latijn woorden.txt

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user Marius on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. do, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  dedi, datus (dare) - geven
 2. certo (inf.)
  (certare) - strijden, wedijveren
 3. occido, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  occidi, occisus (occidĕre) - doden
 4. decerno, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  decrevi, decretus (decernĕre) - besluiten tot, beslissen
 5. ruo, perf. (inf.)
  rui (ruĕre) - zich storten, snellen, instorten
 6. resisto, perf. (inf.)
  restiti (resistĕre) - zich verzetten, weerstand bieden
 7. signum
  • teken
  • veldteken
 8. augeo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  auxi, auctus (augere) - vermeerderen, vergroten
 9. persuadeo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.) + welke naamval?
  persuasi, persuasum (persuadere) + dat. - overreden, overtuigen
 10. primum (bijw.)
  eerst, voor het eerst
 11. assiduus
  onafgebroken, voortdurend
 12. turpis, onz.
  turpe - schandelijk
 13. accipio, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  • accepi, acceptus (accipĕre) - ontvangen, verkrijgen
  • vernemen
 14. prior, gen.
  • prioris - eerder
  • vroeger
 15. credo, perf. (inf.)
  • credidi (credĕre) - (+ dat.) geloven, vertrouwen, toevertrouwen
  • (+ A.C.I.) geloven, menen, brengen tot/naar
 16. perduco, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  perduxi, perductus (perducĕre) - brengen tot/naar
 17. nego (inf.)
  • (negare) - weigeren
  • (+ A.C.I.) ontkennen, zeggen dat niet
 18. includo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  inclusi, inclusus (includĕre) - insluiten, opsluiten
 19. plures (mv.)
  meer, meerdere(n)
 20. genus, gen. (geslacht)
  • generis (onz.) - afkomst, geslacht
  • soort
 21. commoveo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  • commovi, commotus (commovere) - bewegen
  • ontroeren, schokken
 22. crimen, gen. (geslacht)
  criminis (onz.) - beschuldiging
 23. maior, gen.
  maioris - groter
 24. mensis, gen. (geslacht)
  mensis (mnl.) - maand
 25. fleo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  flevi, fletus (flere) - (be)wenen, huilen (om)
 26. interdum (bijw.)
  soms
 27. plerique
  de meeste(n), zeer vele(n)
 28. legio, gen. (geslacht)
  legionis (vrl.) - legioen
 29. videor, perf. (inf.) + welke naamval?
  visus sum (videri) (+ dat.) - (toe)schijnen (aan)
 30. valeo, (inf.)
  (valere) - krachtig zijn, gezond zijn
 31. desum, perf. (inf.)
  defui (deesse) - ontbreken
 32. peto, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  • peti(v)i, petitus (petĕre) - vragen
  • streven naar
 33. bene (bijw.)
  goed
 34. qualis, onz.
  • quale - hoedanig
  • zodanig als
 35. opto (inf.)
  (optare) - wensen
 36. cremo (inf.)
  (cremare) - verbranden
 37. Romae
  in Rome
 38. princeps, gen.
  • principis - de eerste, leider
  • keizer
 39. admitto, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  admisi, admissus (admittĕre) - toelaten
 40. facilis, onz.
  facile - gemakkelijk
 41. vale!
  gegroet!, het beste!, tot ziens!
 42. Kalendae (= Kal.)
  Kalendae (1e van de maand)
 43. condo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  • condidi, conditus, (condĕre) - stichten
  • opbergen
 44. vulgus (geslacht) (volgens welke groep wordt dit ombogen?)
  (onz.) (dominus-groep) volk
 45. praesens, gen.
  praesentis - aanwezig
 46. discedo, perf. (inf.)
  • discessi (discedĕre) - weggaan
  • uiteengaan
 47. hora
  uur
 48. defero, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  detuli, delatus (deferre) - (weg)brengen
 49. caelum
  hemel
 50. aeger, (vrl.), (onz.)
  aegra, aegrum - ziek

Card Set Information

Author:
Marius
ID:
127172
Filename:
latijn woorden.txt
Updated:
2012-03-04 09:51:09
Tags:
latijn woorden 22
Folders:

Description:
latijn woorden H 22
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview