les mots français - bg , bul 3

The flashcards below were created by user fa31 on FreezingBlue Flashcards.

 1. offense
  • f. (lat. offensa)
  • 1. обида, оскърбление;
  • 2. рел. прегрешение (спрямо Господ);
  • 3. обида на държавен глава. ◊ il n’y a pas d’~ ! няма нищо! ◊ Ant. compliment, flatterie
 2. vilain
  e adj. et n. (du bas lat. villanus “habitant de la campagne (villa)”)

  • 2. ост. отвратителен, лош, низък, долен; ~es actions отвратителни постъпки; ~s mots лоши, цинични думи;
  • 3. лош, немирен (за дете); c’est ~ de tirer la langue лошо е да се плезиш;
  • 4. грозен, противен; elle est ~e тя е грозна;
  • 5. отвратителен, лош (за време); il fait ~ разг. времето е лошо;
  • 6. m. силна караница;
  • 7. m., f. лошо, немирно дете. ◊ ~es maladies разг. венерически
  • болести. ◊ Ant. bourgeois, gentilhomme, noble; gentil, beau,
  • joli.
 3. assidu
  • , e adj. (lat. assiduus)
  • 1. усърден, ревностен, старателен;
  • 2. прилежен; élève ~ прилежен ученик;
  • 3. постоянен.��c Ant. inexact, négligent.
 4. pénitence
  • f. (lat. pœnitentia)
  • 1. рел. разкаяние, покаяние; faire ~ разкайвам се, покайвам се;
  • 2. наказание; être (mettre) en ~ наказвам дете (да не мърда, да стои на място);
  • 3. спорт. наказателна глоба (при игра). ◊ par ~ за наказание. ◊ Ant. endurcissement, impénitence.
 5. joie /jua/
  • f. (lat. gaudia, plur. neutre de gaudium, fém. en lat. pop.)
  • 1. радост; веселост; ~ infinie безкрайна радост; éprouver de la ~
  • изпитвам радост; être ivre de ~ опиянен съм от радост; ~ de la réussite
  • радост от успеха;
  • 2. pl. удоволствия; les ~s des sens удоволствията на сетивата. ◊
  • feu de ~ огън, който се пали на празненства; s’en donner à ��cœur
  • ~наслаждавам се, радвам се на нещо до насита. ◊ Ant. tristesse, chagrin, peine, affliction, désenchantement, désespoir, douleur, ennui
 6. attente
  f. (de attendere) чакане, очакване.��c contre toute ~ съвсем неочаквано; salle d’~ чакалня.
 7. friandise
  • f. (de friand)
  • 1. ост. лакомство (за храна);
  • 2. бонбон, сладкиш, лакомство.
 8. museau
  • m. (lat. pop. musum, o. i.)
  • 1. муцуна (на животно);
  • 2. разг. мутра, лице.
 9. entente
  • f. (lat. pop. intenditus “compris”)
  • 1. ост. смисъл, значение, тълкуване;
  • 2. разбиране, вещина;
  • 3. разбирателство, съгласие, сговор, споразумение; ~ entre producteurs,
  • entre entreprises споразумение между производители, между предприятия;
  • 4. съглашение, спогодба. ◊ Ant. conflit, désaccord; dispute, haine, mésentente.
 10. sérénité
  • f. (lat. serenitas)
  • 1. яснота, ведрина;
  • 2. спокойствие (на душата, съзнанието и др.).
 11. accablement
  m. (de accabler) претоварване, преумора, смазване; ~ de corps телесна умора; ~ d’esprit униние на духа.
 12. gyrophare
  m. (de gyro- et phare) въртящ се светещ буркан на полицейска и др. кола.
 13. angoisse
  • f. (lat. angustia)
  • 1. мъчително безпокойство, тревога, вълнение;
  • 2. чувство на тревожен страх. c Ant. placidité, sérénité, tranquillité.
 14. figé
  • , e adj. (de figer)
  • 1. сгъстен, съсирен;
  • 2. скован; замръзнал, застинал; sourire figé застинала усмивка;
  • 3. стереотипен; morale ~e стереотипен морал.
 15. étrange
  • adj. (lat. extraneus “étranger”)
  • 1. странен, особен, необикновен;
  • 2. чуден, чудноват.
 16. fâcheux
  • , se adj. (de fâcher)
  • 1. неприятен, досаден;
  • 2. ост. труден, мъчен;
  • 3. m. досаден, неприятен човек. ◊ c’est ~ неприятно е. ◊ Ant. heureux, propice; bienvenu.
 17. anodin
  • , e adj. (bas lat. anodynos)
  • 1. успокоителен ;
  • 2. прен . безобиден , незначителен ;
  • 3. безопасен , безобиден ; une blessure tout à fait ~e съвсем безобидна рана ;
  • 4. m. успокоително лекарство . c Ant. dangereux, important.
 18. agile
  • adj. (lat. agilis)
  • 1. ловък, лек, пъргав, сръчен; гъвкав, похватен;
  • 2. хитър, изобретателен; esprit ~ подвижен, находчив ум.��c Ant. lourd, gauche, lent.
 19. asile
  • m. (lat. asylum)
  • 1. убежище, подслон;
  • 2. приют;
  • 3. забавачница; детска градина;
  • 4. прен. покровителство, защита.��c ~ d’aliénés лудница
 20. épouvantail
  • m. (de épouvanter)
  • 1. плашило, страшило чучуло;
  • 2. прен. много грозен човек.
 21. herbivore
  adj. et m. (de herbe et -vore) тревопасен; m.pl. тревопасни животни.
 22. aveu
  • m. (des anc. formes de avouer: j’aveue)
  • 1. признание, признаване, самопризнание;
  • 2. съгласие; sans votre ~ без вашето съгласие.��c de l’~ de tout le
  • monde по всеобщо мнение; homme sans ~ човек без съвест; интригант.
 23. vigueur
  • f. (lat. vigor, de vigere “être plein de force”)
  • 1. яркост, здравина, сила, мощ; la ~ d’un coup силата на удар; ~ virile мъжка сила, мъжественост;
  • 2. енергия, бодрост, изразителност, пъргавина;~ de l��’esprit пъргавина на ума; ~ du style изразителност на стила;
  • 3. сила, ефикасност; entrer en ~ влизам в сила (за закон); être en ~ в
  • сила съм, използвам се; la ~ d’une loi ост. силата на закон. ◊
  • Ant. atonie, débilité, faiblesse, mollesse, mièvrerie; abandon,
  • désuétude.
 24. commode
  • I. adj. (lat. commodus)
  • 1. удобен; vêtement ~ удобна дреха;
  • 2. благоприятен; лесен, прост; occasion ~ благоприятен случай; c’est ~ à
  • faire това е лесно да се направи; il est plus ~ de partir по-лесно е да
  • се тръгне;
  • 3. тих, спокоен; caractère ~ тих характер;
  • 4. снизходителен, непридирчив. ◊ elle n ’est pas ~, la directrice
  • директорката е строга и взискателна. II. ��f. (de commode 1 :armoire
  • commode) скрин.
 25. disparité
  • f. (lat. disparilitas) рядко
  • 1. несходство, несъгласие;
  • 2. несъразмерност.�� ◊  Ant. parité, conformité, accord.
 26. allocation
  • f. (lat. médiév. allocatio) отпускане сума (за разходи, награди и
  • др.); парична помощ; ~ de chômage социална помощ при безработица; ~
  • familiale семейни добавки; ~ parentale d’éducation парична помощ,
  • отпускана на родител прекъснал работа, за да гледа детето си.��c ~
  • viagère пожизнена рента.
 27. mollet
  • , te adj. (dimin. de mol)
  • 1. мек, нежен;
  • 2. m. анат. прасец (мускул). ◊ œuf ~ средно сварено яйце.
 28. emplacement
  • m. (de en- et placer)
  • 1. място, подходящо за определена дейност;
  • 2. местонахождение (на сграда, паметник, град). ◊ plan de l ’~ архит. ситуационен план.
 29. lentille
  • f. (lat. lenticula, dim. de lens “lentille”)
  • 1. бот. леща;
  • 2. физ. леща; лупа; ~ biconvexe двойно изпъкнала леща; ~ biconcave двойно вдлъбната леща;
  • 3. мор. стъкло на илюминатор;
  • 4. pl. лунички.�� ◊ ~ d ’eau бот. водна леща.
 30. apte
  • adj. (lat. aptus)
  • 1. годен, способен;
  • 2. юр. правоспособен. c Ant. inapte, incapable.
 31. affront
  • m. (de affronter “couvrir de honte”, en a. fr.) обида, публично
  • оскърбление, опозоряване; faire un ~ à qqn. обиждам публично някого.��c
  • Ant. louange.
 32. soyeux
  • , se adj. (de seil, soil)
  • 1. ост. копринен, свилен;
  • 2. фин и мек като коприна; копринен;
  • 3. фабрикант на коприна (в Лион).
 33. carnivore
  • adj. et m. (lat. carnivorus, de caro, carnis “chair” et vorare “dévorer”)
  • 1. месояден;
  • 2. m. зоол. месоядно животно;
  • 3. който обича да яде месо (за човек).
 34. vertu
  • f. (lat. virtus “mérite de l’homme (vir)”)
  • 1. добродетел; моралност;
  • 2. благонравие, нравственост, целомъдрие (за жена);
  • 3. доблест, мъжество; воинска смелост;
  • 4. качество, свойство; parer qqn. de toutes les ~s приписвам на някого
  • всички качества; ~ curative лечебно свойство (на лекарство);
  • 5. pl. рел. ангели от втора йерархия;
  • 6. ост. морална сила, душевна сила;
  • 7. loc. prép. en ~ de въз основа на, по силата на, в името на.�� ◊
  • il a de la ~ разг. той има заслуги за това; femme de petite ~ жена с
  • леко поведение; dragon de ~ прекалено добродетелна и целомъдрена
  • жена.�� ◊ Ant. lâcheté; défaut, vice; immoralité, imperfection;
  • débauche, libertinage.
 35. espèce
  • f. (lat. species “aspect, apparence”)
  • 1. вид; de la même ~ подобен, приличен на; de toute ~ от всякакъв вид, разнообразни, различни;
  • 2. род, порода; l’~ humaine човешки род;
  • 3. юр. даден случай; cet argument n’est pas valable en l’~ аргументът не
  • е валиден в дадения случай; cas d’~ случай, в който се изисква
  • тълкуване на закона (който трябва да се разгледа специално);
  • 4. разг. тип, долен човек; une ~ d’imbécile глупак, тъпак;
  • 5. в съчет. une ~ de някакъв си, нещо като, нещо подобно на, един вид; une ~ de jaquette нещо като жакет;
  • 6. pl. налични пари; payer en ~s плащам с налични пари; ~s sonnantes
  • звонкови монети (сребро, злато). ◊ les saintes ~s светите дарове
  • (причастие).
 36. sourd
  • , e adj. (lat. surdus)
  • 1. глух; ~ comme un pot напълно глух;
  • 2. притъпен, малко звучен, неясен, глух; bruit ~ глух, притъпен звук;
  • 3. блед, матов (за цвят); teint ~ блед цвят;
  • 4. ~ à прен. нечувствителен, неумолим, глух; невъзприемчив; rester ~ aux
  • cris de ses frères оставам безчувствен към виковете на братята си;
  • 5. таен, безшумен; вътрешен, тъп; douleur ~e тъпа болка; colère ~e безмълвна ярост; une lutte ~e скрита, тайна борба;
  • 6. грам. глух; consonnes ~es глухи съгласни;
  • 7. m., f. глух човек. ◊ crier (frapper) comme un ~ разг. викам,
  • удрям с всички сили; faire la ~e oreille разг. правя си оглушки. ◊
  • Ant. éclatant, sonore; vif, aigu.
 37. gîte
  • m. et f. (a. p. p. de gésir)
  • 1. m. жилище, дом, подслон; свърталище; offir le ~ à qqn. предлагам подслон на някого;
  • 2. m. леговище (на животно и най-вече на заек);
  • 3. m. мин. залежи;
  • 4. m. готв. долна част на телешки бут;
  • 5. f. мор., в съчет. donner de la ~ накланям се встрани (за кораб);
  • 6. f. място, където се е забил заседнал кораб.
 38. frayeur
  f. (lat. fragor “fracas”) страх.
 39. toile
  • f. (lat. tela, de texere “tisser”)
  • 1. платно; ~ fine фино платно;~ de coton�� памучно платно; tisser la ~ тъка платно;
  • 2. театр. рисувана завеса, кулиса; ~ de fond задна кулиса;
  • 3. картина, платно; fixer sur la ~ рисувам;
  • 4. воен. палатка;
  • 5. прен. клопка, капан. ◊ ~ cirée мушама (за маса); ~ d’araignée паяжина.
 40. verrou
  • m. (du lat. veruculum, dimin. de veru “broche”)
  • 1. ключалка, мандало; резе; mettre le ~ затварям (с резе);
  • 2. геогр. скалист блок, който прегражда долина;
  • 3. заклещване на ръка или крак при катерене в алпинизма (вид техника);
  • 4. препятствие пред някакво действие;
  • 5. устройство за фиксиране на железопътни стрелки;
  • 6. тяло на затвор на пушка. ◊ être sous les ~s в затвора съм.
 41. chauve
  • adj. (lat. calvus)
  • 1. плешив;
  • 2. оголен, обезлесен;
  • 3. m. плешив човек. ◊ être ~ comme un oeuf (une bille, un genou) разг. напълно съм плешив. ◊ Ant. chevelu.
 42. éclat
  • m. (de éclater)
  • 1. къс, отломък, парче;
  • 2. избухване, тряскане, пукане; трясък, пукот; l’~ des bombes трясъкът на бомбите; ~ de tonnerre трясък от гръм;
  • 3. блясък, сияние, силно осветление, светлина; l’~ du soleil блясъкът на слънцето;
  • 4. свежест; l’~ du visage свежестта на лицето;
  • 5. скандал; faire un ~ правя скандал;
  • 6. слава, великолепие;
  • 7. loc. adv. avec ~ бляскаво; буйно, скандално; d’~ забележителен. ◊ rire aux ~s смея се гръмко.
 43. chair
  • f.(lat. caro, carnis)
  • 1. човешко месо; плът; entre cuir et ~ под кожата; ~ à canon пушечно месо; ~ flasque отпусната плът;
  • 2. ост. месо на животни; ~ de porc свинско месо; ~ de bœuf говеждо месо;
  • ~ fumée, salée пушено, солено месо; ~ blanche бяло месо на птици; ~ à
  • saucisse колбас от свинско месо;
  • 3. месеста част на плодове; la ~ d’une prune месеста част на слива;
  • 4. кожа; avoir la ~ fraîche имам свежа кожа;
  • 5. тяло, месо;
  • 6. гола част от човешко тяло на картина. ◊ avoir la ~ de poule
  • настръхва ми кожата (от студ или от страх); c’est lui en ~ et en os това
  • е той цял-целеничък; des êtres en ~ et en os същества от кръв и плът
  • (живи същества); il n’est ni ~ ni poisson той е колеблив, не смее да
  • вземе страна; ni ~ ni poisson ни рак, ни риба; donner la ~ de poule à
  • qqn. карам някого да се разтрепери, да настръхне; couleur ~ розов цвят
  • на плътта (при представители на бялата раса); les plaisirs de la ~
  • плътски удоволствия; péché de la ~ рел. плътски грях; hacher menu comme ~
  • à pâté разг. надробявам, накълцвам на дребно. ◊ Ant.
  • squelette; âme, coeur, esprit. ◊ Hom. chaire, cheire, cher,
  • chère.
 44. corbeau
  • m. (lat. corvus)
  • 1. зоол. гарван, Corvus;
  • 2. разг. издаден камък или дърво на зид, служещ за подпора на греда;
  • 3. ост., разг. свещеник;
  • 4. автор на анонимни писма;
  • 5. алчен безскрупулен мошеник. ◊ noir comme un ~ съвсем черен.
 45. chaudron
  • m. (de chaudière)
  • 1. котле, менче, медник;
  • 2. нар. лошо, раздрънкано пиано;
  • 3. съдържание на котле, менче;
  • 4. широка горна част на ботуш (около коленете).
 46. lézard
  • m. (lat. lacerta)
  • 1. гущер;
  • 2. разг. ленивец, мързеливец; paresseux comme un ~ много мързелив.�� ◊
  • faire le ~ , prendre un bain de ~ препичам се лениво на слънце.
 47. écaille
  • f. (du germ. occid. °skalja “tuile”)
  • 1. люспа (на риба, змия и др.);
  • 2. черупка (на мида, стрида и др.); ~ d’huître черупка от стрида;
  • 3. мед. кожичка, която се лющи при някои заболявания;
  • 4. метална плочка (на броня и др.);
  • 5. бот. ципа. ◊ tomber en ~s лющя се; ouvrir l’~ отнемам
  • девствеността на момиче; les ~s lui tombent des yeux най-после той
  • проумява истината.
 48. voûte
  • f. (lat. pop. °volvita, class. voluta, p. p. fém. de volvere “tourner,
  • rouler”) свод; en ~ сводест; ~ en ogive, ~ ogivale готически свод (със
  • заострен връх); ~ à plein cintre полукръгъл свод; ◊ ~ du crâne
  • анат. черепен свод; ~ palatine анат. небце; la ~ céleste небесният
  • свод; la ~ d’un four таванът на пещ; ~ plantaire анат. сводът на
  • стъпалото на крака.
 49. libellule
  f. (lat. libella “niveau”, à cause de son vol) зоол. водно конче, Libellula.
 50. péché
  • m. (lat. peccatum “faute, crime”)
  • 1. грях; ~ originel първороден грях; les sept ~s capitaux седемте смъртни гряха;
  • 2. в съчет. ~ mignon слабост; ~ mortel смъртен грях. ◊ à tout ~
  • miséricorde погов. за всяка грешка и прошка. ◊ Hom.
  • pêcher.
 51. enjeu
  • m. (pour en jeu)
  • 1. залог, миза (при игра);
  • 2. прен. залог.
 52. vapeur
  • I. f. (lat. vapor)
  • 1. пара; изпарение; machine à ~ парна машина; fer à ~ парна ютия;
  • renverser la ~ обръщам тягата на парна машина; прен. спирам действие,
  • което започва да става опасно; обръщам хода на нещо; à toute ~ с пълна
  • пара, с пълна мощност; bain de ~ парна баня; pommes de terres à la ~
  • картофи, сварени на пара; condensation de la ~ кондензиране на парата;
  • 2. pl. ост., мед. припадъци, неразположение, прилошаване. ◊ à
  • toute ~ с всичка сила. II. m. (ellipse de bateau à vapeur) мор., ост.
  • параход.
 53. pointu
  • , e adj. (de pointe)
  • 1. островърх, заострен; chapeau ~ островърха шапка;
  • 2. прен. дребнав; докачлив;
  • 3. точен, прецизен;
  • 4. остър, ясен (за глас, звук и др.). ◊ voix ~e остър, писклив глас.
 54. cuve
  • f. (lat. cupa “coupe”)
  • 1. винарска каца, бъчва;
  • 2. ведро, съд с форма на каца, използван в различни производства;
  • 3. резервоар, цистерна. ◊ ~ à développer легенче, съдинка, пълна с разтворител (за проявяване на снимки).
 55. figure
  • f. (lat. figura “forme”)
  • 1. външен вид, образ, облик; ~ d’homme човешки образ;
  • 2. лице; ~ ossease кокалесто лице;
  • 3. личност; les grandes ~s de l’histoire великите исторически личности;
  • 4. рисунка, изображение; илюстрация;
  • 5. pl. фигури; ~s de style стилни фигури; ~s de rhétorique риторични фигури; ~s géométriques геометрични фигури;
  • 6. изражение (на лицето). ◊ faire (bonne) ~ dans le monde играя
  • роля в обществото; център съм на внимание; faire triste ~ имам печален
  • израз на лицето; играя жалка роля; le chevalier à la triste ~ лит.
  • рицарят на печалния образ (Дон Кихот).
 56. berger
  • , ère m., f. (lat. pop. °verbecarius de verbex “brebis”)
  • 1. овчар;
  • 2. прен. духовен ръководител, пастир;
  • 3. m. овчарско куче; ~ allemand куче от порода “германска овчарка”;
  • 4. f. вид широк и дълбок фотьойл. ◊ l ’étoile du ~ вечерницата,
  • Венера; la ~ère de Domrémy Жана Д’Арк; au temps où les rois épousaient
  • les bergères някога, в доброто старо време, много отдавна.
 57. séjour
  • m. (de séjourner)
  • 1. пребиваване, престой;
  • 2. местонахождение;
  • 3. ост. къща, дом. ◊ salle de ~ дневна стая, дневна.
 58. inférieur /anferior/
  • , e adj. (lat. inferior, compar. de inferus “placé en dessous”)
  • 1. поставен по-долу, долен; la machoire ~e долна челюст; cours ~ d’un
  • fleuve долно течение на река; membres ~s долни крайници, крака;
  • 2. прен. низш; rang ~ низш чин; animal ~ низшо животно;
  • 3. лошокачествен;
  • 4. по-низкостоящ;
  • 5. m., f. подчинен;
  • 6. по-малък; 6 est ~ à 8 шест е по-малко число от осем. ◊ planètes
  • ~es планети, които са по-близо до Слънцето от Земята (Меркурий и
  • Венера). ◊ Ant. supérieur.
 59. montant
  • , e adj. (de monter)
  • 1. възходящ;
  • 2. стръмен, който води нагоре;
  • 3. затворен (за дреха). ◊ Ant. descendant.

  • m. (de monter)
  • 1. сума, равносметка, стойност; le ~ des dépenses равносметка на
  • разходите; ~ des allocations сума на социалните надбавки; acquitter un
  • ~ изплащам сума; ~ de la dépréciation сума на амортизационните
  • отчисления;
  • 2. дъх, аромат; пикантен вкус;
  • 3. отвесна греда; подпора.
 60. aire
  • f. (lat. aera)
  • 1. ост. харман, гумно;
  • 2. повърхност;
  • 3. ав. площадка; плац;
  • 4. геом. лице; l’~ d’un triangle лицето на триъгълник;
  • 5. гнездо (на хищна птица);
  • 6. биол. ареал;
  • 7. анат. зона, област.
 61. grondement
  • m. (de gronder)
  • 1. бучене, гърмене; тътнеж, тътен; le ~ du tonnerre тътенът на гръмотевицата; le ~ du canon тътенът на оръдията;
  • 2. ръмжене (на животно);
  • 3. мърморене, ругаене.
 62. exquis
  • , e adj. (lat. exquisitus “recherché”; du v. lat. exquærere “rechercher”)
  • 1. вкусен;
  • 2. прен. приятен, прекрасен, прелестен, превъзходен;
  • 3. ост. забележителен;
  • 4. изтънчен, префинен. ◊ Ant. détestable, exécrable; désagréable.
 63. haleine
  • f. (du lat. anhelare)
  • 1. дъх, дихание; ~ forte лош дъх; prendre (reprendre) ~ поемам си дъх;
  • 2. дишане; ~ courte (courte ~) запъхтяно дишане; ~ égale равно, спокойно дишане;
  • 3. прен., поет. лек ветрец;
  • 4. loc.adv. en ~ в напрежение; tenir qqn. en ~ държа някого в напрежение;
  • 5. времето между две вдишвания. ◊ à perte d ’~, à perdre ~ до
  • изнемогване, до задъхване; безспир; de longue ~ който трае дълго; tout
  • d’une ~, ~��d’une seule без почивка, на един дъх, наведнъж, безспирно;
  • être hors d’~ останал съм без дъх.
Author:
fa31
ID:
125647
Card Set:
les mots français - bg , bul 3
Updated:
2012-01-03 13:10:18
Tags:
les mots français bg bul
Folders:

Description:
les mots français - bg , bul 3
Show Answers: