KIR 2

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user rillekillen on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. Definiera bråck!
  Utbuktning av peritoneum, intrab organ eller preperitonealt fett genom en medfödd öppning eller förvärvad försvagning i bukvägen
 2. Vilka är de vanligaste bråcken?
  • Inguinal-
  • Femoral-
  • Navel-
  • Epigastrika-
  • + Ärrbråck
 3. Vad är ett reponibelt bråck?
  • Bråckets innehåll är möjligt att pressa tillbaka när pat ligger ned
  • jmf irreponibelt bråck som är motsatsen
 4. Vad är ett inklämt/inkarcererande bråck?
  • Irreponibla bråck med akut symtom (tex ileus, ischemi)
  • Strangulerat bråck är då det inklämda bråcket inte får något blod
 5. Typer av ljumskbråck?
  • Mediala och laterala inguinalbråck (laterala vanligast hos båda könen!)
  • Femorala bråck (utgör över 20% av kvinnornas bråck, ovanligt hos män)
 6. Vad skall man inte glömma att undersöka hos pat med oklara buksmärtor eller ileusliknande symtom?
  Bråckportar!
 7. Kort om femoralbråck!
  • Löper längs femoralkanalen och mynnar nedom inguinalligamentet
  • Högst risk för inklämning av alla bråck
  • Absolut vanligast hos kvinnor
 8. Vad är ett glidbråck?
  • Innehåller organ som ligger retroperitonealt eller delvis retroperitonealt (colon ascendes + sigmoideum)
  • Går ofta ned till pungen och är ofta icke-reponibla
 9. Vad skiljer ett lateralt från ett medialt inguinalbråck?
  a. + v. epigastrica inferior
 10. Vilka strukturer ingår i funikeln?
  • Ductus deferens
  • a. + v. spermatica
  • Kremaster
  • Nerver
 11. Bråck män vs kvinnor?
  10 ggr vanligare hos män (vuxna)
 12. Riskfaktorer för bråck?
  • Medfödda (öppetstående processes vaginalis) eller förvärvade försvagningar i transversalfascian
  • Ökat buktryck
  • Heriditet (defekt kollagensammansättning)
  • Rökning
 13. Symtom ljumskbråck?
  • knöl i ljumsken, smärtor vid anstränging
  • vid inklämning eller strangulation tecken på ileus resp. tarmischemi
 14. Klinsk undersökning av bråck?
  • Palpera bråckportar stående, liggande och under ökat buktryck
  • Herniografi, UL, MR, DT vid misstanke om bråck som inte kan diagnostisceras vid klinisk us.
 15. Vad är Richters bråck?
  • En del av tarmväggen inklämd (svår diagnos)
  • Denna del kan gå i nekros och medföra tarmperforation med peritonit
 16. Diffar ljumskbråck?
  • Inflammation i senfästen
  • Coxartros
  • Ryggbesvär
  • Urogenitala infektion
  • Ej nedvandrad testikel, malignitet
 17. Behandling bråck?
  • Expektans
  • Kirurgi
  • Bråckband/bälte
 18. Op. indikation bråck?
  • Symtomgivande palpabelt ljumskbråck
  • Femoralbråck bör opereras med förtur (inklämningsrisken)
 19. Komplikationer efter bråckkirurgi?
  • Hematom, infektion, urinretention
  • Testisatrofi
  • Recidiv
  • Kronisk smärta
 20. Vad är en sårruptur?
  • Den suturerade bukväggen brister och blodfärgad vätska ses tränga ut ur hudsåret innan även detta brister och tarm blottas
  • Oftast inom 1 vecka efter op då allt hänger på suturerna
  • Livshotande, stor risk för ärrbråck
 21. Vad är ett ärrbråck?
  Palpabel svaghet i bukväggen i anslutning till ett tidigare ärr
 22. Hur långt upp i analkaneln finns sensorik?
  Upp till linea dentata
 23. Innervation analsfinktrar?
  • Interna sfinktern -> autonom
  • Externa sfinktern -> tvärstrimmig, somatiskt innerv.
 24. Analfissur?
  • Stark smärta vid bajsning, ofta blod på pappret
  • Portvaktstagg i anslutning till fissuren
 25. Hemorrojder?
  • Kl 3, 7 11
  • Grad 1: symtom utan prolaps
  • Grad 2: prolaberar vid bajsning, reponerar spontant
  • Grad 3: manuell reponering
  • Grad 4: konstant prolaberade
  • Salvor, suppar, bandligering, sklerosering, kirurgi
 26. Perianal abcess?
  • Utgår från infekterade kryptor i höjd med linea dentata
  • dov smärta och feber
  • incision och dränage, ibland antibiotika
  • uppföljning!
 27. Fistel?
  • utgår ofta från infekterad krypta
  • ökad risk hos Crohns m.m.
  • läker ej spontant! klyvning!
 28. Vanligaste analcancern?
  Skivepitelcancer

Card Set Information

Author:
rillekillen
ID:
125355
Filename:
KIR 2
Updated:
2011-12-30 08:49:17
Tags:
kirurgu medicins
Folders:

Description:
kirurgi 2
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview