latijn woorden.txt

The flashcards below were created by user Marius on FreezingBlue Flashcards.

 1. do, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  dedi, datus (dare) - geven
 2. certo (inf.)
  (certare) - strijden, wedijveren
 3. occido, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  occidi, occisus (occidĕre) - doden
 4. decerno, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  decrevi, decretus (decernĕre) - besluiten tot, beslissen
 5. ruo, perf. (inf.)
  rui (ruĕre) - zich storten, snellen, instorten
 6. resisto, perf. (inf.)
  restiti (resistĕre) - zich verzetten, weerstand bieden
 7. signum
  • teken
  • veldteken
 8. augeo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  auxi, auctus (augere) - vermeerderen, vergroten
 9. persuadeo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.) + welke naamval?
  persuasi, persuasum (persuadere) + dat. - overreden, overtuigen
 10. primum (bijw.)
  eerst, voor het eerst
 11. assiduus
  onafgebroken, voortdurend
 12. turpis, onz.
  turpe - schandelijk
 13. accipio, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  • accepi, acceptus (accipĕre) - ontvangen, verkrijgen
  • vernemen
 14. prior, gen.
  • prioris - eerder
  • vroeger
 15. credo, perf. (inf.)
  • credidi (credĕre) - (+ dat.) geloven, vertrouwen, toevertrouwen
  • (+ A.C.I.) geloven, menen, brengen tot/naar
 16. perduco, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  perduxi, perductus (perducĕre) - brengen tot/naar
 17. nego (inf.)
  • (negare) - weigeren
  • (+ A.C.I.) ontkennen, zeggen dat niet
 18. includo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  inclusi, inclusus (includĕre) - insluiten, opsluiten
 19. plures (mv.)
  meer, meerdere(n)
 20. genus, gen. (geslacht)
  • generis (onz.) - afkomst, geslacht
  • soort
 21. commoveo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  • commovi, commotus (commovere) - bewegen
  • ontroeren, schokken
 22. crimen, gen. (geslacht)
  criminis (onz.) - beschuldiging
 23. maior, gen.
  maioris - groter
 24. mensis, gen. (geslacht)
  mensis (mnl.) - maand
 25. fleo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  flevi, fletus (flere) - (be)wenen, huilen (om)
 26. interdum (bijw.)
  soms
 27. plerique
  de meeste(n), zeer vele(n)
 28. legio, gen. (geslacht)
  legionis (vrl.) - legioen
 29. videor, perf. (inf.) + welke naamval?
  visus sum (videri) (+ dat.) - (toe)schijnen (aan)
 30. valeo, (inf.)
  (valere) - krachtig zijn, gezond zijn
 31. desum, perf. (inf.)
  defui (deesse) - ontbreken
 32. peto, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  • peti(v)i, petitus (petĕre) - vragen
  • streven naar
 33. bene (bijw.)
  goed
 34. qualis, onz.
  • quale - hoedanig
  • zodanig als
 35. opto (inf.)
  (optare) - wensen
 36. cremo (inf.)
  (cremare) - verbranden
 37. Romae
  in Rome
 38. princeps, gen.
  • principis - de eerste, leider
  • keizer
 39. admitto, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  admisi, admissus (admittĕre) - toelaten
 40. facilis, onz.
  facile - gemakkelijk
 41. vale!
  gegroet!, het beste!, tot ziens!
 42. Kalendae (= Kal.)
  Kalendae (1e van de maand)
 43. condo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  • condidi, conditus, (condĕre) - stichten
  • opbergen
 44. vulgus (geslacht) (volgens welke groep wordt dit ombogen?)
  (onz.) (dominus-groep) volk
 45. praesens, gen.
  praesentis - aanwezig
 46. discedo, perf. (inf.)
  • discessi (discedĕre) - weggaan
  • uiteengaan
 47. hora
  uur
 48. defero, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  detuli, delatus (deferre) - (weg)brengen
 49. caelum
  hemel
 50. aeger, (vrl.), (onz.)
  aegra, aegrum - ziek
Author
ID
127172
Card Set
latijn woorden.txt
Description
latijn woorden H 22
Updated
Show Answers