english - bulgarian 1

Card Set Information

Author:
fa31
ID:
125587
Filename:
english - bulgarian 1
Updated:
2012-05-30 01:43:30
Tags:
english bulgarian
Folders:

Description:
english - bulgarian
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user fa31 on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. utter [´ʌtə]
  • v
  • 1. издавам (звук), изпускам (въздишка);
  • 2. изказвам, изразявам, изричам, издумвам, продумвам, проговарям, произнасям;
  • 3. пускам (в обращение), емитирам.adj
  • 1. пълен, абсолютен, безусловен, съвършен, решителен, категоричен, краен; an ~ stranger съвсем непознат (чужд) (to); ~ refusal решителен отказ; ~ darkness абсолютна тъмнина; пълен мрак;
  • 2.: ~ barrister младши адвокат;
  • 3. странен, чудноват.
 2. hamper [´hæmpə]
  • I. v затруднявам; затормозявам; възпрепятствам, спъвам, преча
  • (попречвам) на; обременявам; a ~ed lock ключалка, която запъва (която
  • трудно се отваря);
 3. emergence [i´mə:dʒəns]
  • n
  • 1. появяване, изплуване;
  • 2. прен. изникване, (внезапна) поява;
  • 3. геол. издигане на сушата;
  • 4. мин. (резервен) втори изход на повърхността.
 4. foster [´fɔstə]
  • v
  • 1. храня, подхранвам;
  • 2. отглеждам, възпитавам, грижа се за, гледам;
  • 3. насърчавам, поощрявам; подпомагам; благоприятствам за.
 5. endorse [in´dɔ:s]
  • v
  • 1. фин. джиросвам, подписвам се на гърба на, индосирам;
  • 2. подписвам се като поръчител (на полица и под.);
  • 3. правя забележка на гърба на документ; визирам (паспорт); to ~ o.’s
  • driving licence отбелязвам извършено пътно нарушение (на гърба на
  • разрешително за каране на кола);
  • 4. потвърждавам, одобрявам, подкрепям; to ~ over фин. джиросвам, прехвърлям (to).
 6. implicit [im´plisit]
  • adj
  • 1. който се подразбира, косвен, имплицитен; ням, скрит; който се
  • съдържа, заключава (in); ~ denial мълчаливо отричане; ~ function мат.
  • недоразвита функция; ~ cost икон. неявен разход; ~ contract theory икон.
  • теория за неявния договор;
  • 2. пълен, абсолютен, неограничен, безрезервен, безграничен; ~ belief сляпа вяра; ◊ adv implicitly.
 7. occur [ə´kə:]
  • v (-rr-) 1. срещам се, намирам се (за минерали, видове, предмети);
  • 2. ставам, случвам се, настъпвам (за събитие); don’t let it ~ again! това да не се повтаря!
  • 3. идва ми наум; it ~red to me that... дойде ми наум, че...;
  • 4. геол. залягам.
 8. conjunction [kən´dʒʌηkʃən]
  • n
  • 1. съединение, връзка; свързване; конюнкция; in ~ with заедно с, в съгласие с;
  • 2. съвпадение, стечение; an unusual ~ of circumstances необичайно стечение на обстоятелства;
  • 3. астр. предполагаема близост на две небесни тела; пресичане на пътищата, срещане (на небесни тела);
  • 4. ез. съюз.
 9. snappy [´snæpi]
  • adj
  • 1. = snappish;
  • 2. жив, енергичен, пъргав; make it ~ разг. по-бързо, по-чевръсто! живо!
  • 3. остроумен, на място;
  • 4. елегантен, шик, моден; ◊ adv snappily;
  • 5. мразовит, студен;
  • 6. пращящ (за огън).
 10. greedy [´gri:di]
  adj лаком, ненаситен, жаден, алчен (of, for); (as) ~ as a wolf много лаком; ~ guts sl лакомник, ненаситник; ◊ adv greedily.
 11. grouchy [´grautʃi]
  adj разг. нацупен, навъсен, намръщен, начумерен, кисел, в лошо настроение; ◊ adv grouchily.
 12. hefty [´hefti]
  • adj
  • 1. разг. як, здрав, мускулест; мъжествен, снажен, нар. левент;
  • 2. голям, тежък; солиден; a ~ bill (wage) тлъста (дебела) сметка (надница); ◊ adv heftily.
 13. vanity [´væniti]
  • n
  • 1. суета, суетност, пустота; външен блясък; ~ fair панаир на суетата, висшето общество;
  • 2. самомнение, славолюбие, тщеславие, пустословие.
 14. tier [taiə]
  • n
  • 1. човек, който свързва;
  • 2. свързване, заякчаване, затвърдяване, заздравяване;
  • 3. ам. детска престилка.

  • [tiə]
  • I. n
  • 1. ред, редица; поредица; театр. ранг; a three-~ cake торта на три нива (с три блата);
  • 2. намотка; pl въже, навито на кръгове;
  • 3. ниво, разряд, степен (в рамките на организация, система и пр.); II. v нареждам на редици (и up).
 15. broad [brɔ:d]
  • I. adj
  • 1. широк, просторен, грамаден; he has a ~ back той е (широко)плещест
  • мъж; прен. той има широк гръб, носи; a ~ range of issues широк кръг от
  • въпроси;
  • 2. широк, обширен; the ~ ocean (seas) необятната шир;
  • 3. общ, в общи линии; най-съществен, основен; in ~ outline в общи линии; ~ rules основни правила;
  • 4. подчертан, силен (за акцент, диалект);
  • 5. прен. свободен, независим; поет. волен, толерантен; ~ mind (човек) с
  • широк ум (възгледи); B. Church либерално течение в Англиканската църква;
  • 6. груб, неприличен, непристоен, вулгарен, циничен, нецензурен; ~ humour
  • просташки хумор; • in ~ daylight посред бял ден; a ~ hint недвусмислен
  • намек; it’s as ~ as it is long все едно, няма разлика, не врат, ами шия;
  • ~ seal държавен печат; II. adv
  • 1. широко;
  • 2. свободно, независимо, самостоятелно, неограничено;
  • 3. напълно, изцяло, докрай; III. n
  • 1. геогр. pl: the (Norfolk) Broads езера, солени блата (в Норфък);
  • 2. широката част на нещо;
  • 3. sl лека, продажна жена;
  • 4. ам. театр. огледален рефлектор.
 16. encompass [in´kʌmpəs]
  • v
  • 1. обкръжавам, обграждам; заграждам, заобикалям (и прен.);
  • 2. прен. съдържам, включвам; обхващам.
 17. constrain [kən´strein]
  • v
  • 1. принуждавам, насилвам; to feel ~ed to do s.th. чувствам се принуден да направя нещо;
  • 2. (за дрехи) стягам, притеснявам, ограничавам движенията на; I feel ~ed
  • to speak my mind freely не се чувствам свободен да изложа мислите си;
  • 3. задържам насила, затварям;
  • 4. ост. затварям (в затвор), слагам зад решетките.
 18. batch [bætʃ]
  • I. n
  • 1. количество хляб от еднократно замесване, “фурна”;
  • 2. строит. количество бетон при едно бъркане;
  • 3. група, купчина; партида, количество, серия; сметка; of the same ~ от едно тесто, от един дол дренки;
  • 4. комп. група от команди или данни, които се обработват като едно цяло; II. 1. обработвам на групи;
  • 2. австр. (за мъж) готвя, домакинствам, шетам.
 19. token [toukn]
  • n
  • 1. знак, символ; признак, белег; опознавателен знак; in ~ of, as a ~ of в
  • знак на; to give ~s of intelligence проявявам признаци на
  • интелигентност;
  • 2. (нещо дадено за) спомен, подарък;
  • 3. жетон;
  • 4. жп жезъл (при електрожезълна система на връзка по еднолинеен жп път);
  • 5. attr символичен; само за форма; ~ payment символично (частично)
  • заплащане (на част от дълг за доказателство, че ще бъде изплатен); ~
  • money ост. жетони, монети, сечени от частна фирма; фин. платежно
  • средство с номинална стойност; ~ voting гласуване на сума в парламента,
  • чийто точен размер може да се промени впоследствие; ~ resistance
  • (strike) съпротива само колкото да се каже; • by this (the same) ~ още
  • повече, освен това; по тази причина, по същата логика; също така,
  • аналогично; more by ~ (that) още повече, че.
 20. span [spæn]
  pt от spin.

  • I. v (-nn-)
  • 1. меря с педя; обхващам, обгръщам (и прен.); his eye ~ned the distance той измери разстоянието с око;
  • 2. простирам се над (за мост, свод); to ~ a river with a bridge построявам мост над река;
  • 3. мор. връзвам с въже;
  • 4. пълзя (за гъсеница педомерка, копринена буба и под.); II. n
  • 1. педя (= 9 инча); прен. късо разстояние; кратък период от време; our life is but a ~ животът ни е много кратък;
  • 2. ширина (на свод, мост); ав. разпереност на крилата;
  • 3. дължина от край до край; the whole ~ of Roman history цялата история на Римската империя;
  • 4. мор. вързано въже с примка по средата.

  • [´spæn¸nju:]
  • -new adj ост. чисто нов.
 21. patch [pætʃ]
  • I. n
  • 1. кръпка; not to be a ~ on s.o. (s.th.) не мога да се сравня с някого
  • (нещо), нищо не представлявам в сравнение с някого (нещо); ~ pocket
  • външен джоб (не рязан в плата);
  • 2. парче пластир за рана;
  • 3. парче от тъмна материя за предпазване на окото;
  • 4. изкуствена бенка;
  • 5. (малко) парче земя; парче земя, засято с някаква култура; cabbage ~ зеленчукова градинка;
  • 6. парче, остатък, парченце, къс(че);
  • 7. петно;
  • 8. воен. емблема, зашита на ръкава на войнишка униформа, която показва принадлежността към определена бойна единица;
  • 9. период, етап; to be going through a bad ~ (пре)минавам през лош период;
  • 10. временна електрическа линия;
  • 11. фракционна обложка (накладка);
  • 12. район (за който отговаря даден полицай, социален работник); on your ~
  • в твоя район; • to strike a bad ~ имам лош късмет, не ми върви; purple
  • ~es ефектни (силни) пасажи в литературно произведение; II. v
  • 1. кърпя, закърпвам, слагам кръпка на (и с up);
  • 2. служа за кръпка (за плат);
  • 3. прен. скърпвам как да е (обикн. с up);
  • 4. оправям, уреждам, изглаждам (спор и пр.) (обикн. с up);
  • 5. правя (съшивам) от отделни парчета (напр. юрган) (together).
 22. nibble [´nibəl]
  • I. v
  • 1. гриза, хапя; отхапвам си (захапвам) по малко; хрупкам (за овце);
  • кълва (за риба); to ~ (at a bait) кълва на въдицата (и прен.); to ~ at
  • an idea обмислям идея, но не мога да се реша;
  • 2. разг. критикувам, заяждам се (at);
  • 3. to ~ off изяждам стръвта, без да се хвана на въдицата (за риба); II. n
  • 1. гризане, хапане; хрупкане; кълване; отхапване по малко; I never had a
  • ~ all day цял ден нито една риба не клъвна (не улових нито една риба);
  • 2. хапка; малко количество (трева и пр.);
  • 3. pl бисквитки, ядки и други дребни неща за похапване;
  • 4. колеблив (нерешителен) жест на приемане.
 23. assignment [ə´sainmənt]
  • n
  • 1. определяне, назначаване, възлагане; ам. назначение (на служба);
  • 2. прехвърляне (на право, имот); документ за това;
  • 3. приписване, отнасяне, отдаване, обясняване, придаване;
  • 4. ам. (възложена) задача, зададен урок, домашна работа.
 24. weird [wiəd]
  • I. adj
  • 1. съдбоносен, фатален; the ~ sisters орисниците;
  • 2. свръхестествен, неземен;
  • 3. разг. необикновен, странен, особен; старомоден; ◊ adv weirdly; II. n шотл. съдба.
 25. vulnerability [¸vʌlnərə´biliti]
  n уязвимост, ранимост.

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview