les mots français - bg , bul 2

The flashcards below were created by user fa31 on FreezingBlue Flashcards.

 1. randonnée
  f. разг 1. дълга разходка, обиколка; ~ pédestre разходка пеша; 2. рейд; 3. кръг, който прави животно при преследване от ловци.
 2. rir comme ine baleine
  хиля се като пача
 3. fait
  • m. 1. дело, деяние;2. факт; c’est un ~ accompli това е свършен факт; 3. произшествие, събитие, случай, случка; ~ rapporté par un chroniqueur събитие отразено от хроникьор; ~s divers незначителни новини във вестник; произшествия; 4. въпрос, предмет; ne pas s’éloigner du ~ не се отдалечавам от предмета (на разговора); 5. loc.adv. au ~ действително, в същност; dans le ~, en ~, par le ~ в действителност; si ~ как не, да; tout à ~ съвсем, напълно; 6. loc. prép. du ~ de поради това, че; en ~ de по отношение на, колкото се отнася до. ◊ aller au ~ идвам, стигам до същността (на въпроса); c’est un ~ exprès това като че ли е нарочно направено; de ~
  • наистина; ~ d’arme военен подвиг; hauts ~s подвизи; le ~ est que
  • истината е, че; prendre ~ et cause pour qqn. юр. взимам страната,
  • защитата на някого; prendre qqn. sur le ~ хващам някого на
  • местопрестъплението; voies de ~ юр. насилствени, принудителни действия;
  • dire son ~ à qqn. казвам истината директно в очите на някого.
 4. abeille
  • f. (lat. apicula) пчела; ~ neutre, ~ ouvrière пчела работничка; ~
  • reine пчела царица; un essaim d’abeilles рой пчели. c laborieux comme
  • une ~ трудолюбив като пчела; serviettes nids d’~s кърпи от платно,
  • наподобяващо пчелни килийки; un temps d’~(s) слънчево време; avoir les
  • ~s (sous le crâne) имам леко главоболие (след пиене)
 5. cible
  • f. (alémanique suisse schîbe, all. scheibe “disque, cible”)
  • 1. прицел, мишена; tirer à la ~ стрелям в мишена; manquer la ~ пропускам, не улучвам мишената;
  • 2. прен. цел, предмет на реклама;
  • 3. прен. обект на критика или подигравка;
  • 4. в съчет. langue ~ език, на който се превежда текст или реч от друг език (langue source).
  • 5. в съчет. atome ~ атом, който се бомбардира с частици; organe ~ орган, който се облъчва с частици, за да се унищожи тумор.
 6. rural
  • , e, aux adj. (lat. tard. ruralis, de rus, ruris “compagne”)
  • 1. селски, полски; habitat ~ селско жилище; exode ~ обезлюдяване на
  • селските райони; code ~ кодекс от закони, отнасящи се до земеделските
  • имоти;
  • 2. m.pl. селското населени
 7. renard
  • m. (n. pr.; du frq. Reginhart, nom donné à l’animal dans “le Roman de Renart”; a éliminé goupil)
  • 1. зоол. лисица, Vulpes;
  • 2. лисича кожа;
  • 3. разг. хитрец, лисица;
  • 4. нар., ост. повръщане, бълване; écorcher le ~ повръщам; piquer un ~ повръщам;
  • 5. ост., разг. шпионин;
  • 6. ост., разг. стачкоизменник;
  • 7. техн. дупка, отвор за изтичане на вода от канал, басейн и др.
 8. maître
  • m. (lat. magister)
  • 1. господар; agir, parler en ~ действам, говоря властно;
  • 2. собственик, стопанин, домакин; être ~ собственик съм, владея;
  • 3. управител; ~ d’hôtel домоуправител;
  • 4. учител, преподавател, наставник; ~ de musique учител по музика;
  • 5. прочут човек (артист, художник, писател) в някоя област;
  • 6. майстор; ~ de ballet балетмайстор; passer ~ en qqch. получавам званието майстор; майстор съм в нещо;
  • 7. обръщение към адвокат, нотариус - господине;
  • 8. магистър; grand ~ d’un ordre велик магистър на орден;
  • 9. началник; grand ~ de l’artillerie началник на артилерията;
  • 10. байно, бай (като обръщение); ~ Jean бай Иван;
  • 11. художник, скулптор (който притежава ателие и работи върху дадено произведение заедно с чираците);
  • 12. adj. главен, най-важен; основен; ~ valet главен прислужник; ~-autel
  • главен олтар в църква; ~ assistant главен или старши асистент;
  • 13. adj. много голям; ~ chou голяма зелка;
  • 14. adj. разг. енергичен, властен. ◊ le charbonnier est ~ dans sa
  • maison всеки е господар у дома си; être ~ de soi владея се,
  • самообладавам се; ~ d’équipage мор. боцман; ~ Gouin лисица, лукав човек;
  • ~ Jacques слуга за всяка работа; tel ~, tel valet на лош господар, лош
  • слуга; l’œil du ~ бдителност, наблюдателност; seul ~ à bord (après Dieu)
  • единственият отговорен на борда на кораб; en ~ властно; être ~ à une
  • couleur притежавам най-силната карта от дадена боя (в игра); être ~ de
  • faire quelque chose имам свобода на действие; passer ~ en, dans qqch.
  • ставам добър (сръчен, познавач) в нещо; trouver son ~ намирам си
  • майстора; nul ne peut servir deux ~s погов. на кучето дръж, на заека
  • беж.
 9. pécuniaire
  adj. (lat. pecuniarius, de pecunia “argent”) паричен; embarras, aide ~ парично затруднение, помощ; peine ~ парична глоба
 10. recours
  • m. (du lat. jurid. recursum “retour en arrière”)
  • 1. убежище;
  • 2. търсене на помощ; съдействие;
  • 3. юр. апелиране, молба (за анулиране на решение или промяната му); еn cassation апелация до касационния съд;
  • 4. ~ en grâce молба за помилване;
  • 5. прибягване до; le ~ à la violence прибягване до сила; avoir ~ à
  • прибягвам до, опирам до, използвам; avoir ~ à des moyens malhonnêtes
  • прибягвам до нечестни средства;
  • 6. последно средство; c’est sans ~ това е безнадеждно положение;
  • 7. юр. молба за ново разглеждане на спорен въпрос.
 11. harcèlement
  m. (de harceler) обезпокоене; отегчаване; ~ sexuel сексуална злоупотреба.
 12. convention colective
  syndicat
 13. dérogation
  • f. (lat. derogatio) юр. нарушение, неспазване на закон или договор;
  • отклонение; la ~ à une loi нарушение на закон.�� ◊ Ant .
  • conformité, observance.
 14. inférieur
  • , e adj. (lat. inferior, compar. de inferus “placé en dessous”)
  • 1. поставен по-долу, долен; la machoire ~e долна челюст; cours ~ d’un
  • fleuve долно течение на река; membres ~s долни крайници, крака;
  • 2. прен. низш; rang ~ низш чин; animal ~ низшо животно;
  • 3. лошокачествен;
  • 4. по-низкостоящ;
  • 5. m., f. подчинен;
  • 6. по-малък; 6 est ~ à 8 шест е по-малко число от осем. ◊ planètes
  • ~es планети, които са по-близо до Слънцето от Земята (Меркурий и
  • Венера). ◊ Ant. supérieur.
 15. disposition
  • f. (lat. dispositio)
  • 1. разположение, разпределение, наредба; ~ des pièces d’un appartement разположение на стаите в апартамент;
  • 2. pl. мерки приготовления, постановления; prendre ses ~s вземам мерки;
  • 3. разполагане;
  • 4. прен. разположение; être à la ~ de qqn. съм на разположение на някого;
  • 5. мед. предразположение;
  • 6. дарба, склонност; des ~s innées вродени дарби;
  • 7. юр. постановление, разпореждане;
  • 8. клауза (на договор, завещание).
 16. cependant
  • adv. (tout ce pendant; de pendant)
  • 1. ост. през това време, в това време, в този момент;
  • 2. conj. въпреки това, при все това, все пак, но, ала, обаче. ◊ ~ que докато. ◊ Ant. car.
 17. disparité
  • f. (lat. disparilitas) рядко
  • 1. несходство, несъгласие;
  • 2. несъразмерност.�� ◊  Ant. parité, conformité, accord.
 18. traitement
  • m. (de traiter)
  • 1. третиране; обноски;
  • 2. заплата на държавен служител;
  • 3. лекуване, лечение, режим; ~ ordonné par le médicin лечение, предписано от лекар;
  • 4. обработване, обработка; ~ des déchets radioactifs обработка на
  • радиоактивните отпадъци; ~ de l’information инф. обработка на
  • информацията;
  • 5. ост. хранене, грижи (за някого).
 19. lorsque
  • conj. (de lors et que)
  • 1. когато, като, след като; lorsqu’une foi веднъж щом, от момента в който;
  • 2. (за едновременност) тогава когато; il parle, lorsqu’il faut agir той говори тогава, когато трябва да се действа.
 20. versement
  m. (de verser) внасяне на пари; вноска, влог; faire un ~ правя вноска (на парична сума); le ~ s’élève à 10 000 mille francs вноската е на сума 10 000 франка.
 21. subséquent /subsekan/
  , e adj. (lat. subsequens, -entis, p. prés. de subsequi “suivre de près”) следващ. ◊ Ant. antécédent, précédent.
 22. indemnité
  • f. (lat. indemnitas)
  • 1. обезщетение; парична помощ; ~ de licenciement обезщетение при уволнение;
  • 2. възнаграждение; ~ parlementaire допълнително възнаграждение на депутатите (за покриване на някои разходи). ◊ sans ~ безвъзмездно.
 23. décès
  m. юр. смърт; acte de ~ смъртен акт; constatation de ~ установяване на смърт.
 24. représailles
  f. pl. (lat. médiév. represalia, p.-ê. d’apr. l’it. rappresaglia, de riprendere “reprendre”) 1. репресалии - наказателни мерки, предприети от една държава в отговор на противоправни действия на друга държава; 2. разш. отмъщение. ◊ user de ~ отвръщам с репресалии. ◊ Ant. pardon.
 25. épargne
  • f. (de épargner)
  • 1. пестене, спестяване, пестеливост, спестовност;
  • 2. pl. икономии, спестени пари, готови пари. ◊ caisse d’~ спестовна каса. ◊ Ant. gaspillage; consommation.
 26. délai
  • m. (de l’a. fr. deslaier)
  • 1. срок; avant le ~ преди срока; dans le ~ в срок от;
  • 2. отсрочка, отлагане; sans ~ неотложно, без отлагане; à bref ~ след малко; в кратко време; ~ de grâce юр. отсрочка на дълг; гратисен период; ~ franc безсрочен (за дълг и др.).
 27. soupir
  • m. (de soupirer)
  • 1. въздишка;
  • 2. pl. поет. стонове, въздишки;
  • 3. муз. четвърт пауза. ◊ rendre le dernier ~ издъхвам, умирам.
 28. orignal
  m. (du basque oregnac, pl. de oregna “cerf”) зоол. канадски лос, Cravus alces.
 29. grange
  f. (lat. pop. °granica, de granum “grain”) зем. сайвант, плевня (за прибиране на реколта), хамбар.
 30. malfaiteur
  , trice m., f. (adapt. lat. malefactor, d’apr. faire) злодей, злодеец, злосторник. ◊ Ant. bienfaiteur.
Author:
fa31
ID:
125495
Card Set:
les mots français - bg , bul 2
Updated:
2012-01-01 23:11:53
Tags:
les mots français bg bul
Folders:

Description:
française
Show Answers: