latijnwoorden.txt

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user Marius on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. compleo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  complevi, completus (complere) - vullen
 2. centurio, gen.
  centurionis - centurio (aanvoerder van honderd man)
 3. vestis, gen. (geslacht)
  vestis (vrl.) - kleding(stuk)
 4. ubi primum
  zodra (als)
 5. portus, gen.
  portus - haven
 6. funus, gen. (geslacht)
  funeris (onz.) - dood, begrafenis
 7. seu
  of, hetzij
 8. video, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  vidi, visus (videre) - zien
 9. tectum
  dak, huis
 10. neque
  en niet, ook niet, noch
 11. fax, gen. (geslacht)
  facis (vrl.) - fakkel
 12. illic (bijw.)
  daar
 13. relinquo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  reliqui, relictus (relinquĕre) - verlaten, achterlaten
 14. classis, gen. (geslacht)
  classis (vrl.) - vloot
 15. maestus
  bedroefd
 16. vultus, gen.
  vultus - gezicht
 17. moles, gen. (geslacht)
  • molis (vrl.) - grote inspanning, moeite
  • massa, gevaarte
 18. traho, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  traxi, tractus (trahĕre) - trekken
 19. certus
  zeker
 20. spectaculum
  schouwspel
 21. aequo (inf.)
  (aequare) - gelijk maken, evenaren
 22. incertus
  onzeker
 23. ruina
  • instorting, ondergang
  • puinhoop
 24. imperator, gen.
  • imperatoris - opperbevelhebber
  • keizer
 25. tollo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  • sustuli, sublatus (tollĕre) - optillen, opheffen
  • wegnemen
 26. nescio (inf.)
  (nescire) - niet weten
 27. edo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  • edidi, editus (edĕre) - voortbrengen
  • uitgeven
 28. mille, mv.
  milia - duizend
 29. senatus consultum
  besluit van de senaat, senaatsbesluit
 30. sono (inf.)
  (sonare) - klinken
 31. ago, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  • egi, actus (agĕre) - voeren, drijven
  • doen, verrichten
  • (be)handelen
 32. species, gen.
  • speciei - aanblik
  • schijn, uiterlijk
 33. quasi
  • alsof, als het ware
  • zoals
 34. repente (bijw.)
  plotseling
 35. medicus
  dokter
 36. pius
  trouw, vroom, liefdevol
 37. abeo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  abii, abitum (abire) - weggaan
 38. praefectus
  opzichter, aanvoerder, prefect
 39. valetudo, gen. (geslacht)
  valetudinis (vrl.) - gezondheid
 40. fingo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  • finxi, fictus (fingĕre) - vormen
  • verzinnen
 41. octavus
  achtste
 42. fallo, perf. (inf.) + welke naamval?
  • fefelli, fallĕre + acc. - bedriegen
  • ontgaan (aan)
 43. impius
  goddeloos

Card Set Information

Author:
Marius
ID:
127957
Filename:
latijnwoorden.txt
Updated:
2012-03-04 09:41:09
Tags:
latijn woorden 23
Folders:

Description:
latijn woorden H 23
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview