pp.txt

The flashcards below were created by user demchar on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hyperkinesie
  Overdreven snelheid of intensiteit van beweging
 2. Hyptertonie
  Teveel aan spierspanning
 3. Rusteloosheid
  Toename van niet-doelgerichte handelingen of bewegingen
 4. Agitatie
  Extreme vorm van rusteloosheid
 5. Acathisie
  Onvermogen enige tijd in dezelfde houding te blijven
 6. Convulsies
  Stuiptrekkingen
 7. Bradykinesie
  Vertraagde beweging
 8. Hypokinesie
  Geringe beweging
 9. Akinesie
  Afwezige beweging
 10. Hypotonie
  Verminderde spierspanning
 11. Stupor
  Bijzondere combinatie van akinesie en mutatie
 12. Kataplexie
  Plotselinge vermindering van spierspanning _ ongewild en onverwacht zakken door benen
 13. Dwangstoornis
  Bepaalde handelingen ettelijke malen herhalen op een geritualiseerde wijze
 14. Katatone schizofrenen
  Vertonen algemene bradykinesie, bizarre houdingen, stereotiepe bewegingen of grimassen
 15. Katalepsie of wasachtige buigzaamheid
  Lange tijd in een bepaalde houding kunnen geplaatst worden, als een standbeeld
 16. Motorische conversiestoornissen
  Opvallende veranderingen in spierfuncties zonder somatische oorzaak
 17. Maniërisme
  Gebaren, houdingen of bewegingen die overmatig gestileerd of gekunsteld zijn
 18. Echopraxie of echokinesie
  Geautomatiseerde nabootsend bewegen of het imiterend herhalen van andermans houding, gebaren of mimiek (echomimie)
 19. Apraxie
  Het onvermogen gerichte handelingen of gecoördineerde bewegingen uit te voeren (verwijst meestal naar een hersenletsel)
 20. Afasieën
  Specifieke defecten in bepaalde hersendelen die een rol spelen bij spraak
 21. Logorroe
  Progressie of verloop van spreken is versneld
 22. Bradyfasie
  Progressie of verloop van spreken is vertraagd
 23. Stotteren, hortend of stotend spreken
  Progressie of verloop van spreken is gedeeltelijk geremd
 24. Mutisme
  Progressie of verloop van spreken is volledig geblokkeerd
 25. Afonie
  Persoon doet de moeite om te praten, maar kan weinig stemgeluid voortbrengen
 26. Vorbeideren of ganser-syndroom
  Naast het onderwerp praten of telkens verkeerd antwoorden
 27. Neologisme of parafrasie
  Gebruik maken van zelfgeconstrueerde woorden die anderen niet begrijpen
 28. Wortsalat of incoherente spraak
  Allerlei woorden zonder enig verband door elkaar gooien
 29. Verbaal maniërisme
  Spraak die onnodig wijdlopig, overdreven gedetailleerd of overmatig gestileerd of geknutseld zijn
 30. Perseveratie
  Voortdurend herhalen van dezelfde zinnen of woorden
 31. Echolalie of echofrasie
  Herhalen wat iemand anders zegt
 32. Verhoogd bewustzijn
  Een grotere dan normale openheid voor indrukken van buitenaf en/of eigen ervaringen
 33. Beneveling of schemertoestand
  Persoon voelt zich suf, wazig, doezelig, ... zoals in een droom
 34. Somnolentie
  De persoon is slaperig en moet moeite doen om wakker te blijven
 35. Sopor
  Soort slaaptoestand waaruit de persoon slechts met sterke prikkels kan worden gewekt
 36. Subcoma of precoma
  Bewustzijnsverlies waarbij de persoon niet kan worden gewekt en geen peesreflexen meer toont, maar wel reageert op licht en prikkels
 37. Coma
  Hoogste graad van bewustzijnsverlies waarbij er geen reactie meer is op licht- en pijnprikkels
 38. Syncope of collaps
  Flauwvallen
 39. Afwezig zijn
  Niet betrokken met de actuele gebeurtenissen in de omgeving (meestal stoornis in aandacht)
 40. Bewustzijnsverruiming
  • Een grotere diversiteit dan het normale gamma aan prikkels wordt geregistreerd door het
  • individu
 41. Bewustzijnsvernauwing
  Het individu lijkt alleen maar te reageren op of open te staan voor een bepaalde selectie van prikkels
 42. Continuüm
  Een lichte vertroebeling tot ernstige verwarring of destructurering van bewustzijn
 43. Delirium
  Ernstige vorm van destructurering
 44. Chronologische oriëntatie
  Oriëntatie in de tijd
 45. Topografische oriëntatie
  Oriëntatie in de ruimte
 46. Interpersoonlijke oriëntatie
  Oriëntatie op vlak van zichzelf en andere mensen
 47. Desoriëntatie
  • Bepaald door aandacht en helderheid van bewustzijn, berust op de waarneming en geheugen
  • kan worden beïnvloed door stemmingen en emoties
 48. Stoornissen in ik-vitaliteit
  Het vanzelfsprekend besef van te leven, met lichaam en geest te bestaan
 49. Stoornissen in de ik-activiteit
  Het besef zelf een spontane actor te zijn van eigen handelen, denken en voelen
 50. Stoornissen in de ik-consistentie
  Het zichzelf als een samenhangend geheel te ervaren
 51. Stoornissen in de ik-afgrenzing
  Het vermogen een onderscheid te maken tussen ik en niet-ik
 52. Stoornissen in de ik-identiteit
  Het besef gedurende alle levenstaken constant en continu in de tijd steeds dezelfde persoon te blijven en als zodanig herkend te worden door anderen
 53. Somatische wanen
  Bizarre belevingen van vervreemding of aantasting van het lichaam
 54. Hypochondor
  Overmatig gefixeerd zijn met een vervreemd lichaamsorgaan
 55. Psychosomatische ziekten
  Fixatie op bepaalde lichamelijke ziekten
 56. Anorexia nervosa
  Enorm verstoord lichaamsbeeld
 57. Dysmorfofobie
  Irreële angst of irrationele overtuiging fysiek misvormd te zijn
 58. Agnosieën
  Koppeling tussen een bepaald percept en zijn betekenis is verloren, men wordt dus sensorische stimuli gewaar die zinloze percepten zijn
 59. Hyperesthesie
  Verhoogde gevoeligheid voor prikkelgewaarwording
 60. Hypesthesie
  Verlaagde gevoeligheid voor prikkelgewaarwording
 61. Anesthesie
  Afwezige gevoeligheid voor prikkelgewaarwording
 62. Hyperesthetisch emotioneel syndroom
  Overspanningssyndroom dat gekenmerkt wordt door ongewone vermoeidheid en overdreven gevoeligheid in ruime zin
 63. Paresthesie
  Onaangemane tactiele sensaties
 64. Micropsie
  Waarnemen van dingen als verkleind
 65. Macropsie
  Waarnemen van dingen als vergroot
 66. Synesthesie
  Bepaalde sensaties ien één sensorisch kanaal gaan vergezeld met gewaarwording in een ander kanaal dat niet rechtstreeks geprikkeld wordt
 67. Illusies
  Bij een reëel waarnemingsobject worden de meest relevante kenmerken als correct herkend, maar er worden andere eigenschappen toegevoegd die het object niet bezit.
 68. Waanwaarneming
  Percept aanwezig, verkeerde interpretatie, geen zelfcorrectie
 69. Collectieve illusies
  Als een hele groep iets meent te herkennen
 70. Hallucinatie
  Percept is aanwezig, maar er is geen zelfcorrectie
 71. Fantoompijn
  Pijn aan een onderdeel van het lichaam dat niet meer aanwezig is
 72. Heautoscopie
  Men meent zijn eigen lichaam (geheel of gedeeltelijk) buiten zichzelf te ervaren
 73. Dubbelganger
  Men meent in een ander de dubbelganger van zichzelf te zien
 74. Syndroom van Capgras
  Een andere persoon niet voor echt aanzien, maar als een dubbelganger
 75. Hallucinose
  Bepaalde toestand wordt gekenmerkt door overvloedig hallucineren
 76. Neologismen
  Gebruiken van zelfgecreëerde woorden
 77. Privaatsymboliek
  Nieuwe betekenissen voor bestaande woorden
 78. Concretisch denken
  Men kan niet abstraheren en abstracte begrippen worden slechts concreet begrepen
 79. Prelogisch, archaïsch, primair denkproces
  Volwassen die als kinderen denken, dit komt tot uiting in overvloedig fantaseren of magisch taalgebruik
 80. Autistisch denken
  Nauwelijks of geheel geen rekening houden met de omgevingsrealiteit, mar lijkt de betrokkene zich in een eigen in te kapselen
 81. Irrationeel denken
  Wanneer het op een onlogisch denkproces berust of wanneer de redenering niet wordt getoetst op grond van gangbare redelijkheid of gezond verstand
 82. Overgeneralisering
  Grenzen van de logica worden overschreven door grove veralgemeniseringen
 83. Overinclusief denken
  Irrelevante gedachteassociatie
 84. Ideeënvlucht
  Gedachtegang is versneld
 85. Versperring, obstructie, inhibitie
  Verstoring van de gedachtengang
 86. Perseveratie
  Bepaalde gedachten worden vak herhaald zonder enig bewust doel
 87. Incoherentie of chaotisch denken
  Samenhang dat voor de buitenstander niet meer te begrijpen is
 88. Associatief denken
  Denken met allerlei onverwachte of rare gedachtensprongen waarbij wel enig verband tussen de ideeën lijkt te bestaan, maar dit berust vaak op bijkomstige of toevallige overeenkomsten of gelijkenissen tussen gedachte-inhouden
 89. Obsessie
  Dwanggedachten, ideeën of voorstellingen die zich als dwingend (tegen bewust verzet in) en storend in het normale bewustzijn voortdoen. Ze lijken van binnenuit aan de persoon op te dringen, maar worden als egodystoon (ik-vreemd) ervaren en als absurd of irrationeel beoordeeld
 90. Rumineren
  Voortdurend moeten denken aan bepaalde dingen
 91. Twijfelzucht
  Het niet in staat zijn tot een keuze of beslissing
 92. Compulsies
  Dwanghandelingen
 93. Dwangrituelen
  Dwanghandelingen met ritueel karakter en waarbij men de irrationele vrees heeft dat er anders een onheil kan geschieden als men dit niet doet
 94. Overwaardig idee
  • Overdreven mentale preoccupatie die als egosyntoon (eigen van de ik) en van bijzondere affectie betekenis voor de betrokkene zelf wordt ervaren.
  • De gedachte-inhoud wordt als gerechtvaardigd beschouwd (itt dwangidee) en wordt als belangrijk herkend (itt wanen)
  • Overwaardig wijst erop dat men een overdreven waarde hecht aan een opvatting
 95. Dysmorfofobie
  Overtuiging misvormd te zijn zonder dat dit een waanachtig karakter heeft
 96. Wanen
  • Oncorrigeerbare foutieve overtuigingen:
  • Opvattingen die duidelijk in strijd zijn met objectieve realiteit
  • Maar worden door de betrokkene als absolute zekerheid of onwrikbare waarheid verdedigd
  • Zonder dat de inhoud van dit geloof een cultuurgoed van een grotere groep of gemeenschap is
  •  de overtuiging is idiosyncratisch of particulier (enkel de persoon zelf gelooft in de waarheid)
 97. Waanachtig idee
  Een niet volstrekt zekerheidsbeleven of onwrikbare overtuiging en dus de persoon de twijfel over de opvatting kan toegeven
 98. Omnipotentie
  Grootheid, almacht
 99. Nihilisme, syndroom van Cotard
  Ontkenning van eigen bestaan of overtuiging niets waard te zijn
 100. Hypochondrische of somatische wanen
  Misvorming of vreemd voorwerp in lichaam
 101. Olfactory reference syndrome
  Idee een storende geur te verspreiden
 102. Paranoïde wanen
  Achtervolging, vervolging, vergiftiging
 103. Querulantenwaan
  Benadeling door anderen
 104. Betrekkingswaan
  Beïnvloeding door personen of omstandigheden
 105. Erotomanie
  Idee dat ander verliefd op betrokkene is
 106. Ontrouw- of jaloeziewaan
  Overtuiging dat partner ontrouw is
 107. Hypermnesie
  Geheugen toegenomen
 108. Amnesie
  Verminderd tot afwezigheid geheugen
 109. Organische geheugenstoornis
  Voornamelijk defect in registratie en retentie
 110. Psychogene amnesie
  Defect in reproductie
 111. Anterograde amnesie
  Feiten die na het trauma/voorval optreden
 112. Reterograde amnesie
  Feiten die voor het trauma/voorval optreden
 113. Paramnesie of dysmnesie
  Het formeel geheugen dat vervormd is
 114. Retrospectieve falsificatie of geheugenvervalsing
  Toevoegen van onjuiste elementen aan een overigens goede herinnering
 115. Confabulatie
  Het volledig verzinnen van voorbije gebeurtenissen om een geheugengat te vullen
 116. Positieve misidentificatie
  Een onbekende persoon of een onbekend voorwerp herkennen
 117. Negatieve misidentificaite
  Een bekend persoon of bekende situatie niet herkennen
 118. Karsnacov-syndroom
  Na jaren alcoholmisbruik waardoor ze dingen niet meer kunnen inprenten en gaan confabulatie gebruiken om het te verstoppen
 119. Overaffectiviteit
  Een te grote gevoeligheid voor stemmingen en emoties blijkt voor uit sterke schommelingen of een volgens sociale normen onbeheerst uiten van gevoelens (affectincontinentie)
 120. Onderaffectiviteit
  Verminderde affectieve gevoeligheid, de gevoelsarmoede of complete affectieve gevoelloosheid (apahtie)
 121. Anhedonie
  Niet in staat zijn plezier te beleven
 122. Alexithymie
  Moeilijkheid om eigen gevoelens te onderkennen en uit te drukken
 123. Affectverstarring
  Fixatie op bepaalde stemmingen of emoties
 124. Ambivalentie
  Situatie wordt aangevoeld als beladen met tegenstrijdige affecten
 125. Disharmonie of disassociatie
  Tegenstrijdigheid tussen inhoud en vorm van gevoelensexpressie
 126. Belle indifférence
  Een emotioneel beladen thema wordt onbewogen of met een glimlach verteld
 127. Affectdiscordantie
  Een bepaald affect totaal inadequaat tov een bepaalde situatie
 128. Abnormale opgewektheid of euforie
  Verlies aan nuchtere, rationele beoordeling van de realiteit; overdreven zelfzekerheid en ongebreidelde activiteitsgedrag
 129. Extase
  Euforie gepaard met tranceachtige bewustzijnsvernauwing
 130. Exaltatie
  Combinatie van euforie met een sterke opwinding
 131. Geconcretiseerde angst
  Vrees (dat een concrete inhoud heeft of gekoppeld is aan een bepaald object)
 132. Fobie
  Overdreven en irreële vrees met een specifieke inhoud
 133. Paniek
  Een plotseling, aanvalgewijs optreden van angst en dat gepaard gaat met hevige fysiologische verschijnselen en sterke verstoring van de cognitieve functies
 134. Depressiviteit of neerslachtigheid
  Chronisch negatieve gevoelens hebben
 135. Rouw
  Geval van verdriet of droefheid na verlies van een belangrijk persoon of object
 136. Boosheid
  Agressieve impulsen of destructieve neiging tov personen of objecten
 137. Ontstemming
  Mengeling van milde depressiviteit en boosheid
 138. Drift
  • Psychische fenomenen die biologisch verankerd zijn
  • Worden beleefd als niet volledig bewuste krachten (drang, impuls)
  • Stuurt het handelen in een richting vanuit een ervaren spanningsonlust met de verwachting
  • (begeerte) van een ontspanningslust of bevrediging wanneer men eraan toegeeft
  • Kan bewust en willekeurig worden gereguleerd
  •  krijgt het karakter van een wens, verlangen waarin de cognitieve controle van het gedrag centraal stelt
 139. Drang
  • Vaak aangeduid met achtervoegsel –zucht of –manie
  • Impulsief karakter
  • Weinig of geen weerstand voor de onbedwingbare neiging
  • Gericht op directe lustbevrediging
  • Bv. Stoornissen in impulscontrole
  •  vaak uitgevoerde handelingen = verslaving
 140. Dwang
  • Obsessies, compulsief
  • Wordt beleven als gedwongen, maar er is besef dat het belachelijk is
  • Geen genot, enkel voor vermindering onaangenaam gevoel
  • Bv. dwanghandelingen, dwanggedachten
Author:
demchar
ID:
125357
Card Set:
pp.txt
Updated:
2011-12-30 09:00:07
Tags:
PP
Folders:

Description:
PP
Show Answers: