen och mynnar nedom inguinalligamentet
  • Högst risk för inklämning av alla bråck
  • Absolut vanligast hos kvinnor
 8. Vad är ett glidbråck?
  • Innehåller organ som ligger retroperitonealt eller delvis retroperitonealt (colon ascendes + sigmoideum)
  • Går ofta ned till pungen och är ofta icke-reponibla
 9. Vad skiljer ett lateralt från ett medialt inguinalbråck?
  a. + v. epigastrica inferior
 10. Vilka strukturer ingår i funikeln?
  • Ductus deferens
  • a. + v. spermatica
  • Kremaster
  • Nerver
 11. Bråck män vs kvinnor?
  10 ggr vanligare hos män (vuxna)
 12. Riskfaktorer för bråck?
  • Medfödda (öppetstående processes vaginalis) eller förvärvade försvagningar i transversalfascian
  • Ökat buktryck
  • Heriditet (defekt kollagensammansättning)
  • Rökning
 13. Symtom ljumskbråck?
  • knöl i ljumsken, smärtor vid anstränging
  • vid inklämning eller strangulation tecken på ileus resp. tarmischemi
 14. Klinsk undersökning av bråck?
  • Palpera bråckportar stående, liggande och under ökat buktryck
  • Herniografi, UL, MR, DT vid misstanke om bråck som inte kan diagnostisceras vid klinisk us.
 15. Vad är Richters bråck?
  • En del av tarmväggen inklämd (svår diagnos)
  • Denna del kan gå i nekros och medföra tarmperforation med peritonit
 16. Diffar ljumskbråck?
  • Inflammation i senfästen
  • Coxartros
  • Ryggbesvär
  • Urogenitala infektion
  • Ej nedvandrad testikel, malignitet
 17. Behandling bråck?
  • Expektans
  • Kirurgi
  • Bråckband/bälte
 18. Op. indikation bråck?
  • Symtomgivande palpabelt ljumskbråck
  • Femoralbråck bör opereras med förtur (inklämningsrisken)
 19. Komplikationer efter bråckkirurgi?
  • Hematom, infektion, urinretention
  • Testisatrofi
  • Recidiv
  • Kronisk smärta
 20. Vad är en sårruptur?
  • Den suturerade bukväggen brister och blodfärgad vätska ses tränga ut ur hudsåret innan även detta brister och tarm blottas
  • Oftast inom 1 vecka efter op då allt hänger på suturerna
  • Livshotande, stor risk för ärrbråck
 21. Vad är ett ärrbråck?
  Palpabel svaghet i bukväggen i anslutning till ett tidigare ärr
 22. Hur långt upp i analkaneln finns sensorik?
  Upp till linea dentata
 23. Innervation analsfinktrar?
  • Interna sfinktern -> autonom
  • Externa sfinktern -> tvärstrimmig, somatiskt innerv.
 24. Analfissur?
  • Stark smärta vid bajsning, ofta blod på pappret
  • Portvaktstagg i anslutning till fissuren
 25. Hemorrojder?
  • Kl 3, 7 11
  • Grad 1: symtom utan prolaps
  • Grad 2: prolaberar vid bajsning, reponerar spontant
  • Grad 3: manuell reponering
  • Grad 4: konstant prolaberade
  • Salvor, suppar, bandligering, sklerosering, kirurgi
 26. Perianal abcess?
  • Utgår från infekterade kryptor i höjd med linea dentata
  • dov smärta och feber
  • incision och dränage, ibland antibiotika
  • uppföljning!
 27. Fistel?
  • utgår ofta från infekterad krypta
  • ökad risk hos Crohns m.m.
  • läker ej spontant! klyvning!
 28. Vanligaste analcancern?
  Skivepitelcancer
Author
ID
125355
Card Set
KIR 2
Description
kirurgi 2
Updated
Show Answers