latijnwoorden.txt

The flashcards below were created by user Marius on FreezingBlue Flashcards.

 1. compleo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  complevi, completus (complere) - vullen
 2. centurio, gen.
  centurionis - centurio (aanvoerder van honderd man)
 3. vestis, gen. (geslacht)
  vestis (vrl.) - kleding(stuk)
 4. ubi primum
  zodra (als)
 5. portus, gen.
  portus - haven
 6. funus, gen. (geslacht)
  funeris (onz.) - dood, begrafenis
 7. seu
  of, hetzij
 8. video, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  vidi, visus (videre) - zien
 9. tectum
  dak, huis
 10. neque
  en niet, ook niet, noch
 11. fax, gen. (geslacht)
  facis (vrl.) - fakkel
 12. illic (bijw.)
  daar
 13. relinquo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  reliqui, relictus (relinquĕre) - verlaten, achterlaten
 14. classis, gen. (geslacht)
  classis (vrl.) - vloot
 15. maestus
  bedroefd
 16. vultus, gen.
  vultus - gezicht
 17. moles, gen. (geslacht)
  • molis (vrl.) - grote inspanning, moeite
  • massa, gevaarte
 18. traho, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  traxi, tractus (trahĕre) - trekken
 19. certus
  zeker
 20. spectaculum
  schouwspel
 21. aequo (inf.)
  (aequare) - gelijk maken, evenaren
 22. incertus
  onzeker
 23. ruina
  • instorting, ondergang
  • puinhoop
 24. imperator, gen.
  • imperatoris - opperbevelhebber
  • keizer
 25. tollo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  • sustuli, sublatus (tollĕre) - optillen, opheffen
  • wegnemen
 26. nescio (inf.)
  (nescire) - niet weten
 27. edo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  • edidi, editus (edĕre) - voortbrengen
  • uitgeven
 28. mille, mv.
  milia - duizend
 29. senatus consultum
  besluit van de senaat, senaatsbesluit
 30. sono (inf.)
  (sonare) - klinken
 31. ago, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  • egi, actus (agĕre) - voeren, drijven
  • doen, verrichten
  • (be)handelen
 32. species, gen.
  • speciei - aanblik
  • schijn, uiterlijk
 33. quasi
  • alsof, als het ware
  • zoals
 34. repente (bijw.)
  plotseling
 35. medicus
  dokter
 36. pius
  trouw, vroom, liefdevol
 37. abeo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  abii, abitum (abire) - weggaan
 38. praefectus
  opzichter, aanvoerder, prefect
 39. valetudo, gen. (geslacht)
  valetudinis (vrl.) - gezondheid
 40. fingo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  • finxi, fictus (fingĕre) - vormen
  • verzinnen
 41. octavus
  achtste
 42. fallo, perf. (inf.) + welke naamval?
  • fefelli, fallĕre + acc. - bedriegen
  • ontgaan (aan)
 43. impius
  goddeloos
Author:
Marius
ID:
127957
Card Set:
latijnwoorden.txt
Updated:
2012-03-04 09:41:09
Tags:
latijn woorden 23
Folders:

Description:
latijn woorden H 23
Show Answers: