Chinese Jan12

The flashcards below were created by user Philippe on FreezingBlue Flashcards.

 1. Stress
  yā lì
 2. Get sick
  shēng bìng
 3. to ask
  wèn
 4. Even
  shèn zhì
 5. Especially
  tè bié shì
 6. Which kind
  nǎ zhǒng
 7. Already
  yǐ jīng
 8. Free of charge
  miǎn fèi
 9. The other/ another
  bié de
 10. Healthy
  jiàn kāng
 11. From…to..
  cóng dào
 12. All/ both
  dōu
 13. Simple
  jiǎn dān
 14. Boring
  wú liáo
 15. Worry
  dān xīn
 16. Enjoy
  xiǎng shòu
 17. Place
  dì fáng
 18. Even if
  jì shǐ
 19. Sometimes
  you shí hòu
 20. Recently
  zuì jìn
 21. Actually
  qí shí
 22. Sleep
  shuì jiào
 23. Useful
  hěn yǒu yòng
 24. More and more
  yuè lái yuè
 25. Usually
  jīng cháng
Author:
Philippe
ID:
127921
Card Set:
Chinese Jan12
Updated:
2012-01-15 12:48:31
Tags:
chinese vocab
Folders:

Description:
chinese vocab
Show Answers: