english - bg bul 2

Card Set Information

Author:
fa31
ID:
125626
Filename:
english - bg bul 2
Updated:
2012-01-03 13:14:58
Tags:
english bg bul
Folders:

Description:
english - bg bul 2
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user fa31 on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. abduction [æb´dʌkʃən]
  n отвличане, похищение.
 2. hike [haik]
  • I. v
  • 1. скитам, пътешествам, ходя пеш (из планини и пр.; about); to ~ it изминавам пешком;
  • 2. ам. воен. марширувам;
  • 3. мъкна, тътря;
  • 4. скитам, безделнича;
  • 5. повишавам (рязко) цени;
  • 6. дръпвам, придръпвам;
 3. pinch [pintʃ]
  • I. v
  • 1. щипя, ощипвам; to ~ o.’s finger in the door прищипвам си пръста на вратата; when hunger ~es когато гладът застърже отвътре;
  • 2. притискам, стягам; everyone knows best where his own shoe ~es всеки
  • най-добре си знае къде го стиска чепикът; that’s where the shoe ~es
  • прен. там е белята, там го стиска чепикът;
  • 3. стеснявам, притеснявам, ограничавам; to ~ o.s. лишавам се от
  • необходимото; разг. затягам колана; to ~ s.o. for food броя залъците на
  • някого; to ~ and scrape for o.’s children лишавам се (отделям от залъка
  • си) заради децата си;
  • 4. живея оскъдно, правя много икономии, пестя, стискам се, скъпя се;
  • 5. пускам в пълна бързина (кон на състезание, яхта и пр.);
  • 6. геол. изклинвам се, стеснявам се (за жила, пласт);
  • 7. вземам чрез изнудване; изнудвам;
  • 8. отчеквам, оронвам, изронвам (млади пъпки или филизи по растения); и ~ out (off);
  • 9. sl открадвам, задигам, отмъквам, ограбвам;
  • 10. sl арестувам, “окошарвам”, “слагам на топло”; II. n
  • 1. щипване, ощипване; to give s.o. a ~ щипвам някого;
  • 2. стискане, свиване, стягане; the ~ of poverty разг. нуждата,
  • мизерията, беднотията; ~-faced отслабнал (измършавял, изпит) в лицето;
  • the ~ of hunger свиването (стърженето) на стомаха от глад; to be under
  • the ~ of necessity принуден съм от необходимостта; to feel the ~
  • бедствам; мизерувам; става ми тясно; at a ~, in a ~ при крайна нужда, в
  • краен случай; when it comes to the ~ в решаващия (критичния) момент,
  • разг. когато стане горещо; it was a close ~ 1) положението беше
  • критично; 2) насмалко не закъснях;
  • 3. щипка, стиска (сол и пр.); “троха”, малко количество; I wouldn’t give
  • a ~ of snuff for it не бих дал и пукнат грош за това; to take s.th.
  • with a ~ of salt приемам нещо с резерви, с едно на ум; не го вземам като
  • чиста монета;
  • 4. геол. изклинване, постепенно намаляване, изтъняване (на пласт, жила и пр.);
  • 5. лом, лост (и ~ bar);
  • 6. тех. секач (стоманен); замба, пробойник;
  • 7. sl арест, “окошарване”;
  • 8. ам. sl внезапно нападение;
  • 9. sl кражба, задигане, отмъкване; обир.
 4. thrill [θril]
  • I. v
  • 1. треперя, потръпвам, потрепервам, разтрепервам (се), развълнувам (се);
  • вълнувам (се) силно; изпълвам с трепет, възбуждам, наелектризирам,
  • накарвам някого да му се разтупка сърцето; ~ed with joy (terror) обзет,
  • обхванат от радост (ужас); it ~s me to the marrow то ме пронизва целия;
  • fear ~ed through my veins по жилите ми премина трепет, разтреперах се от
  • страх; to ~ at the thought трепетно въодушевление ме изпълва при
  • мисълта за;
  • 2. трептя, треперя (за глас);
  • 3. щипя (прен.), обиждам, нападам;
  • 4. ост. пробивам, провъртам;
  • 5. вибрирам, трептя, колебая се; II. n
  • 1. трепет, треперене, потреперване, разтреперване, тръпки, вълнение, възбуда; a ~ of joy радостни тръпки;
  • 2. трептящ звук; вибрация, колебание;
  • 3. мед. шум, долавян при преслушване;
  • 4. разг. сензация, сензационна история; ~s and spills вълнуващо преживяване.
 5. roost [ru:st]
  • I. n
  • 1. прът, на който кокошките спят; курник, кокошарник; to rule the ~ господар съм, командвам, давам тон;
  • 2. място за спане; to go to ~ лягам си, прибирам се да спя; • misdeeds
  • come home to ~ престъпленията се стоварват на този, който ги е извършил;
  • II. v лягам си (прибирам се) да спя
 6. spook [spu:k]
  • разг. I. n
  • 1. дух, (при)видение, призрак;
  • 2. ам. шпионин; II. v
  • 1. плаша, изплашвам;
  • 2. обитавам, явявам се (за дух).
 7. excessive [ik'sesiv]
  a прекален, прекомерен
 8. quench [kwent¦]
  • 1. гася, загасявам (огън, сдетлина), угасвам 2. уталожвам (се),
  • утолявам 3. потискам (желание), убивам (вяра и пр.), слагам край на,
  • потушавам (въстание и пр.) 4. охлаждам (и тех.), тех. закалявам
  • (стомана) 5. sl. накарвам (някого) да млъкне, затварям (някому) устата
 9. cease [si:s] I.
  • 1. книж. спирам, преставам to CEASE (from) working преставам/спирам да
  • работя 2. прекратявам, прекъсвам, преустановявам, спирам to CEASE
  • fire прекратявам военните действия to CEASE payment фин. спирам
  • плащанията, фалирам II. n спиране, прекъсване, край without CEASE
  • неспирно, непрекъснато, безспир
 10. rural ['ruərəl]
  a селски, провинциален

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview