les mots français - bg , bul 1

The flashcards below were created by user fa31 on FreezingBlue Flashcards.

 1. propos (m)
  • m. (d’apr. lat. propositum)
  • 1. думи, приказки;
  • 2. ост. намерение, цел;
  • 3. loc. adv. à ~ апропо, навременно, уместно; parler à ~ говоря уместно; arriver à ~ идвам навреме;
  • 4. loc. prép. à ~ de по повод на; à ~ de rien, à ~ de tout без основание, неоснователно.
 2. particulier
  • 1. присъщ, свойствен;
  • 2. частен, личен;
  • 3. особен, необикновен, своеобразен човек;
  • 4. изключителен, подчертан;
  • 5. отделен;
  • 6. m. частно лице; разг. човек, индивид, екземпляр;
  • 7. частен живот, семейна, домашна среда; dans le ~ в частния живот;
  • 8. loc. adv. en ~ насаме, отделно. ◊ Ant. collectif, commun, général, public, universel, courant, normal.
 3. particulièrement
  • adv. (de particulier)
  • 1. особено; най-вече;
  • 2. специално, изключително, подчертано, твърде много. ◊ Ant. généralement; général (en).
 4. projectile
  • adj. (du lat. projectus)
  • 1. метателен; force ~ метателна сила;
  • 2. m. снаряд; ~ explosif експлозивен снаряд; ~ fumigène димен снаряд; ~ téléguidé направляван снаряд.
 5. réticence
  • f. (lat. reticentia “silence obstiné”, de reticere, rac. tacere “taire”)
  • 1. умишлено премълчаване, недомлъвка;
  • 2. рет. премълчаване, недоизказване, недоизказана мисъл;
  • 3. разг. колебание (в говора или поведението). ◊ Ant. assurance.
 6. paille
  • f. (lat. palea “balle de blé”)
  • 1. слама; chapeau de ~ сламена шапка; ~ hachée плява;
  • 2. техн. петно, дефект, шупла (в метал);
  • 3. adj. сламеножълт, ясножълт. ◊ sur la ~ в голяма мизерия, нищета; feu de ~ краткотрайно, временно увлечение, усърдие; homme de ~ беден, нищожен човек (без средства); лице, чието име се използва като прикритие от друго лице с непочтена цел; rompre la ~ avec qqn. скъсвам отношенията си с някого; tirer à la courte ~ тегля жребий; vin de ~ бяло, гъсто като ликьор вино; la ~ humide затвор; avoir, tenir une ~ пиян съм; emporter, lever la ~ завоювам забележителен успех; hacher de la ~ говоря недодялано; имам силен немски акцент.
 7. volubile
  • 1. словоохотлив, който говори много;
  • 2. виещ се, пълзящ (за растение). ◊ Ant. silencieux.
 8. provenance
  f. (de provenant) произход, източник; pays de ~ страна вносителка (на даден продукт, стока и др.).
 9. en provenance de
  произхождам от
 10. lutte (f)
  • f. (de lutter)
  • 1. борба; ~ pour l’existence борба за съществуване;
  • 2. война, бой, битка, борба; ~ à outrance борба на живот и на смърт; ~ émancipatrice освободителна война; ~ larvée тайна война;
  • 3. спорт. състезание, двубой, борба; ~ gréco-romaine класическа борба; ~ libre свободна борба; ~ au tapis, ~ à terre борба върху пода, на земята (в легнало състояние). ◊ de haute ~ с голяма сила, насила, ожесточено; ~ antipollution борба против замърсяване на околната среда; de vive ~ с всички сили. ◊ Ant. accord, paix. ◊ Hom. lut, luth.
 11. en vouloir à qqn
  сърдя се на някого
 12. puissant
  • , e adj. (anc. p. prés. de pouvoir)
  • 1. могъщ, силен;
  • 2. мощен, силен;
  • 3. влиятелен, властен, богат, силен; une personne ~e влиятелна личност;
  • 4. обемист, едър, мощен.
 13. puissance
  • f. (de puissant)
  • 1. власт, сила, авторитет;
  • 2. мощ, могъщество, сила, влияние;
  • 3. суверенна държава, сила;
  • 4. свойство, особеност, действие;
  • 5. възможност, способност;
  • 6. мат. степен;
  • 7. физ. мощност, сила;
  • 8. ост. способност, възможност;
  • 9. ост. влиятелен човек. ◊ avoir en sa ~ имам нещо на свое разположение; être en ~ de под влияние съм на; ~ paternelle юр. законно право на бащата и майката да направляват децата си, да управляват имотите им и т.н.; traiter de ~ en ~ преговарям на равни начала. ◊ Ant. impuissance.
 14. obscur
  • , e adj. (lat. obscurus)
  • 1. тъмен, мрачен; les salles ~es киносалон;
  • 2. намусен, мрачен (за време);
  • 3. прен. смътен, неясен, непонятен, мъглив; éclaircir un texte ~ изяснявам непонятен текст; un ~ instinct de conservation неясен инстинкт за съхранение;
  • 4. потаен, скрит; un sentiment ~ потайно, скрито чувство;
  • 5. долен; с тъмен произход; une besogne ~e долна, мръсна работа.�� ◊ Ant. clair, lumineux; connu, net.
 15. franc
  • ranche adj. (lat. Francus)
  • 1. свободен; освободен от задължения, данъци и др.; villes ~es ист. градове, освободени от данъци; zone ~e свободна зона (от данъци, мита и др.);
  • 2. искрен, откровен, честен;~ comme l’or�� много искрен;
  • 3. сигурен; истински; une ~e canaille истинска паплач;
  • 4. юр. цял, пълен; huit jours ~s пълни, цели осем дена;
  • 5. открит, явен, отявлен; une ~e hostilité отявлена враждебност;
  • 6. ~ adv. открито, искрено, без заобикалки; je vous parle ~ говоря ви искрено. ◊ arbre ~ плодно дърво, което произхожда от костилка; des lettres ~es de port писма, освободени от такси за доставяне; vin ~ естествено, натурално вино; coup ~ свободен удар (във футбола).
 16. rancunier
  • , ère adj. et n. (de rancune)
  • 1. adj. злопаметен;
  • 2. m., f. злопаметен човек. ◊ Ant. indulgent, oublieux.
 17. éloquent
  • , e adj. (lat. eloquens)
  • 1. красноречив, сладкодумен;
  • 2. прен. изразителен, красноречив; un regard ~ красноречив поглед.
 18. persévérant
  , e adj. (de persévérer) който постоянства; устойчив, настойчив, упорит, издръжлив. ◊ Ant. versatile, inconstant.
 19. perspicace
  adj. (lat. perspicax) прозорлив, проницателен.
 20. orgueuilleux
  • , se adj. (de orgueil)
  • 1. горделив, надменен, високомерен;
  • 2. m. горделивец; надменен, високомерен човек. ◊ Ant. humble, modeste; honteux.
 21. habile
  • adj. (lat. habilis “facile à manier”)
  • 1. ловък, сръчен, изкусен; un ouvrier ~ сръчен работник;
  • 2. хитър, находчив;
  • 3. m. интригант, хитрец;
  • 4. ост. учен, сведущ;
  • 5. ост. способен, подходящ, свойствен;
  • 6. юр. който изпълнява условията за упражняване на право. ◊ ~ à (+ inf.) способен да, годен да; écrivain ~ писател, който има добра техника. ◊ Ant. inhabile, maladroit, malhabile, sot.
 22. avare
  • adj. (lat. avarus, de avere “désirer vivement”)
  • 1. скъпернически, сребролюбив;
  • 2. m., f. скъперник, сребролюбец;
  • 3. une terre ~ безплодна, суха почва.��c à père ~ fils prodigue погов.
  • на баща скъперник, син прахосник.��c Ant. prodigue, dépensier,
  • dissipateur.
 23. ntransigeant
  , e adj. (esp. intransigente, du lat. transigere “transiger”) непримирим, упорит; праволинеен, сектантски.
 24. farfelu
  , e adj. (rad. express. faf- ou a. fr. fanfeluce; fafelu “espiègle”) странен; чудноват.
 25. défaite
  f. (subst. part. de défaire) поражение, разгом; неуспех. ◊ Ant . succès, friomphe, victoire.
 26. soi
  • pron. pers. (du lat. se, en position accentuée) себе си, се; n’aimer
  • que ~ обичам само себе си. ◊ maîtrise de ~ самообладание;
  • revenir à ~ идвам на себе си, свестявам се; être chez ~ в къщи съм, у
  • дома съм; il a de ~ разбира се от само себе си; cela va de ~ това се
  • подразбира; de ~ от само себе си; un autre ~-même интимният приятел.
 27. soi-disant
  така да се каже
 28. foudre
  • I. f. (lat. fulgur “éclair”)
  • 1. мълния, гръм;
  • 2. силен гняв;
  • 3. pl. отлъчване от църквата. ◊ coup de ~ ост. голямо
  • нещастие; внезапно влюбване; un ~ de guerre пълководец, спечелил
  • многобройни победи; un ~ d’éloquence голям оратор.
 29. faible
  • adj. (lat. flebilis “pitoyable, digne d’être pleuré”, de flere “pleurer”)
  • 1. слаб; se sentir ~ чувствам се слаб;
  • 2. прен. слаб, безхарактерен, малодушен;
  • 3. незначителен, жалък, малък;
  • 4. крехък;
  • 5. беззащитен, нестабилен;
  • 6. посредствен, лош; élève ~ слаб ученик;
  • 7. нерешителен, несигурен; c’est un homme ~ et craintif това е нерешителен и страхлив човек;
  • 8. мор. лек;
  • 9. m. слабо, уязвимо място; слабост;
  • 10. m. слаб човек;
  • 11. loc.adv. du fort au ~, le fort portant le ~ средно взето. ◊ ~ d’esprit слабоумен; avoir un ~ pour имам слабост, наклонност към. ◊ Ant. fort, vigoureux, robuste, énergique; grand, considérable.
 30. baleine
  • f. (lat. balœna)
  • 1. зоол. кит;
  • 2. банела (за корсети). ◊ blanc de ~ спермацет.
Author:
fa31
ID:
125456
Card Set:
les mots français - bg , bul 1
Updated:
2012-01-01 17:22:06
Tags:
les mots français bg bul
Folders:

Description:
française
Show Answers: